Zakres działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. - Dz.U.1949.26.190 - OpenLEX

Zakres działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.26.190

Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 1949 r.
w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Na podstawie art. 23 i 26 ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 43) zarządza się, co następuje:
Artykuły powołane w rozporządzeniu niniejszym bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 43).
1.
Ustala się termin rozpoczęcia działalności Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na dzień 22 kwietnia 1949 r.
2.
Z tym dniem wchodzi w życie art. 9 o zniesieniu Centralnego Urzędu Planowania i art. 15 o zniesieniu urzędu Ministra Przemysłu i Handlu.
Do zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego należą sprawy następujące:
1)
kierowanie całokształtem spraw państwowego planowania gospodarczego, a w szczególności:
a)
opracowywanie projektów narodowych planów gospodarczych (rocznych i wieloletnich), planów inwestycyjnych, zbiorczych planów finansowych przedsiębiorstw w zakresie gospodarki uspołecznionej, planów gospodarczych w zakresie urządzeń socjalnych i kultury oraz innych planów szczegółowych,
b)
zapewnienie pełnego wykorzystania możliwości i rezerw gospodarki narodowej i zapobieganie dysproporcjom w rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki,
c) 1
sprawy organizacji, metodologii i techniki planowania gospodarczego,
d)
kontrolowanie i koordynowanie planów wszystkich działów zarządu państwowego, planów gospodarki uspołecznionej oraz planów regionalnych w celu zapewnienia wzajemnego powiązania,
e)
kontrolowanie i zabezpieczanie wykonania narodowych planów gospodarczych i innych państwowych planów gospodarczych, nadzór nad organizacją resortowej kontroli wykonania planów,
f)
sprawy organizacji, metodologii, techniki i koordynacji sprawozdawczości o wykonaniu planów gospodarczych,
g)
opracowywanie sprawozdań o wykonaniu narodowych planów gospodarczych, planów inwestycyjnych i innych państwowych planów gospodarczych,
h)
opracowywanie bilansów towarowych oraz rozdzielników surowców i artykułów deficytowych,
i)
instruowanie resortowych organów planowania,
j)
sprawy planowego zagospodarowania przestrzennego kraju, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
k)
sprawy statystyki; nadawanie kierunku działalności Głównego Urzędu Statystycznego i innych organów służby statystycznej, zgodnie z potrzebami planowania gospodarczego,
l)
czuwanie nad zapewnieniem w programach działalności technicznych i ekonomicznych placówek naukowo-badawczych uwzględnienia potrzeb, wynikających z planów gospodarczych;
m) 2
sprawy miar i narzędzi mierniczych oraz nadawanie kierunku działalności Głównego Urzędu Miar zgodnie z potrzebami planowania gospodarczego;
2)
koordynowanie gospodarczej działalności wszystkich działów zarządu państwowego, a w szczególności:
a) 3
(skreślona),
b)
opracowywanie zasad i wytycznych w zakresie: polityki zatrudnienia, płac i świadczeń, normowania pracy i jej organizacji oraz ustalania proporcji w poszczególnych gałęziach gospodarki w dziedzinie zatrudnienia i w dziedzinie płac,
c)
opracowywanie wytycznych struktury organizacyjnej, techniki zarządu i typowych etatów przedsiębiorstw, instytucji i centralnych zarządów w zakresie gospodarki uspołecznionej,
d)
opracowywanie zasad polityki państwowej w stosunku do rzemiosła, chałupnictwa i spółdzielczości pracy,
e)
opracowywanie zasad polityki państwowej w stosunku do przemysłu prywatnego,
f)
nadzór nad izbami rzemieślniczymi i ich związkiem oraz nad izbami przemysłowo-handlowymi;
3) 4
(skreślony);
4)
kierowanie sprawami planu technicznego w gospodarce narodowej, a w szczególności:
a)
sprawy postępu technicznego, opracowywanie projektów planu postępu technicznego i prac naukowo-badawczych w dziedzinie techniki oraz kontrola wykonania tych planów; opracowywanie wytycznych w dziedzinie organizacji i metod technicznej kontroli produkcji,
b)
opracowywanie wytycznych w zakresie rozwoju wynalazczości i racjonalizacji procesów gospodarczych,
c)
sprawy patentów, wzorów użytkowych i znaków towarowych,
d)
sprawy norm i standardów w gospodarce narodowej,
e)
współpraca techniczna z zagranicą;
5)
opracowywanie zagadnień rozszerzania i pogłębiania stosunków ekonomicznych z ZSRR i krajami demokracji ludowej;
6)
opiniowanie wniosków zgłaszanych na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, prowadzenie sekretariatu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów;
7)
kierowanie działalnością w wojewódzkich urzędach planowania gospodarczego;
8)
opracowywanie zagadnień gospodarki narodowej z własnej inicjatywy albo na zlecenie Rady Ministrów lub Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów;
9)
wszystkie inne sprawy, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należą do zakresu działania Centralnego Urzędu Planowania i Ministra Przemysłu i Handlu, o ile nie zostały lub nie zostaną przekazane innym ministrom lub urzędom na mocy rozporządzeń Rady Ministrów, wydanych na podstawie art. 23.
Z dniem określonym w § 2 przechodzą do zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego sprawy, wymienione w § 3, a zastrzeżone w przepisach dotychczasowych właściwości Prezesa Rady Ministrów, Ministra Przemysłu i Handlu lub innych ministrów.
W zakresie gospodarki samorządu terytorialnego Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego działa w porozumieniu z Kancelarią Rady Państwa.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 22 kwietnia 1949 r.
1 § 3 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 4 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1950 r. (Dz.U.50.22.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1950 r.
2 § 3 pkt 1 lit. m) dodana przez § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie właściwości naczelnych władz gospodarki narodowej w zakresie miar i narzędzi mierniczych (Dz.U.49.61.478) z dniem 1 stycznia 1950 r.
3 § 3 pkt 2 lit. a) skreślona przez § 4 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1950 r. (Dz.U.50.22.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1950 r.
4 § 3 pkt 3 skreślony przez § 4 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1950 r. (Dz.U.50.22.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1950 r.