Zmiana organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.7.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1974 r.

USTAWA
z dnia 10 lutego 1949 r.
o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.

(skreślony).

PAŃSTWOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO.

(uchylone).

Znosi się Centralny Urząd Planowania.

CENTRALNY URZĄD SZKOLENIA ZAWODOWEGO.

(uchylone).

PRZEKSZTAŁCENIE URZĘDU MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU.

Znosi się urząd Ministra Przemysłu i Handlu.

Tworzy się urzędy:

1. 4
(uchylony),
2.
Ministra Przemysłu Ciężkiego,
3.
Ministra Przemysłu Lekkiego,
4. 5
(uchylony),
5. 6
(uchylony),
6. 7
(uchylony).

(uchylony).

Do zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego należą sprawy przemysłu hutniczego, metalowego, elektrotechnicznego i chemicznego.

Do zakresu działania Ministra Przemysłu Lekkiego należą sprawy przemysłu włókienniczego, odzieżowego, skórzanego, drzewnego, zapałczanego, papierniczego, mineralnego i poligraficznego.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

Rada Ministrów wyda w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy dla określenia i rozgraniczenia w zakresie gospodarki narodowej właściwości Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, ministrów oraz podległych władz i urzędów.

Sprawy, zastrzeżone właściwości Prezesa Rady Ministrów lub Prezesa Centralnego Urzędu Planowania w przepisach, dotyczących statystyki państwowej, Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Gospodarstwa Narodowego, przechodzą do zakresu działania Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Pracownicy, zatrudnieni w działach służby, które niniejsza ustawa przekazuje do zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego lub ministrów, wymienionych w art. 16, przechodzą do służby w odpowiednich działach zarządu państwowego z dniem przejęcia tych działów (art. 26).

Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego i ministrowie, wymienieni w art. 16, rozpoczną swoją działalność w terminach, które określą rozporządzenia Rady Ministrów. Terminy te nie mogą przekraczać trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Rozporządzenia te określą również termin wejścia w życie przepisów art. 9 i 15.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z zastrzeżeniem, zawartym w przepisach art. 26.

1 Rozdział 1 skreślony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 21 września 1950 r. (Dz.U.50.44.400) zmieniającego nin. ustawę z dniem 4 października 1950 r.
2 Art. 4-8 uchylone przez art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz.U.56.54.244) z dniem 1 stycznia 1957 r.
3 Art. 10-14 uchylone przez art. 6 ustawy z dnia 10 września 1956 r. o przejęciu szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty (Dz.U.56.41.186) z dniem 1 października 1956 r.
4 Art. 16 pkt 1 uchylony przez art. 4 pkt 1 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa Węglowego (Dz.U.55.18.105) z dniem 29 kwietnia 1955 r.
5 Art. 16 pkt 4 uchylony przez art. 5 pkt 1 dekretu z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Spożywczego (Dz.U.56.30.138) z dniem 17 lipca 1956 r.
6 Art. 16 pkt 5 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz.U.72.11.75) z dniem 29 marca 1972 r.
7 Art. 16 pkt 6 uchylony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (Dz.U.74.13.78) z dniem 10 kwietnia 1974 r.
8 Art. 17 uchylony przez art. 4 pkt 1 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa Węglowego (Dz.U.55.18.105) z dniem 29 kwietnia 1955 r.
9 Art. 20 uchylony przez art. 5 pkt 1 dekretu z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Spożywczego (Dz.U.56.30.138) z dniem 17 lipca 1956 r.
10 Art. 21 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz.U.72.11.75) z dniem 29 marca 1972 r.
11 Art. 22 uchylony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (Dz.U.74.13.78) z dniem 10 kwietnia 1974 r.
12 Art. 24 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o zmianie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie statystyki państwowej (Dz.U.52.18.109) z dniem 24 marca 1962 r.