§ 2. - Zakres działania Ministra Finansów i zmiana zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. - Dz.U.1950.22.188 - OpenLEX

§ 2. - Zakres działania Ministra Finansów i zmiana zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.22.188

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1969 r.
§  2.
Do zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w dziedzinie finansowej należą następujące sprawy:
1)
opracowywania wieloletnich planów finansowych;
2)
opracowywania programu zadań finansowych Narodowego Planu Gospodarczego i wynikających z tych zadań ogólnych limitów finansowych;
3)
opiniowania zgodności projektów planów finansowych, preliminarza budżetowego i innych zamierzeń finansowych z Narodowym Planem Gospodarczym;
4)
opiniowania podstawowych norm dla planów finansowych;
5)
opracowywania kwartalnych i rocznych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności;
6)
opracowywania wzajemnego układu kosztów własnych, cen i taryf we wszystkich działach gospodarki narodowej;
7)
rozpatrywania i opiniowania wniosków resortowych w sprawie ustalania cen, taryf i marż aparatu dystrybucyjnego w gospodarce uspołecznionej oraz zatwierdzania tych cen, taryf i marż zgodnie z odrębnymi przepisami;
8)
opracowywania planów obniżenia kosztów własnych w gospodarce uspołecznionej oraz kontrola wykonania tych planów, jak również opiniowanie zamierzeń finansowych w tym zakresie;
9)
opracowywania z punktu widzenia kosztów własnych i cen wniosków w zakresie rozliczeń w gospodarce uspołecznionej oraz opiniowania zasad tych rozliczeń.