Przekształcenie urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów. - Dz.U.1950.10.101 - OpenLEX

Przekształcenie urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.10.101

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.

USTAWA
z dnia 7 marca 1950 r.
o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów.

Dla spełnienia wielkich zadań 6-letniego narodowego planu gospodarczego i dokonania zasadniczej zmiany w zakresie finansowania gospodarki narodowej, stworzenia jednolitego budżetu państwowego, opartego na zasadach socjalistycznych, wzmożenia kontroli finansowej oraz ustalenia jej zakresu i form, rozszerzając i pogłębiając dotychczasowy zakres działania urzędu Ministra Skarbu - stanowi się, co następuje:

Urząd Ministra Skarbu przekształca się w urząd Ministra Finansów.

Do zakresu działania Ministra Finansów należy realizowanie polityki finansowej Rządu na podstawie narodowego planu gospodarczego i kierowanie sprawami finansowymi gospodarstwa narodowego.

1.
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:
1)
określi szczegółowo sprawy, należące do zakresu działania Ministra Finansów,
2)
rozgraniczy właściwość Ministra Finansów i Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawach finansowych,
3)
określi uprawnienia Ministra Finansów i organów jemu podległych w zakresie rewizji i kontroli finansowej.
2.
Wydanie rozporządzenia, przewidzianego w ust. 1 pkt 3), wymaga zgody Rady Państwa.

1.
Tworzy się okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej, podległe Ministrowi Finansów, jako organy właściwe w sprawach ustalania podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych od jednostek gospodarki uspołecznionej objętych budżetem centralnym, kontroli finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz kontroli wykonywania obowiązków podatkowych.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres działania oraz uprawnienia Ministra Finansów i okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej w sprawach, o których mowa w ust. 1.
3.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska określi w drodze rozporządzenia siedziby okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej oraz terytorialny zakres ich działania.
1.
Znosi się urząd Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego. Uprawnienia Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego w zakresie nadzoru nad wymiarem i poborem podatku gruntowego, określone ustawą z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 21, poz. 146) oraz uprawnienia w zakresie nadzoru nad ustalaniem i poborem rocznych wkładów oszczędnościowych funduszu B, określone w art. 2 dekretu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 143), przechodzą na Ministra Finansów.
2.
Rada Ministrów wyda w drodze rozporządzenia przepisy o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.

Pracownicy - zatrudnieni dotychczas w działach służby, podległych Ministrowi Skarbu oraz w działach służby Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, przekazanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2) do właściwości Ministra Finansów, jak również pracownicy, zatrudnieni w urzędach Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego oraz wojewódzkich i powiatowych pełnomocników rządowych do spraw podatku gruntowego - przechodzą do służby w działach, podległych Ministrowi Finansów.

1.
Uchyla się ustawę z dnia 2 lipca 1949 r. o zakresie działania Ministra Skarbu (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 298). Do czasu wydania rozporządzenia, przewidzianego w art. 3 ust. 1 pkt 1), do zakresu działania Ministra Finansów należą sprawy, określone we wspomnianej wyżej ustawie z dnia 2 lipca 1949 r.
2.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia, przewidzianego w art. 4, traci moc obowiązującą ustawa z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 64 wraz z późniejszymi zmianami).
3.
Uchyla się art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 21, poz. 146), a z dniem wejścia w życie rozporządzenia, przewidzianego w art. 5 ust. 2, tracą moc obowiązującą przepisy art. 1 ust. 3 i art. 2-8 tej ustawy.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrowi Finansów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 4 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.