Zm.: zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowej w jednostkach gospodarki uspołecznionej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1982.15.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1982 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 października 1982 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 1 pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 38 Ministra Finansów z dnia 18 maja 1977 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przychodowe kwity kasowe wystawiane przez kalkę co najmniej w 2 egzemplarzach na formularzach powszechnego użytku "Dowód wpłaty - KP". Drugi egzemplarz przychodowego kwitu kasowego wręczany wpłacającemu stanowi dla wpłacającego pokwitowanie wpłaty gotówki. W jednostkach i zakładach budżetowych:

1) do przyjmowania wpłat jednorodnych stosuje się kwitariusze przychodowe (K 103); stosowanie kwitariuszy (K 103) jest obowiązkowe do przyjmowania wpływów z tytułu należności nie ujętych uprzednio na kontach rozrachunków (dochody nieprzypisane),

2) do poboru należności z tytułu opłat w przedszkolach i żłobkach stosuje się kwitariusz przychodowo-ewidencyjny (K 104); kwitariusz ten może być również stosowany do poboru i ewidencji opłat w internatach, domach małego dziecka, zakładach dla nieletnich oraz innych opłat",

2)
w § 19:
a)
w ust. 3 po wyrazach "do budżetu" dodaje się wyrazy: "w terminie 30 dni od daty stwierdzenia nadwyżki.",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Nadwyżki kasowe w pozostałych jednostkach podlegają zaliczeniu na zyski nadzwyczajne tych jednostek.",

c)
ust. 5 skreśla się.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.