Warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów... - Dz.U.2004.24.210 - OpenLEX

Warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.24.210

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609) zarządza się, co następuje:
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela oprocentowanych pożyczek ze środków budżetu państwa oraz poręcza, w imieniu Skarbu Państwa, spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami, zaciągniętego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Korporacją", w celu zagwarantowania wypłat odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego i kwot gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Poręczenia, o których mowa w ust. 1, są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej.
1. 
Korporacja może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie, w imieniu Skarbu Państwa, pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu bankowego w przypadku, gdy w jej uzasadnionej ocenie, w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku, stan środków na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, zwanym dalej "rachunkiem", może być niewystarczający na pokrycie wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego i kwot gwarancji ubezpieczeniowych.
2.  2
 Kwota wnioskowanej pożyczki lub kredytu bankowego objętego wnioskiem o udzielenie poręczenia nie może przekraczać kwoty roszczeń z tytułu odszkodowań i gwarancji ubezpieczeniowych, przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku.
1.  3
 Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera:
1) 4
 kwotę wnioskowanej pożyczki wraz z propozycją harmonogramu spłaty i oprocentowania pożyczki lub kwotę kredytu bankowego wraz z odsetkami objętą wnioskiem o udzielenie poręczenia;
2)
szczegółową analizę przewidywanego stanu rachunku w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, wraz ze wskazaniem przewidywanych za ten okres obrotów na rachunku;
3) 5
 nazwę, siedzibę i przedmiot działalności ubezpieczających lub beneficjentów gwarancji, którym mogą być wypłacone odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych ze środków pochodzących z pożyczki lub kredytu bankowego objętego poręczeniem, a także nazwę, siedzibę i przedmiot działalności zleceniodawców gwarancji - w przypadku roszczeń z tytułu odszkodowań lub gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 4, przekraczających 1 mln zł, zgłoszonych do Korporacji;
4) 6
 łączną kwotę roszczeń z tytułu odszkodowań lub gwarancji ubezpieczeniowych przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek;
5) 7
 uzasadnienie konieczności poniesienia przez Korporację wydatków w wysokości odpowiadającej łącznej kwocie, o której mowa w pkt 4;
5a) 8
 uzasadnioną ocenę, że w okresie, którego dotyczy wniosek, stan środków na rachunku może nie być wystarczający na pokrycie wydatków w wysokości odpowiadającej łącznej kwocie, o której mowa w pkt 4;
6) 9
 (uchylony);
7) 10
 dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień sporządzenia analizy, o której mowa w pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku;
8) 11
 warunkową umowę kredytu bankowego wraz z uzasadnieniem wyboru kredytodawcy, zawierającym co najmniej analizę porównawczą ofert kredytów bankowych, oraz harmonogramem spłaty kredytu i odsetek, jeżeli wniosek dotyczy poręczenia spłaty kredytu bankowego.
2.  12
 (uchylony).
2a.  13
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wezwać Korporację do przedstawienia dodatkowych danych, dokumentów lub wyjaśnień, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, w wyznaczonym terminie.
3. 
W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych wniosku minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa Korporację do ich usunięcia w terminie 14 dni.
4.  14
 W przypadku nieusunięcia uchybień formalnoprawnych w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych, dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 2a, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
1. 
Umowę pożyczki zawiera minister właściwy do spraw finansów publicznych z Korporacją; umowę poręczenia zawiera minister właściwy do spraw finansów publicznych z bankiem kredytodawcą.
2. 
Z tytułu udzielonej pożyczki lub poręczenia Skarb Państwa nie pobiera żadnych opłat lub prowizji.
3. 
Wysokość oprocentowania pożyczki określa umowa pożyczki.
4. 
Zwrot udzielonej pożyczki następuje w ratach i w terminach określonych w umowie pożyczki.
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może, na wniosek Korporacji, umorzyć pożyczkę w części albo całości wraz z odsetkami, w przypadku gdy przewidywana przez Korporację wysokość środków zgromadzonych na rachunku nie wystarczy na spłatę pożyczki w części albo całości wraz z odsetkami.
2. 
Wniosek o umorzenie pożyczki zawiera:
1)
kwotę wnioskowanego umorzenia;
2)
szczegółową analizę przewidywanego stanu rachunku w okresie od dnia jej sporządzenia do dnia wymagalności ostatniej raty pożyczki wraz ze wskazaniem przewidywanych w tym okresie obrotów na rachunku;
3)
uzasadnienie przewidywanego braku wystarczających środków na rachunku na spłatę pożyczki w części albo całości wraz z odsetkami;
4)
dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień sporządzenia analizy, o której mowa w pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku.
3. 
Do wniosku o umorzenie pożyczki stosuje się odpowiednio § 3 ust. 2a-4.
 (uchylony).
Wnioski o udzielenie pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu bankowego złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Ministra Finansów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa (Dz. U. Nr 88, poz. 440).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.130.873) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2010 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
3 § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.130.873) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2010 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.

4 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
9 § 3 ust. 1 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret szóste rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
10 § 3 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret siódme rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
11 § 3 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret ósme rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
12 § 3 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
13 § 3 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
14 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
15 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
16 § 6 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.