§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1449

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa (Dz. U. poz. 210 oraz z 2010 r. poz. 873) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 2 wyraz "poręczenia" zastępuje się wyrazami "kredytu bankowego objętego wnioskiem o udzielenie poręczenia";
2)
w § 3:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kwotę wnioskowanej pożyczki wraz z propozycją harmonogramu spłaty i oprocentowania pożyczki lub kwotę kredytu bankowego wraz z odsetkami objętą wnioskiem o udzielenie poręczenia;",

pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) nazwę, siedzibę i przedmiot działalności ubezpieczających lub beneficjentów gwarancji, którym mogą być wypłacone odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych ze środków pochodzących z pożyczki lub kredytu bankowego objętego poręczeniem, a także nazwę, siedzibę i przedmiot działalności zleceniodawców gwarancji - w przypadku roszczeń z tytułu odszkodowań lub gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 4, przekraczających 1 mln zł, zgłoszonych do Korporacji;

4) łączną kwotę roszczeń z tytułu odszkodowań lub gwarancji ubezpieczeniowych przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek;",

w pkt 5 wyrazy "wydatków, o których mowa w pkt 3" zastępuje się wyrazami "wydatków w wysokości odpowiadającej łącznej kwocie, o której mowa w pkt 4",
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) uzasadnioną ocenę, że w okresie, którego dotyczy wniosek, stan środków na rachunku może nie być wystarczający na pokrycie wydatków w wysokości odpowiadającej łącznej kwocie, o której mowa w pkt 4;",

uchyla się pkt 6,
w pkt 7 wyrazy "poprzedzający dzień sporządzenia wniosku" zastępuje się wyrazami "sporządzenia analizy, o której mowa w pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku",
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) warunkową umowę kredytu bankowego wraz z uzasadnieniem wyboru kredytodawcy, zawierającym co najmniej analizę porównawczą ofert kredytów bankowych, oraz harmonogramem spłaty kredytu i odsetek, jeżeli wniosek dotyczy poręczenia spłaty kredytu bankowego.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wezwać Korporację do przedstawienia dodatkowych danych, dokumentów lub wyjaśnień, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, w wyznaczonym terminie.",

d)
w ust. 4 po wyrazach "o którym mowa w ust. 3," dodaje się wyrazy

"lub nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych, dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 2a,";

3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może, na wniosek Korporacji, umorzyć pożyczkę w części albo całości wraz z odsetkami, w przypadku gdy przewidywana przez Korporację wysokość środków zgromadzonych na rachunku nie wystarczy na spłatę pożyczki w części albo całości wraz z odsetkami.

2. Wniosek o umorzenie pożyczki zawiera:

1) kwotę wnioskowanego umorzenia;

2) szczegółową analizę przewidywanego stanu rachunku w okresie od dnia jej sporządzenia do dnia wymagalności ostatniej raty pożyczki wraz ze wskazaniem przewidywanych w tym okresie obrotów na rachunku;

3) uzasadnienie przewidywanego braku wystarczających środków na rachunku na spłatę pożyczki w części albo całości wraz z odsetkami;

4) dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień sporządzenia analizy, o której mowa w pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku.

3. Do wniosku o umorzenie pożyczki stosuje się odpowiednio § 3 ust. 2a-4.";

4)
uchyla się § 6.