§ 1. - Warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.24.210

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2022 r.
§  1. 
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela oprocentowanych pożyczek ze środków budżetu państwa oraz poręcza, w imieniu Skarbu Państwa, spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami, zaciągniętego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Korporacją", w celu zagwarantowania wypłat odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego i kwot gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Poręczenia, o których mowa w ust. 1, są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej.