§ 5. - Warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.24.210

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2022 r.
§  5.  15
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może, na wniosek Korporacji, umorzyć pożyczkę w części albo całości wraz z odsetkami, w przypadku gdy przewidywana przez Korporację wysokość środków zgromadzonych na rachunku nie wystarczy na spłatę pożyczki w części albo całości wraz z odsetkami.
2. 
Wniosek o umorzenie pożyczki zawiera:
1)
kwotę wnioskowanego umorzenia;
2)
szczegółową analizę przewidywanego stanu rachunku w okresie od dnia jej sporządzenia do dnia wymagalności ostatniej raty pożyczki wraz ze wskazaniem przewidywanych w tym okresie obrotów na rachunku;
3)
uzasadnienie przewidywanego braku wystarczających środków na rachunku na spłatę pożyczki w części albo całości wraz z odsetkami;
4)
dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień sporządzenia analizy, o której mowa w pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku.
3. 
Do wniosku o umorzenie pożyczki stosuje się odpowiednio § 3 ust. 2a-4.
15 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.