§ 4. - Warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.24.210

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2022 r.
§  4. 
1. 
Umowę pożyczki zawiera minister właściwy do spraw finansów publicznych z Korporacją; umowę poręczenia zawiera minister właściwy do spraw finansów publicznych z bankiem kredytodawcą.
2. 
Z tytułu udzielonej pożyczki lub poręczenia Skarb Państwa nie pobiera żadnych opłat lub prowizji.
3. 
Wysokość oprocentowania pożyczki określa umowa pożyczki.
4. 
Zwrot udzielonej pożyczki następuje w ratach i w terminach określonych w umowie pożyczki.