Warunki i tryb udzielania przez Ministra Finansów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.88.440

Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1995 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania przez Ministra Finansów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa. *

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398) zarządza się, co następuje:
1.
Minister Finansów poręcza, w imieniu Skarbu Państwa, spłatę kredytu bankowego zaciągniętego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Korporacją", na pokrycie wypłat odszkodowań z tytułu zawartych przez nią umów ubezpieczenia kontraktów eksportowych, obejmujących szkody będące następstwem zdarzeń określonych w art. 2-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398), zwanej dalej "ustawą".
2.
Poręczenia, o których mowa w ust. 1, są terminowe.
Korporacja może wystąpić z wnioskiem o poręczenie spłaty kredytu bankowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, tylko do wysokości różnicy między kwotą zgłoszonego roszczenia o odszkodowanie a stanem środków na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10 ustawy, na dzień wystąpienia z wnioskiem o poręczenie.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:
1)
określenie wysokości poręczanego kredytu,
2)
nazwę, siedzibę i przedmiot działalności ubezpieczonego, któremu ma być wypłacone odszkodowanie,
3)
kwotę roszczenia o odszkodowanie uznaną przez Korporację,
4)
określenie zdarzenia uzasadniającego konieczność wypłaty odszkodowania,
5)
kopię umowy ubezpieczenia,
6)
opinię statutowych organów Korporacji dotyczącą zawarcia umowy ubezpieczenia,
7)
warunkową umowę kredytową,
8)
dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku, o którym mowa w § 2, na dzień zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie.
2.
W wypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych wniosku, Minister Finansów wzywa Korporację do ich usunięcia w terminie 14 dni.
3.
W wypadku nieusunięcia uchybień w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
4.
Umowę poręczenia zawiera Minister Finansów z bankiem kredytodawcą.
5.
Z tytułu udzielonego poręczenia Skarb Państwa nie pobiera żadnych opłat lub prowizji.
1.
Na pokrycie wypłat odszkodowań, o których mowa w § 1 ust. 1, Minister Finansów udziela Korporacji, na jej wniosek, nie oprocentowanych pożyczek ze środków budżetu państwa.
2.
Do określenia wysokości pożyczki, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis § 2.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, Korporacja powinna przedstawić Ministrowi Finansów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia o wypłatę odszkodowania.
2.
Wniosek powinien:
1)
zawierać określenie proponowanej kwoty pożyczki,
2)
spełniać warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 2-6 i 8.
3.
Przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 3 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Umowę pożyczki zawiera Minister Finansów z Korporacją.
2.
Przekazanie pożyczki następuje w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
3.
Z tytułu udzielonej pożyczki Skarb Państwa nie pobiera żadnych opłat lub prowizji.
Zwrot udzielonej pożyczki następuje w ratach i terminach określonych w umowie pożyczki.
1.
Pożyczka, o której mowa w § 4, może być umorzona na wniosek Korporacji w wypadku:
1)
bezskutecznej egzekucji wierzytelności oraz innych praw przysługujących Korporacji, o których mowa w art. 12 ustawy,
2)
braku środków na rachunku, o którym mowa w § 2.
2.
Wysokość umorzenia pożyczki, o której mowa w ust. 1, stanowi różnicę między wypłaconym odszkodowaniem a kwotą uzyskaną w wyniku przeprowadzenia postępowania o zwrot wypłaconego odszkodowania.
3.
Decyzję o umorzeniu pożyczki podejmuje Minister Finansów na wniosek Korporacji. Wniosek ten powinien zawierać opis przebiegu realizacji transakcji eksportowej i likwidacji szkody oraz przebiegu postępowania, o którym mowa w ust. 2.
4.
Pożyczka nie może być umorzona przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia w danej sprawie postępowania, o którym mowa w ust. 2.
1.
Minister Finansów udziela poręczeń, o których mowa w § 1, oraz udziela i umarza pożyczki, o których mowa w § 4 i 8, po zasięgnięciu opinii Prezesa Rady Ministrów.
2.
Minister Finansów występuje z wnioskiem o wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 1, nie później niż na 14 dni przed dniem jej ostatecznego rozstrzygnięcia, załączając odpowiedni projekt umowy w sprawach, o których mowa w § 1 i 4, lub decyzji w sprawach, o których mowa w § 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Z dniem 4 stycznia 2001 r. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz.U.94.86.398) przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U.00.114.1190) zmieniającej ww. ustawę.