Art. 10. - [Wyodrębniony rachunek bankowy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych] - Ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2024 r.
Art.  10.  [Wyodrębniony rachunek bankowy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych]
1. 
Rozliczenia finansowe związane z ubezpieczeniami gwarantowanymi w zakresie uregulowanym ustawą są prowadzone przez Korporację na wyodrębnionym rachunku bankowym.
2. 
Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, są gromadzone:
1)
składki oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ubezpieczenia gwarantowanego oraz opłaty administracyjne, w szczególności z tytułu rozpatrywania wniosków o udzielenie ubezpieczenia gwarantowanego lub wniosków o zmianę warunków ubezpieczenia gwarantowanego;
2)
kwoty uzyskane w wyniku postępowań windykacyjnych i regresowych;
3)
odsetki od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku;
4)
odsetki od lokat wolnych środków;
5)
(uchylony);
6)
pożyczki, o których mowa w art. 13 ust. 1;
7)
środki przekazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określone w art. 19;
8)
środki przekazane przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, określone w art. 20 ust. 1;
9)
składki zwrotne;
10)
dodatnie różnice kursowe;
11)
pozostałe wpływy.
2a. 
Z rachunku, o którym mowa w ust. 1, są pokrywane:
1)
odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych;
2)
składki reasekuracyjne;
3)
zwroty składek;
4)
koszty postępowań windykacyjnych i regresowych;
5)
koszty likwidacji szkód;
6)
wydatki na utworzenie lokat;
7)
(uchylony);
8)
(uchylony);
9)
spłaty pożyczek otrzymanych zgodnie z art. 13 ust. 1;
10)
środki przekazane do budżetu państwa;
11)
wynagrodzenie i wynagrodzenie dodatkowe za prowadzenie ubezpieczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 14 ust. 1;
12)
ujemne różnice kursowe;
13)
opłaty bankowe;
14)
pozostałe wydatki.
3. 
Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym nie stanowią przychodu Korporacji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. 
Korporacja za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki może dokonywać lokaty wolnych środków; środki uzyskane z dochodów od tych lokat wpływają na rachunek, o którym mowa w ust. 1.
5. 
Nadwyżka środków na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki jest przekazywana do budżetu państwa.
6. 
W przypadku ogłoszenia upadłości Korporacji, środki pieniężne zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzą do masy upadłościowej. Środki te minister właściwy do spraw gospodarki przeznacza na zaspokojenie zawartych przez Korporację umów ubezpieczeń gwarantowanych, nadwyżkę zaś przekazuje do budżetu państwa.
7. 
Czynności, o których mowa w ust. 5 i 6, dokonywane są po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.