Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.130.873

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa (Dz. U. Nr 24, poz. 210) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Korporacja może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie, w imieniu Skarbu Państwa, pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu bankowego w przypadku, gdy w jej uzasadnionej ocenie, w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku, stan środków na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, zwanym dalej "rachunkiem", może być niewystarczający na pokrycie wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego i kwot gwarancji ubezpieczeniowych.

2. Kwota wnioskowanej pożyczki lub poręczenia nie może przekraczać kwoty roszczeń z tytułu odszkodowań i gwarancji ubezpieczeniowych, przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku.";

2)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) kwotę wnioskowanej pożyczki lub kwotę wnioskowanego poręczenia;

2) szczegółową analizę przewidywanego stanu rachunku w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, wraz ze wskazaniem przewidywanych za ten okres obrotów na rachunku;

3) nazwę, siedzibę i przedmiot działalności ubezpieczających lub beneficjentów gwarancji, którym będą wypłacone odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych ze środków pochodzących z pożyczki lub kredytu bankowego objętego poręczeniem, a także nazwę, siedzibę i przedmiot działalności zleceniodawców gwarancji;

4) kwoty roszczeń o odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek;

5) uzasadnienie konieczności poniesienia przez Korporację wydatków, o których mowa w pkt 3;

6) kopie umów ubezpieczenia, umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych i gwarancji ubezpieczeniowych;

7) dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień poprzedzający dzień sporządzenia wniosku;

8) warunkową umowę kredytu bankowego z analizą porównawczą ofert kredytów bankowych i z uzasadnieniem propozycji wyboru kredytodawcy wraz z harmonogramem spłaty kredytu, jeżeli wniosek Korporacji dotyczy poręczenia spłaty kredytu bankowego.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 143, poz. 1204 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277 i Nr 215, poz. 1662.