§ 2. - Warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.24.210

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2022 r.
§  2.  1
1. 
Korporacja może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie, w imieniu Skarbu Państwa, pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu bankowego w przypadku, gdy w jej uzasadnionej ocenie, w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku, stan środków na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, zwanym dalej "rachunkiem", może być niewystarczający na pokrycie wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego i kwot gwarancji ubezpieczeniowych.
2.  2
 Kwota wnioskowanej pożyczki lub kredytu bankowego objętego wnioskiem o udzielenie poręczenia nie może przekraczać kwoty roszczeń z tytułu odszkodowań i gwarancji ubezpieczeniowych, przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.130.873) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2010 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.