§ 3. - Warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.24.210

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2022 r.
§  3. 
1.  3
 Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera:
1) 4
 kwotę wnioskowanej pożyczki wraz z propozycją harmonogramu spłaty i oprocentowania pożyczki lub kwotę kredytu bankowego wraz z odsetkami objętą wnioskiem o udzielenie poręczenia;
2)
szczegółową analizę przewidywanego stanu rachunku w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, wraz ze wskazaniem przewidywanych za ten okres obrotów na rachunku;
3) 5
 nazwę, siedzibę i przedmiot działalności ubezpieczających lub beneficjentów gwarancji, którym mogą być wypłacone odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych ze środków pochodzących z pożyczki lub kredytu bankowego objętego poręczeniem, a także nazwę, siedzibę i przedmiot działalności zleceniodawców gwarancji - w przypadku roszczeń z tytułu odszkodowań lub gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 4, przekraczających 1 mln zł, zgłoszonych do Korporacji;
4) 6
 łączną kwotę roszczeń z tytułu odszkodowań lub gwarancji ubezpieczeniowych przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek;
5) 7
 uzasadnienie konieczności poniesienia przez Korporację wydatków w wysokości odpowiadającej łącznej kwocie, o której mowa w pkt 4;
5a) 8
 uzasadnioną ocenę, że w okresie, którego dotyczy wniosek, stan środków na rachunku może nie być wystarczający na pokrycie wydatków w wysokości odpowiadającej łącznej kwocie, o której mowa w pkt 4;
6) 9
 (uchylony);
7) 10
 dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień sporządzenia analizy, o której mowa w pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku;
8) 11
 warunkową umowę kredytu bankowego wraz z uzasadnieniem wyboru kredytodawcy, zawierającym co najmniej analizę porównawczą ofert kredytów bankowych, oraz harmonogramem spłaty kredytu i odsetek, jeżeli wniosek dotyczy poręczenia spłaty kredytu bankowego.
2.  12
 (uchylony).
2a.  13
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wezwać Korporację do przedstawienia dodatkowych danych, dokumentów lub wyjaśnień, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, w wyznaczonym terminie.
3. 
W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych wniosku minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa Korporację do ich usunięcia w terminie 14 dni.
4.  14
 W przypadku nieusunięcia uchybień formalnoprawnych w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych, dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 2a, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
3 § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.130.873) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2010 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.

4 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
9 § 3 ust. 1 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret szóste rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
10 § 3 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret siódme rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
11 § 3 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret ósme rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
12 § 3 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
13 § 3 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.
14 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2022 r.