Umowy dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.16.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.

DEKRET
z dnia 16 maja 1956 r.
o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej powinny być dokonywane na podstawie uprzednio zawartych umów.

1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do zawierania umów dostawy mających na celu wykonanie zadań planowych.
2.
Jednostka gospodarki uspołecznionej może wystąpić do komisji arbitrażowej o ustalenie treści umowy dostawy, jeżeli obowiązek dostarczenia lub odbioru przez drugą jednostkę gospodarki uspołecznionej artykułów określonych co do ilości i rodzaju wynika z uzgodnień między organami nadrzędnymi obu zainteresowanych jednostek lub pomiędzy organem nadrzędnym jednej strony a drugą stroną albo z zadań planowych ustalonych w innym trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Postanowienie to stosuje się, jeżeli obie strony podlegają państwowemu arbitrażowi gospodarczemu.
3.
Jeżeli przy ustaleniu treści umowy okaże się konieczność zmiany zadań planowych wyznaczonych zainteresowanym jednostkom uspołecznionym, komisja arbitrażowa może wystąpić do właściwych organów o zmianę tych zadań.

(uchylone).

1.
Jeżeli umowa nie została wykonana na skutek zarządzenia wydanego przez organ nadrzędny jednej ze stron w drodze nadzoru nad tą stroną lub na skutek zarządzenia jednostki przez ten organ upoważnionej, organ lub jednostka, która wydała zarządzenie, obowiązane są do zapłaty odszkodowania drugiej stronie, chyba że Rada Ministrów w przypadkach uzasadnionych koniecznością gospodarczą upoważni ten organ do wydawania zarządzeń obowiązujących obie strony.
2.
Uzgodnione zarządzenie organów nadrzędnych obu stron dotyczące zmiany przedmiotu lub warunków dostawy objętej umową zobowiązuje strony do wykonania tego zarządzenia i do zmiany lub rozwiązania umowy w zakresie, jaki wynika z zarządzenia.

W przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych koniecznością gospodarczą, Rada Ministrów może upoważnić naczelne organy administracji państwowej do wydawania decyzji nakazujących podległym jednostkom gospodarki uspołecznionej dokonywanie dostaw na rzecz innych jednostek gospodarki uspołecznionej bez zawarcia przez nie umowy.

1.
Jeżeli z powodu nadzwyczajnego zdarzenia odroczenie dostarczenia przedmiotu dostawy do czasu zawarcia umowy mogłoby wyrządzić szkodę gospodarce narodowej, organ nadrzędny może polecić podległej mu jednostce dokonanie w określonym terminie dostawy artykułów niezbędnych dla odbiorcy, zawiadamiając o tym jednocześnie organ nadrzędny odbiorcy.
2.
Odbiorca może odmówić przyjęcia dostawy tylko wówczas, gdy dostarczone artykuły nie odpowiadają potrzebie, która była przyczyną wydania decyzji.

(uchylony).

Przepisów ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 494) nie stosuje się do umów dostawy w stosunkach pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej z wyjątkiem art. 5 i 6 tej ustawy.

1.
Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 180).
2.
Do czasu wejścia w życie ogólnych warunków dostaw wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 obowiązują ogólne warunki dostaw wydane na podstawie ustawy określonej w ust. 1.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 3-5 uchylone przez art. VII pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
2 Art. 7 zmieniony przez art. VII pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
3 Art. 9 uchylony przez art. VII pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.