Zm.: ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1964.73.343

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 26 października 1964 r.
zmieniające ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), w związku z § 1 zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 17, poz. 73) oraz § 6 zarządzenia nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1964 r. w sprawie poprawy jakości wyrobów chemicznych, zarządza się, co następuje:
W ogólnych warunkach dostaw w obrocie krajowym, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 kwietnia 1963 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 34, poz. 172), wprowadza się następujące zmiany:

W § 91 ust. 1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) 7% wartości przedmiotów dostarczonych z wadami (§§ 23, 36, 41) lub w innych asortymentach albo gatunkach niż zamówione, a jeżeli dostawca na żądanie odbiorcy przedmiot naprawił lub wymienił - 3%, oraz 5% wartości przyjętych przez odbiorcę przedmiotów nie zamówionych".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1964 r.