§ 1. - Zm.: ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. - M.P.1964.73.343 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1964.73.343

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1964 r.
§  1.
W ogólnych warunkach dostaw w obrocie krajowym, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 kwietnia 1963 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 34, poz. 172), wprowadza się następujące zmiany:

W § 91 ust. 1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) 7% wartości przedmiotów dostarczonych z wadami (§§ 23, 36, 41) lub w innych asortymentach albo gatunkach niż zamówione, a jeżeli dostawca na żądanie odbiorcy przedmiot naprawił lub wymienił - 3%, oraz 5% wartości przyjętych przez odbiorcę przedmiotów nie zamówionych".