Przydziały, rozdzielniki i uzgodnienia dostaw oraz ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki... - M.P.1963.34.172 - OpenLEX

Przydziały, rozdzielniki i uzgodnienia dostaw oraz ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1963.34.172

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1973 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1963 r.
w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

1.
Ustala się:
1)
na podstawie art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw, zawarte w załączniku nr 1;
2) 1
(uchylony).
2. 2
(uchylony).
(uchylony).
(uchylony).
(uchylony).
(uchylony).
(uchylony).
(uchylony).
(uchylony).
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 10

OGÓLNE PRZEPISY O PRZYDZIAŁACH, ROZDZIELNIKACH I UZGODNIENIACH DOSTAW

Spis rozdziałów.

Rozdział 1 – Rozdzielnictwo przedmiotów przeznaczonych na zaopatrzenie materiałowo-techniczne.

Przepisy wstępne (§§ 1–4).

Przydziały zaliczkowe (§ 5).

Przydziały dodatkowe (§§ 6 i 7).

Zmiany planów rozdziału (§ 8).

Rozdzielniki (§§ 9–13).

Odstępowanie i zrzekanie się przydziałów (§§ 14–18).

Rozdział 2 – Zakupy przedmiotów nie rozdzielanych oraz zakupy przedmiotów rozdzielanych w drobnych ilościach (§§ 19 i 20).

Rozdział 3 – Dostawy przedmiotów w razie awarii oraz dostawy na cele naukowo-badawcze.

Dostawy przedmiotów w razie awarii (§ 21).

Dostawy przedmiotów przeznaczonych na cele naukowo-badawcze (§ 22).

Rozdział 4 – Uzgodnienia dostaw (§§ 23–29).

Rozdział 5 – Rejonizacja dostaw przedmiotów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.

Przepisy ogólne (§§ 30–32).

Przedmioty nie rozdzielane (§ 33).

Przedmioty rozdzielane centralnie (§ 34).

Rozdział  1.

Rozdzielnictwo przedmiotów przeznaczonych na zaopatrzenie materiałowo-techniczne.

Przepisy wstępne.

§  1.
1.
Przedmioty (artykuły) zaopatrzeniowe dzielą się na rozdzielane i nie rozdzielane.
2.
Przedmioty rozdzielane są wymienione w wykazie artykułów rozdzielanych, ustalonym odrębnymi przepisami.
3.
Przedmioty wymienione w wykazie, o którym mowa w ust. 2, pochodzące ze źródeł produkcji nie wymienionych po stronie przychodowej planów rozdziału, nie podlegają przepisom o rozdzielnictwie i należy je traktować jak nie rozdzielane.
4.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, które produkują przedmioty podlegające rozdzielnictwu (ust. 3), i przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, które zakupiły je za granicą, mogą sprzedawać te przedmioty wyłącznie jednostkom zbytu wymienionym w planie rozdziału (właściwa jednostka zbytu) lub na ich zlecenie, albo jednostkom, które posiadają wydany we właściwym trybie przydział (rozdzielnik, asygnatę) na zakup takich przedmiotów. W razie niezłożenia zamówień przez odbiorców uprawnionych do nabycia przedmiotów na podstawie rozdzielnika lub asygnaty w terminie określonym w ogólnych lub branżowych warunkach dostaw, przedsiębiorstwo produkcyjne (handlu zagranicznego) powinno zaoferować właściwej jednostce zbytu te przedmioty do nabycia.
5. 11
W razie nieprzyjęcia, przez właściwą jednostkę zbytu lub jednostkę przez nią wskazaną oferty w terminie w niej określonym (ust. 4), nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia złożenia oferty, przedsiębiorstwo produkcyjne może zmienić asortyment produkcji lub przedmioty już wyprodukowane zbyć dowolnej państwowej jednostce organizacyjnej, a w razie braku nabywców wśród państwowych jednostek organizacyjnych - spółdzielniom; brak nabywców wśród państwowych jednostek organizacyjnych i spółdzielni upoważnia do sprzedaży przedmiotów rzemieślnikom oraz innym wytwórcom nie uspołecznionym.
6.
Rzemieślnikom oraz innym wytwórcom nie uspołecznionym można sprzedawać zbędne przedmioty wyłącznie na cele produkcyjne i na wykonywanie usług lub dla potrzeb własnego gospodarstwa bez prawa odsprzedaży z zyskiem. Przed zawarciem umowy należy żądać od nabywcy złożenia oświadczenia na piśmie, do jakich celów przedmiot zostaje nabyty, i uprzedzić go o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie przedmiotu do obrotu (art. 9 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia – Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244).
7.
Prawa przedsiębiorstw państwowych przemysłu terenowego i spółdzielni pracy w zakresie zbytu wytworzonych przez nie produktów normują osobne przepisy.
8.
Sprzedaż dokonywana być powinna po cenach ustalonych przez właściwe organy dla danej kategorii odbiorców.
§  2.
Przydziały przedmiotów rozdzielanych przyznawane są tylko jednostkom wymienionym w planach rozdziału.
§  3.
1.
Ogólna ilość przedmiotów, przeznaczona w planie rozdziału dla odbiorców określonego resortu, stanowi przydział roczny.
2.
Organy sporządzające plany rozdziału przekazują je właściwym jednostkom zbytu do wykonania w razie otrzymania zamówień (§ 12).
§  4.
1.
Właściwa jednostka zbytu zawiadamia jednostki wymienione w planie rozdziału o wysokości przydziału (§ 3).
2.
Zawiadomienie o wysokości przydziału powinno określić przydzielone przedmioty w nomenklaturze ustalonej w wykazie wymienionym w § 1 ust. 2.
3.
Zawiadomienie o wysokości przydziału powinno nastąpić w takim terminie, aby umowy dostawy na podstawie rozdzielników mogły być zawarte w terminach ustalonych w warunkach dostaw.

Przydziały zaliczkowe.

§  5.
1.
Jeżeli przed ustaleniem planu rozdziału zachodzi potrzeba zawarcia umów dostawy, właściwi ministrowie mogą przyznawać przydziały zaliczkowe.
2.
Przy przyznawaniu przydziałów zaliczkowych stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 2 i 3.

Przydziały dodatkowe.

§  6.
1.
W przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnie ważnymi względami gospodarczymi, ministrowie wymienieni w planie rozdziału mogą składać wnioski o przyznanie przydziałów dodatkowych.
2.
Wniosek o przyznanie przydziału dodatkowego składa się właściwej jednostce zbytu. Wniosek powinien być podpisany przez ministra lub osobę przez niego upoważnioną i dokładnie określać asortyment przedmiotów.
3.
Do wniosku o przyznanie przydziału dodatkowego należy dołączyć uzasadnienie, które powinno zawierać w szczególności następujące dane:
1)
czy przedmiot był przewidziany w resortowym projekcie planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego, czy też został zaplanowany w niedostatecznej ilości,
2)
czy dodatkowy przydział potrzebny jest do wykonania dodatkowych zadań i kto te zadania wyznaczył,
3)
na jaki cel przedmiot ma być zużyty oraz normę zużycia na jednostkę produktu, jeśli norma taka obowiązuje.
4.
Właściwa jednostka zbytu w ramach uprawnień przyznanych przez właściwego ministra przyznaje lub odmawia przyznania dodatkowego przydziału. Jeżeli właściwa jednostka zbytu nie jest uprawniona do przyznania przydziału dodatkowego, powinna w ciągu 7 dni przesłać wniosek, z podaniem możliwości i sposobu załatwienia, właściwemu ministrowi.
5.
Do wniosku o przyznanie przydziału dodatkowego z rezerwy bilansowej na cele eksportowe należy załączyć:
1)
zaświadczenie ministra nadzorującego jednostkę składającą wniosek, że wnioskodawca nie może wykonać produkcji z posiadanych zapasów, z bilansowej rezerwy resortowej lub z otrzymanych przydziałów oraz że wniosek dotyczy eksportu ponadplanowego,
2)
zaświadczenie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego stwierdzające, że umowa z odbiorcą zagranicznym na eksport przedmiotów do których produkcji dostawa będzie użyta, została już zawarta lub że zawarcie takiej umowy przewidziane jest w najbliższym czasie; w zaświadczeniu należy wymienić także kierunki trudne dewizowo, na które produkcja ma być przeznaczona.
6.
Minister nadzorujący odbiorców może ustalić, że zaświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1, będą wydawane przez podległą mu jednostkę, albo upoważnić podległe przedsiębiorstwa do składania oświadczeń zastępujących zaświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1.
§  7.
1.
W razie gdy potrzeba dodatkowych przydziałów wynika z uchwały Rady Ministrów nakładającej na resorty dodatkowe zadania, a uchwała ta nie określa rodzaju i ilości przedmiotów potrzebnych do wykonania zadań dodatkowych, zainteresowani ministrowie wystąpią o przyznanie przydziałów dodatkowych w trybie ustalonym w § 6. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie przydziału dodatkowego należy powołać uchwałę nakładającą dodatkowe zadania.
2.
Jeżeli uchwała Rady Ministrów określa rodzaj i ilości przedmiotów przeznaczonych na wykonanie zadania dodatkowego, odpowiedni przepis uchwały stanowi przydział dodatkowy.

Zmiany planów rozdziału.

§  8.
1.
W razie zmniejszenia przydziałów dla ministerstwa, właściwa jednostka zbytu zawiadamia o tym ministrów nadzorujących dostawców i odbiorców, którzy dokonają odpowiednich zmian w rozdzielnikach i wydadzą zarządzenia co do odpowiedniej zmiany lub rozwiązania umów zawartych już pomiędzy podległymi jednostkami.
2.
Przed wydaniem decyzji o zmniejszeniu przydziału należy zasięgnąć opinii zainteresowanego ministra.
3.
W razie gdy w planie rozdziału nie jest wymienione ministerstwo nadzorujące odbiorcę, lecz inna jednostka, zawiadomienie o zmniejszeniu przydziału właściwa jednostka zbytu doręczy tej jednostce.

Rozdzielniki.

§  9.
1.
Jednostki, które otrzymały zawiadomienie o wysokości przydziału (§ 4), sporządzają w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia rozdzielniki obejmujące co najmniej 90% otrzymanego przydziału. W rozdzielnikach wymienia się ilość przedmiotów dla poszczególnych zjednoczeń lub innych organizacji i przedsiębiorstw bezpośrednio podległych ministrowi lub dla poszczególnych prezydiów rad narodowych.
2.
W terminie określonym w ust. 1 ministrowie zawiadamiają jednostki objęte rozdzielnikiem o ilości przydzielonych im przedmiotów.
3.
Zjednoczenia i inne organy (organizacje) nadrzędne sporządzają w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia rozdzielniki przedmiotów dla nadzorowanych odbiorców i w tym samym terminie zawiadamiają ich o ilości przydzielonych im przedmiotów.
4.
Ministrowie mogą rozdzielić otrzymany przydział pomiędzy jednostki terenowe nadzorujące odbiorców w sposób i terminie określonym w ust. 1.
5.
Jednostki terenowe, które otrzymały przydziały (ust. 4), sporządzają rozdzielniki i zawiadamiają odbiorców o ilości przydzielonych im przedmiotów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przydziału.
6.
Organ, który sporządza rozdzielnik, obowiązany jest w terminach określonych w ust. 3–5 przesłać odpis rozdzielnika właściwej jednostce zbytu.
7.
Terminy określone w ust. 3–5, mogą być przedłużone na podstawie uzgodnienia między organem sporządzającym rozdzielnik a właściwą jednostką zbytu.
8.
Jednostka, która sporządziła rozdzielnik, uprawniona jest do jego zmian. Zmiana rozdzielnika powinna być jednak dokonana w takim czasie, aby zamówienia mogły być złożone w terminach określonych w warunkach dostaw.
9.
Rozdzielniki na część przydziału nie rozdzieloną w terminie określonym w ust. 1 (rezerwa przydziału) należy sporządzić i doręczyć w terminie uzgodnionym z właściwą jednostką zbytu. Przy sporządzaniu rozdzielnika rezerwy przydziałowej należy mieć na względzie potrzeby produkcji eksportowej oraz inne potrzeby priorytetowe.
§  10.
Właściwa jednostka zbytu może łącznie z zawiadomieniem o wysokości przydziałów (§ 4) przesłać jednostce wymienionej w planie rozdziału asygnaty, uprawniające do nabycia przedmiotów przydzielonych. Minister, który dokonał rozdziału asygnat, nie ma obowiązku zawiadomienia właściwej jednostki zbytu o tym, komu asygnaty zostały wydane.
§  11.
1.
W razie nienadesłania właściwej jednostce zbytu w terminie określonym w § 9 rozdzielników lub nadesłania rozdzielników obejmujących mniej niż 90% przydziału, przydział, na który nie nadesłano rozdzielnika, zalicza się do rezerwy bilansowej danego artykułu. Przepisu tego nie stosuje się do 10% rezerwy przydziału, chyba że rezerwa ta nie zostanie rozdysponowana w sposób i w terminach uzgodnionych z właściwą jednostką zbytu (§ 9 ust. 9).
2.
Właściwa jednostka zbytu może również zaliczyć do rezerwy bilansowej te ilości przedmiotów, co do których odbiorca nie złożył zamówienia w terminie określonym w warunkach dostaw.
3.
Jeżeli dostawca odstąpił od umowy z winy odbiorcy, wygasa prawo odbiorcy do nabycia przedmiotów na podstawie rozdzielnika lub asygnaty, a przedmioty te zalicza się do rezerwy bilansowej.
§  12. 12
(uchylony).
§  13.
1. 13
Odbiorcy objęci w planie rozdziału pozycją "różni odbiorcy pozarynkowi" nie wyłączając hurtowni zaopatrzenia rzemiosła, będących spółdzielniami organizowanymi dla celów zaopatrzenia rzemiosła przez spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, cechy i izby rzemieślnicze, oraz rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu zaopatrywani są w przedmioty rozdzielane bez rozdzielników na podstawie zamówień.
2.
Właściwe jednostki zbytu nie mogą żądać od jednostek nadzorujących tych odbiorców opinii co do zasadności złożonych zamówień.

Odstępowanie i zrzekanie się przydziałów.

§  14.
Odstąpienie prawa do nabycia przedmiotów na podstawie rozdzielnika lub asygnaty jednostce tego samego resortu wymaga zgody organu, który sporządził rozdzielnik lub doręczył asygnatę. O dokonanym odstąpieniu prawa do nabycia przedmiotów na podstawie rozdzielnika organ ten zawiadomi właściwą jednostkę zbytu.
§  15.
Odstąpienie prawa do nabycia przedmiotu na podstawie rozdzielnika lub asygnaty innym resortom lub jednostkom wchodzącym w skład innych resortów wymaga zgody właściwej jednostki zbytu.
§  16.
1.
Zleceniodawca robót budowlano-montażowych może bez zgody właściwej jednostki zbytu odstąpić prawo do nabycia przedmiotu na podstawie rozdzielnika lub asygnaty albo sprzedać te przedmioty przedsiębiorstwu państwowemu wykonującemu na rzecz zleceniodawcy roboty budowlano-montażowe. O odstąpieniu prawa do nabycia przedmiotu na podstawie rozdzielnika lub sprzedaży zleceniodawca zawiadamia właściwą jednostkę zbytu.
2.
Odbiorca elementów kooperacyjnych może w umowie o kooperację przemysłową bez zgody właściwej jednostki zbytu odstąpić producentowi tych elementów prawo do nabycia na podstawie rozdzielnika lub asygnaty przedmiotów potrzebnych do wykonania elementu albo sprzedać mu przedmioty zarówno rozdzielane, jak i nie rozdzielane.
3.
Sprzedaż metali nieżelaznych może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody Centrali Handlowej Metali Nieżelaznych lub upoważnionej przez nią jednostki.
4. 14
Sprzedaż (ust. 2) przedmiotów rzemieślniczym spółdzielniom zaopatrzenia i zbytu, rzemieślnikom oraz innym jednostkom gospodarki nie uspołecznionej dozwolona jest tylko, jeżeli jednostki te nie mogą zaopatrzyć się w potrzebne im przedmioty w normalnym trybie. Sprzedaż dozwolona jest wyłącznie za zgodą jednostki nadrzędnej odbiorcy elementów kooperacyjnych, działającej na podstawie upoważnienia właściwego ministra; zgoda jednostki nadrzędnej nie jest wymagana, jeżeli przedmiot kupuje rzemieślnicza spółdzielnia zaopatrzenia i zbytu.
5.
Sprzedaż lub odstąpienie prawa do nabycia na podstawie rozdzielnika lub asygnaty przedmiotów rozdzielanych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3, dozwolona jest pod warunkiem, że:
1)
zamówienie na wykonanie elementów kooperacyjnych zostało złożone po otrzymaniu przydziału przez producenta elementów kooperacyjnych i nie może być wykonane w ramach tego przydziału lub – ze względów na specjalne wykonanie i drobną ilość – nie jest możliwe nabycie przedmiotu w jednostce zbytu albo
2)
właściwa jednostka zbytu nie wykonała w terminie dostaw objętych przydziałem.
6.
Odbiorca elementów kooperacyjnych jest obowiązany powiadomić właściwą jednostkę zbytu o dokonaniu sprzedaży przedmiotu nabytego na podstawie rozdzielnika lub asygnaty i odebrać od producenta elementów kooperacyjnych przydział na nabycie przedmiotu, o ile producent przydział danego przedmiotu otrzymał.
7.
Przepisy tego paragrafu nie naruszają uprawnień służących jednostkom gospodarki uspołecznionej na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie sprzedaży zbędnych artykułów nabytych na cele zaopatrzenia materiałowo-technicznego (Monitor Polski Nr 105, poz. 1211) i z dnia 31 grudnia 1956 r. w sprawie gospodarowania odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1956 r. Nr 106, poz. 1235 oraz z 1958 r. Nr 19, poz. 124 i Nr 43, poz. 248).
§  17.
Przepisu § 15 nie stosuje się w przypadkach, gdy odstąpienie przydziału lub prawa do nabycia przedmiotu na podstawie rozdzielnika lub asygnaty na rzecz innego resortu następuje na skutek zmian organizacyjnych. W tym wypadku o odstąpieniu przydziałów i prawa do nabycia przedmiotów na podstawie rozdzielników ministrowie nadzorujący jednostki, których dotyczą zmiany organizacyjne, zawiadamiają jednostkę zbytu.
§  18.
O zrzeczeniu się przydziału minister dysponujący przydziałem zawiadamia właściwą jednostkę zbytu.

Rozdział  2.

Zakupy przedmiotów nie rozdzielanych oraz zakupy przedmiotów rozdzielanych w drobnych ilościach.

§  19.
1. 15
Jednostki gospodarki uspołecznionej nie wyłączając hurtowni zaopatrzenia rzemiosła wymienionych w § 13 ust. 1 oraz rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu mogą dokonywać zakupów przedmiotów w punktach sprzedaży detalicznej jedynie w ilościach, które są zwykle sprzedawane w handlu detalicznym.
2.
Przy zakupie detalicznym drobnych ilości przedmiotów rozdzielanych jednostka gospodarki uspołecznionej nie ma obowiązku wykazywać się prawem do ich nabywania ani asygnatą.
3.
Zakupy powinny być dokonywane w punktach sprzedaży detalicznej wyznaczonych dla odbiorców pozarynkowych przez właściwy organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) oraz w punktach sprzedaży detalicznej prowadzonych przez właściwe jednostki zbytu.
4.
W razie braku w danej miejscowości punktów sprzedaży, o których mowa w ust. 3, zakupy mogą być dokonywane w punktach sprzedaży przeznaczonych dla ludności.
§  20. 16
(uchylony).

Rozdział  3.

Dostawy przedmiotów w razie awarii oraz dostawy na cele naukowo-badawcze.

Dostawy przedmiotów w razie awarii.

§  21. 17
(uchylony).

Dostawy przedmiotów przeznaczonych na cele naukowo-badawcze.

§  22. 18
(uchylony).

Rozdział  4.

Uzgodnienia dostaw.

§  23-29. 19
(uchylone).

Rozdział  5.

Rejonizacja dostaw przedmiotów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności.

Przepisy ogólne.

§  30.
1.
Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami minister nadzorujący producentów, Minister Handlu Wewnętrznego lub organy prezydiów rad narodowych nałożą na przedsiębiorstwa, zjednoczenia albo na inne organizacje obowiązek dostarczania niektórych przedmiotów w określonej ilości lub wartości dla odbiorców posiadających siedzibę lub zakład na terenie poszczególnych województw (rejonizacja), stosuje się przy dostawach tych przedmiotów przepisy zawarte w niniejszym rozdziale.
2.
Ilość przedmiotów, jaka powinna być dostarczona, można określić również w stosunku procentowym do całej produkcji.
§  31.
Jeżeli w decyzji, o której mowa w § 30 ust. 1, minister lub właściwy organ prezydium rady narodowej nałożył obowiązek dostarczenia określonej ilości lub wartości przedmiotów na jednostki nadrzędne przedsiębiorstw produkcyjnych lub innych organizacji (§ 30), jednostki te powinny w ciągu 10 dni od otrzymania decyzji ustalić w porozumieniu ze wskazanymi w decyzji jednostkami nadrzędnymi przedsiębiorstw handlowych:
1)
które przedsiębiorstwa produkcyjne lub inne organizacje powinny sprzedawać przedmioty przedsiębiorstwom handlowym, posiadającym siedzibę lub zakłady na terenie poszczególnych województw,
2)
jaką ilość lub część ogólnej produkcji poszczególne przedsiębiorstwa przemysłowe lub inne organizacje powinny sprzedawać tym odbiorcom,
3)
termin, w jakim przedsiębiorstwa handlowe mogą składać zamówienia.
§  32.
Odpisy ustaleń, o których mowa w § 31, doręcza się nadzorowanym przedsiębiorstwom produkcyjnym lub innym organizacjom wymienionym w decyzji, a Minister Handlu Wewnętrznego lub jednostka nadrzędna przedsiębiorstw handlowych – wydziałom handlu prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).

Przedmioty nie rozdzielane.

§  33.
1.
Niezwłocznie po otrzymaniu odpisów ustaleń wydziały handlu zawiadamiają przedsiębiorstwa handlowe, które przedsiębiorstwa produkcyjne lub inne organizacje właściwe są do przyjmowania zamówień.
2.
Przedsiębiorstwa produkcyjne lub inne organizacje wyznaczone do przyjmowania zamówień (§ 31 pkt 1) obowiązane są przyjmować zamówienia składane przez przedsiębiorstwa handlowe, posiadające zakład na terenie danego województwa, do wysokości części produkcji przewidzianej dla przedsiębiorstw tego województwa (§ 31 pkt 2). Nadwyżka, która pozostanie po przyjęciu wszystkich zamówień, złożonych w terminie, o którym mowa w § 31 pkt 3, może być sprzedana bez względu na rejonizację.
3.
Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w § 31 pkt 3, przedsiębiorstwa handlowe złożą zamówienia na większą ilość (wartość) przedmiotów, niż to wynika z podziału, o którym mowa w § 31 pkt 2, przedsiębiorstwo produkcyjne (organizacja) powinno niezwłocznie zawiadomić o tym wydział handlu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
4.
Wydział handlu, który otrzymał zawiadomienia (ust. 3), może ustalić, które ze złożonych zamówień powinny być przyjęte w całości lub w części, a których nie należy przyjmować. O dokonanych ustaleniach wydział handlu zawiadamia zainteresowane przedsiębiorstwa produkcyjne (organizacje) i handlowe nie później niż w ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia od przedsiębiorstwa produkcyjnego (organizacji) (ust. 3). Przepisy o rozdzielnikach, dotyczące roszczeń o zawarcie umowy i sporów przedumownych, stosuje się odpowiednio do ustaleń dokonanych przez wydziały handlu w ramach rejonizacji.
5.
Przedsiębiorstwo produkcyjne lub inna organizacja właściwa do przyjmowania zamówień powinny w razie nieotrzymania w ciągu 10 dni zawiadomienia o ustaleniach (ust. 4) przyjmować poszczególne zamówienia w takiej części, jaka ich zdaniem będzie najwłaściwsza dla równomiernego zaopatrzenia konsumentów tego rodzaju przedmiotów. Jeżeli z powodu braku danych zasada powyższa nie może być zastosowana, poszczególne zamówienia powinny być przyjmowane w takiej części, jaka odpowiada stosunkowi ogólnej ilości (wartości) przedmiotów, która może być dostarczona, do ilości (wartości) przedmiotów, na które zostały złożone zamówienia, chyba że szczególne względy przemawiają za tym, aby wcześniej złożone zamówienia przyjęte zostały w większej części lub w całości.

Przedmioty rozdzielane centralnie.

§  34.
1.
Niezwłocznie po otrzymaniu odpisów ustaleń wydziały handlu zawiadamiają przedsiębiorstwa handlowe, które przedsiębiorstwa produkcyjne lub inne organizacje właściwe są do przyjmowania zamówień oraz jaką ilość towarów lub jakiej wartości towary przedsiębiorstwo ma prawo nabyć (rozdzielniki). Odpisy zawiadomień wydział handlu doręcza organizacjom właściwym do przyjęcia zamówień.
2.
Ogólne przepisy o rozdzielnikach stosuje się również do rozdzielników sporządzonych przez wydziały handlu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 20

(uchylony).

1 § 1 ust. 1 pkt 2 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
2 § 1 ust. 2 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
3 § 2 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
4 § 3 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
5 § 4 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
6 § 5 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
7 § 6 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
8 § 7 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
9 § 8 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
10 Z dniem 1 stycznia 1967 r. nin. załącznik traci moc z wyjątkiem ogólnych przepisów o przydziałach rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw, zgodnie z § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (M.P.66.57.276).
11 Załącznik § 1 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 listopada 1965 r. zmieniające ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw. (M.P.65.64.355) z dniem 2 grudnia 1965 r.
12 Załącznik § 12 uchylony przez § 21 pkt 9 uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (M.P.73.36.218) z dniem 1 października 1973 r.
13 Załącznik nr 1 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 listopada 1965 r. zmieniające ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw. (M.P.65.64.355) z dniem 2 grudnia 1965 r.
14 Załącznik nr 1 § 16 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 20 listopada 1965 r. zmieniające ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw. (M.P.65.64.355) z dniem 2 grudnia 1965 r.
15 Załącznik nr 1 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 20 listopada 1965 r. zmieniające ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw. (M.P.65.64.355) z dniem 2 grudnia 1965 r.
16 Załącznik § 20 uchylony przez § 21 pkt 9 uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (M.P.73.36.218) z dniem 1 października 1973 r.
17 Załącznik § 21 uchylony przez § 21 pkt 9 uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (M.P.73.36.218) z dniem 1 października 1973 r.
18 Załącznik § 22 uchylony przez § 21 pkt 9 uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (M.P.73.36.218) z dniem 1 października 1973 r.
19 Załącznik § 23-29 uchylone przez § 21 pkt 9 uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (M.P.73.36.218) z dniem 1 października 1973 r.
20 Załącznik nr 2 uchylony przez § 7 zarządzenia z dnia 7 października 1966 r. (M.P.66.57.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.