Określenie organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania... - Dz.U.1956.58.270 - OpenLEX

Określenie organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.58.270

Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1956 r.
w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) zarządza się, co następuje:
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, określone w przepisach z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późniejszymi zmianami), a dotyczące:
1)
przyznawania ulg dla wynalazków, wzorów i znaków towarowych wystawionych na publicznej wystawie (art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 ust. 2) - przechodzą na Prezesa Rady Ministrów;
2)
sposobu uiszczania opłat (art. 78, 164 i 217) - przechodzą na Ministra Finansów;
3)
zakazu wprowadzania do obrotu w kraju towarów nie zaopatrzonych znakiem towarowym (art. 176) - przechodzą na Ministra Handlu Wewnętrznego;
4)
a) określenia sposobu wykazania tożsamości przedmiotu wystawionego na publicznej wystawie z przedmiotem zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, oraz daty i miejsca wystawienia (art. 3 ust. 4, art. 90 ust. 4 i art. 182 ust. 3),
b)
ustanawiania klas towarów (art. 194 ust. 1),
c)
mianowania naczelników wydziałów i radców stałych oraz powoływania radców niestałych (art. 233 ust. 2),
d)
upoważnienia poszczególnych radców do samodzielnego orzekania w wydziałach zgłoszeń Urzędu Patentowego (art. 235 ust. 2) - przechodzą na Prezesa Urzędu Patentowego.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Kolegium Rzeczników Patentowych (Dz. U. Nr 63, poz. 495), a dotyczące:
1)
nadawania statutu Kolegium Rzeczników Patentowych (art. 11 ust. 2) - przechodzą na Prezesa Rady Ministrów;
2)
ustalania wysokości opłat za czynności Kolegium Rzeczników Patentowych, sposobu ich uiszczania oraz przypadków, w których opłat się nie pobiera lub pobiera się opłaty zmniejszone (art. 9 ust. 2) - przechodzą na Ministra Finansów;
3)
a) tworzenia oddziałów rejonowych Kolegium Rzeczników Patentowych (art. 4),
b)
mianowania przewodniczącego i członków Kolegium Rzeczników Patentowych (art. 5 i 6),
c)
zwalniania kandydatów na stanowiska rzeczników patentowych od wymagań przewidzianych w ustawie i określania przedmiotu egzaminu na stanowisko rzecznika patentowego (art. 7 ust. 3 i 4),
d)
powoływania komisji dyscyplinarnej (art. 12)

– przechodzą na Prezesa Urzędu Patentowego.

Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1949 r. o wynalazkach i wzorach użytkowych dotyczących obrony Państwa (Dz. U. Nr 63, poz. 496) przechodzą na Ministra Obrony Narodowej.
Uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego określone w ustawie z dnia 18 lipca 1950 r. o licencjach na wykonywanie wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 36, poz. 331), a dotyczące:
1)
ustalania zasad oraz trybu przekazywania i udostępniania wynalazków i wzorów użytkowych innym przedsiębiorstwom i instytucjom gospodarki uspołecznionej (art. 9 ust. 2) - przechodzą na zainteresowanych ministrów;
2)
wydawania zezwoleń na udzielanie licencji na wykonywanie za granicą wynalazków i wzorów użytkowych lub na uzyskiwanie licencji na wykonywanie w kraju wynalazków i wzorów użytkowych zarejestrowanych w Polsce na rzecz osób zagranicznych (art. 20 i 21) - przechodzą na Ministra Handlu Zagranicznego;
3)
prowadzenia wykazu umów z osobami zagranicznymi o udzielenie licencji na wykonywanie wynalazków lub wzorów użytkowych (art. 29) - przechodzą na Urząd Patentowy.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej (Dz. U. z 1956 r. Nr 3, poz. 21), a dotyczące:
1)
a) określenia zasad tworzenia i działalności zespołów do wykonywania określonych zadań w zakresie wynalazczości pracowniczej oraz zasad zawierania przez uspołecznione zakłady pracy umów o dokonanie lub realizację wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień (art. 4 ust. 1 i 2),
b)
określania organów właściwych do wydawania zaświadczeń o dokonaniu usprawnień i do rejestrowania usprawnień i trybu ich postępowania (art. 8 ust. 2),
c)
określenia sposobu rozpowszechniania i ogłaszania pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień oraz wytycznych dla gromadzenia ich dokumentacji, jak również zasad wynagradzania osób, które przyczyniły się do zrealizowania tych wynalazków, udoskonaleń technicznych lub usprawnień zgłoszonych w innych uspołecznionych zakładach pracy (art. 9),
d)
określania przypadków, w których prawo do uzyskania patentu na wynalazek pracowniczy służy Skarbowi Państwa (art. 16 ust. 3),
e)
określania organów powołanych do przyjmowania i oceniania pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień, do rozstrzygania sporów o wysokość wynagrodzenia, trybu postępowania tych organów i ich obsady (art. 17 ust. 1 i 4),
f)
określania obowiązków organów administracji państwowej i uspołecznionych zakładów pracy w zakresie realizacji wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień (art. 17 ust. 3),
g)
ustalania zasad premiowania lub wynagradzania pracowników za udzielenie pomocy technicznej przy opracowaniu pracowniczego wynalazku, udoskonalenia technicznego lub usprawnienia (art. 20)

- przechodzą na właściwych ministrów;

2)
a) ustalania trybu wydawania świadectw autorskich i świadectw o dokonaniu udoskonaleń technicznych (art. 8 ust. 2),
b)
tworzenia w Urzędzie Patentowym komórek organizacyjnych do spraw pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień (art. 27)

- przechodzą na Prezesa Urzędu Patentowego;

3)
określenia trybu postępowania przy uznawaniu pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień za dotyczące obrony Państwa, sposobu prowadzenia i przechowywania korespondencji, sposobu przechowywania tajnych akt zgłoszeń patentów i zarejestrowanych udoskonaleń technicznych i usprawnień dotyczących obrony Państwa, sposobu wydawania świadectw autorskich, świadectw o dokonaniu udoskonaleń technicznych i zaświadczeń o dokonaniu usprawnień (art. 33 ust 8) - przechodzą na Ministra Obrony Narodowej.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31) - przechodzą na Prezesa Rady Ministrów.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych oraz niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. z 1950 r. Nr 31, poz. 285 i z 1955 r. Nr 9, poz. 54) - przechodzą na Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
(uchylony).
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych (Dz. U. Nr 26, poz. 195), dotyczące:
1)
a) mianowania wiceprezesów Głównego Urzędu Miar (art. 3),
b)
ustalania zakresu właściwości terytorialnej urzędów miar i ich siedziby (art. 4 ust. 2)

- przechodzą na Prezesa Rady Ministrów;

2)
udzielania zezwoleń na stosowanie w niektórych gałęziach handlu zagranicznego jednostek miar, które nie zostały uznane za legalne, oraz narzędzi mierniczych wzorcowanych w jednostkach miar nie uznanych za legalne (art. 7 ust. 3) - przechodzą na Ministra Handlu Zagranicznego, który udziela zezwolenia po porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Miar;
3)
a) określania, jakie narzędzia miernicze podlegają legalizacji, ustalania rodzajów narzędzi mierniczych podlegających legalizacji i rozciągnięcia przepisów o legalizacji narzędzi mierniczych na narzędzia do kontroli procesu produkcji przemysłowej oraz na inne narzędzia (art. 12 ust. 2 i art. 13),
b)
wprowadzenia - w drodze zarządzenia - obowiązku legalizacji poszczególnych rodzajów nowych, naprawionych lub sprowadzonych z zagranicy narzędzi mierniczych, uzależnienia wytwarzania, naprawiania lub wwozu niektórych narzędzi mierniczych od spełnienia określonych wymagań (art. 15),
c)
ustalania - w drodze zarządzenia - zasad i warunków rejestracji oraz zakresu i sposobu sprawowania nadzoru nad wyrobem, naprawą i sprzedażą narzędzi mierniczych, jak również ustalania właściwości organów administracji miar w tym zakresie (art. 16 ust. 2),
d)
ustalania zasad współdziałania organów administracji miar z Państwową Inspekcją Handlową (art. 18 ust. 4)

- przechodzą na Prezesa Głównego Urzędu Miar;

4)
określania wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar (art. 17 ust. 1) - przechodzą na Ministra Finansów.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne (Dz. U. Nr 38, poz. 284) - przechodzą na właściwych ministrów.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w art. 5 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o pracy i szkoleniu zawodowym młodocianych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 41, poz. 311) - przechodzą na Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w art. 12 ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130) - przechodzą na Ministra Finansów.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) - przechodzą na Prezesa Rady Ministrów.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r. Nr 4, poz. 7), a dotyczące:
1) 2
wydawania wytycznych o sporządzaniu planów przewozowych (art. 14 ust. 1 i 3) perspektywicznych, wieloletnich i rocznych przechodzą na Komisję Planowania przy Radzie Ministrów, a wydawania wytycznych o sporządzaniu planów przewozowych operatywnych przechodzą na Ministra Komunikacji, który działa w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów;
2)
ustalania listy towarów, dla których kolej obowiązana jest podstawiać wagony na podstawie planów pięciodniowych bez zamówienia (art. 36 ust. 1) - przechodzą na Ministra Kolei, który działa w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61), a dotyczące:
1)
mianowania zastępców Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (art. 18 ust. 3)

- przechodzą na Prezesa Rady Ministrów;

2)
a) powoływania przewodniczącego Rady Normalizacyjnej i jego zastępców (art. 21 ust. 1),
b)
zlecania zadań Radzie Normalizacyjnej (art. 21 ust. 3 pkt 4),
c)
nadania statutu Radzie Normalizacyjnej (art. 21 ust. 4),
d)
określania stanowisk, na których powinni być zatrudniani pracownicy nauki (art. 22);
e)
określania sposobu prowadzenia rejestru norm i ich ewidencji (art. 25 ust. 2)

– przechodzą na Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który uprawnienia określone pod lit. a) wykonuje w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

(uchylony).
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w art. 16 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o dostarczaniu środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 142) przechodzą na Ministra Finansów, który działa w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej oraz Transportu Drogowego i Lotniczego.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określone w art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) przechodzą na Prezesa Rady Ministrów.
Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego dotyczące współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą przechodzą na Ministra Handlu Zagranicznego.
Należące do zakresu działania Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego sprawy związane z wykonaniem przepisów o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej przechodzą do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów.
Należące do zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego sprawy sporządzania planów opracowań normatywów technicznych projektowania i projektów typowych, ocena i zatwierdzanie najważniejszych normatywów technicznych projektowania i projektów typowych oraz ocena projektów inwestycyjnych budownictwa ogólnego - przechodzą do zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Należące do zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego sprawy gospodarki wodnej przechodzą do zakresu działania Ministra Żeglugi.
Należące do zakresu działania Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego sprawy nadzoru nad działalnością terenowych komisji planowania gospodarczego przechodzą do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów.
Prezes Rady Ministrów może zlecić Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowe wykonywanie uprawnień, które zgodnie z §§ 6, 13, 18, 20 i 23 przechodzą do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1957 r.
1 § 8 uchylony przez § 8 rozporządzenia z dnia 10 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Komunikacji oraz rozgraniczenia właściwości Ministra Komunikacji i innych ministrów (Dz.U.57.50.245) z dniem 27 września 1957 r.
2 § 14 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 1957 r. (Dz.U.57.49.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 1957 r.
3 § 16 uchylony przez § 3 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany podporządkowania Państwowej Komisji Cen (Dz.U.58.22.94) z dniem 21 kwietnia 1958 r.