Zm.: zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostaw pieczywa i wyrobów mączno-cukierniczych.

Monitor Polski

M.P.1964.80.380

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 9 listopada 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostaw pieczywa i wyrobów mączno-cukierniczych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
W branżowych warunkach dostaw pieczywa i wyrobów mączno-cukierniczych, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie branżowych warunków dostaw pieczywa i wyrobów mączno-cukierniczych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 10, poz. 62 i z 1962 r. Nr 11, poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 po wyrazie "pszennego" dodaje się wyrazy "pszenno-żytniego";
2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Pieczywo powinno posiadać wagę ustaloną obowiązującymi normami. Sposób oznaczania pieczywa powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.",

3)
w § 12:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "ukrytych, tj. takich",
b)
w ust. 2 wyraz "konsumpcji" zastępuje się wyrazem "obrotu",
c)
w ust. 5 liczbę "8" zastępuje się liczbą "36";
4)
po § 12 wprowadza się nowy rozdział "Odbiór jakościowy pieczywa przez odbiorcę z magazynu (piekarni) dostawcy";
5)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Niezależnie od odbioru jakościowego dokonywanego przez kierowników punktów odbioru lub wyznaczonych przez nich pracowników (§ 11 ust. 1) odbiorca ma prawo dokonywania odbioru jakościowego pieczywa przez upoważnionych przedstawicieli-towaroznawców w magazynie (piekarni) dostawcy, przed załadowaniem towaru na środek transportowy. Przy dokonywaniu tego odbioru obowiązkowa jest obecność przedstawiciela dostawcy. W charakterze towaroznawcy może wystąpić przedstawiciel służby jakościowej zjednoczenia przedsiębiorstw handlowych na podstawie upoważnienia odbiorcy.

2. Dostawca powinien wydzielić partię towaru przeznaczoną do odbioru jakościowego oraz zapewnić przedstawicielom odbiorcy dokonanie odbioru jakościowego w magazynie (piekarni) w takich warunkach i terminie, aby mogli należycie wykonać swoje zadanie. Przez wydzieloną partię towaru należy rozumieć cały towar, znajdujący się w ekspedycji, na regałach, wózkach lub w pojemnikach, a wybrakowany towar przez producenta powinien być oddzielony od towaru przeznaczonego do obrotu. W pomieszczeniu tym powinna, znajdować się waga.

3. Jeżeli pieczywo przygotowane do sprzedaży odpowiada wymaganiom obowiązujących przepisów, towaroznawca powinien stwierdzić to na dowodzie dostawy lub protokole adnotacją o treści: "Odbiór jakościowy dokonany dnia ....... godz. ... Towar odpowiada wymaganiom jakościowym" oraz złożyć swój podpis.

4. W razie stwierdzenia wad w partii pieczywa przedstawionej do odbioru jakościowego, towaroznawca powinien zgłosić natychmiast w imieniu odbiorcy reklamację w formie protokołu sporządzonego przy udziale przedstawiciela dostawcy.

5. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce sporządzenia protokołu,

2) imiona i nazwiska oraz stanowiska osób obecnych,

3) nazwę i adres dostawcy,

4) dokładne określenie przedmiotu dostawy (ilość, rodzaje, gatunki, asortymenty),

5) stwierdzone wady pieczywa, określone metodą organoleptyczną,

6) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie badania zostały przeprowadzone,

7) dokładny opia stwierdzonego stanu faktycznego, w szczególności rodzaje wad jakościowych oraz wymienienie norm (numerów) bądź innych obowiązujących przepisów, na których podstawie przeprowadzono ocenę, pieczywa,

8) stwierdzenie, że pieczywo:

a) może być dopuszczone do obrotu po jego przesortowaniu przez dostawcę,

b) nie może być dopuszczone do sprzedaży.

6. Uznanie reklamacji jakościowej zgłoszonej przez towaroznawcę w wyniku dokonanego u dostawcy odbioru jakościowego następuje w formie złożenia przez przedstawiciela dostawcy podpisu na protokole, o którym mowa w ust. 4.

7. Jeżeli przedstawiciel dostawcy podpisze protokół reklamacyjny z zastrzeżeniami, stosuje się odpowiednio przepisy § 12, z tym że dostawca powinien odpowiednio zabezpieczyć pieczywo zakwestionowane precz towaroznawcę.

8. Odbiór jakościowy towaru dokonany u dostawcy nie zwalnia go od odpowiedzialności za wady powstałe z jego winy po odbiorze jakościowym w jego magazynie, a w szczególności na skutek złego opakowania lub załadowania pieczywa na środek transportowy, w czasie przewozu do punktów wskazanych przez odbiorcę zgodnie z warunkami umowy.

9. Odbiorca nie traci uprawnień do reklamowania jakości pieczywa nawet po dokonaniu odbioru jakościowego w magazynie dostawcy (piekarni) oraz w punkcie odbioru, jeżeli laboratorium Państwowej Inspekcji Handlowej lub inne laboratorium uprawnione do wydawania ekspertyz stwierdzi brak właściwej ilości tłuszczu, cukru bądź innych dodatków, przekroczenie wilgotności, niedowagę pieczywa lub inne wady dyskwalifikujące pieczywo do obrotu (towar nie nadający się do spożycia przez ludność lub inne przyczyny).";

6)
w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Nie podlega zwrotowi z punktów odbioru pieczywo z mąki pszennej wrocławskiej, półcukiernicze oraz wyroby mączno-cukiernicze.";

7)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Dostawca obowiązany jest do zapłacenia odbiorcy kary:

1) 10% wartości zamówionego pieczywa (wyrobów mączno-cukierniczych) według ceny detalicznej za niewykonanie przyjętego zamówienia,

2) 50 zł za opóźnienie dostawy ponad 1,5 godziny od każdego punktu odbioru, w stosunku do którego nastąpiło opóźnienie dostawy,

3) za dostawę towaru z wadami jakościowymi, które nie dyskwalifikują go do obrotu:

a) 5% wartości partii towaru według cen detalicznych za każdy pełny 1% stwierdzonej wilgotności pieczywa ponad normę,

b) 5% wartości partii towaru według cen detalicznych za każdy pełny 1% tłuszczu poniżej ilości wynikającej z obowiązujących norm bądź receptur,

c) 10% wartości partii towaru według cen detalicznych za każdy pełny 1% cukru poniżej ilości wynikających z obowiązujących norm bądź receptur,

d) 5% wartości partii towaru według cen detalicznych za brak innych - poza tłuszczem i cukrem - dodatków wynikających z obowiązujących receptur,

e) 5% wartości partii towaru według cen detalicznych za każdy pełny 1% niedowagi pieczywa ponad dopuszczalne odchylenia przewidziane obowiązującymi normami,

f) 2% wartości partii towaru według cen detalicznych, jeżeli towar posiada inne wady niż wymienione pod lit. a)-e),

4) 10% wartości partii towaru według cen detalicznych w razie stwierdzenia wad dyskwalifikujących towar do obrotu na zaopatrzenie ludności zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi,

5) 5% wartość partii towaru według cen detalicznych za towar bez opakowania lub w nieodpowiednim opakowaniu,

6) 30% wartości partii towaru według cen detalicznych za towar z wadami jakościowymi kwalifikującymi towar do zniszczenia.

2. Jeżeli dostawca w danym roku kalendarzowym dostarczył już dwukrotnie takie same towary posiadające wady lub towary różne, ale posiadające takie same wady, to począwszy od trzeciej dostawy kary określone w ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ulegają podwyższeniu o 50%.

3. Odbiorca obowiązany jest do zapłacenia dostawcy kary w wysokości:

1) 50 zł od każdego punktu odbioru za niezłożenie zamówienia w terminie określonym w § 4,

2) 20% wartości towaru według ceny zbytu za nieodebranie zamówionego towaru bez uzasadnienia,

3) 50 zł od każdego punktu odbioru, jeżeli w chwili dostawy dokonanej w terminie punkt odbioru będzie zamknięty, co powinno być stwierdzone przez konwojenta na dowodzie dostawy,

4) 10% wartości opakowania za każdy dzień opóźnienia zwrotu opakowania; uiszczenie kary za zwłokę nie zwalnia odbiorcy od obowiązku zwrotu opakowania,

5) 10% wartości opakowania w razie jego zanieczyszczenia,

6) dwukrotnej wartości nie zwróconego opakowania w razie zniszczenia, zagubienia lub takiego uszkodzenia opakowania, które uniemożliwia jego używanie.";

8) w § 18 ust. 2 po wyrazach "kar za" dodaje się wyraz "jakość".

Zarządzenia wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.