Art. 8. - Umowy dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.16.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  8.
1.
Jeżeli z powodu nadzwyczajnego zdarzenia odroczenie dostarczenia przedmiotu dostawy do czasu zawarcia umowy mogłoby wyrządzić szkodę gospodarce narodowej, organ nadrzędny może polecić podległej mu jednostce dokonanie w określonym terminie dostawy artykułów niezbędnych dla odbiorcy, zawiadamiając o tym jednocześnie organ nadrzędny odbiorcy.
2.
Odbiorca może odmówić przyjęcia dostawy tylko wówczas, gdy dostarczone artykuły nie odpowiadają potrzebie, która była przyczyną wydania decyzji.