Art. 6. - Umowy dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.16.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  6.
1.
Jeżeli umowa nie została wykonana na skutek zarządzenia wydanego przez organ nadrzędny jednej ze stron w drodze nadzoru nad tą stroną lub na skutek zarządzenia jednostki przez ten organ upoważnionej, organ lub jednostka, która wydała zarządzenie, obowiązane są do zapłaty odszkodowania drugiej stronie, chyba że Rada Ministrów w przypadkach uzasadnionych koniecznością gospodarczą upoważni ten organ do wydawania zarządzeń obowiązujących obie strony.
2.
Uzgodnione zarządzenie organów nadrzędnych obu stron dotyczące zmiany przedmiotu lub warunków dostawy objętej umową zobowiązuje strony do wykonania tego zarządzenia i do zmiany lub rozwiązania umowy w zakresie, jaki wynika z zarządzenia.