Rozciągnięcie obowiązku zawierania umów planowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.28.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 15 maja 1953 r.
w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 180) zarządza się, co następuje:
Obowiązek zawierania umów planowych rozciąga się na:
1)
wszystkich ministrów i kierowników centralnych urzędów wymienionych w listach przewidzianych w art. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 180);
2)
Ministrów: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Kolei, Poczt i Telegrafów oraz Państwowych Gospodarstw Rolnych w zakresie zaopatrzenia podległych im resortów;
3)
jednostki budżetowe prowadzące działalność według zasad rozrachunku gospodarczego;
4)
spółdzielnie:
a)
zrzeszone w Związku Spółdzielni Spożywców,
b)
zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
c)
zrzeszone w Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, centrali spółdzielczo-państwowej,
d)
zrzeszone w Centrali Spółdzielni Inwalidów,
e)
Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą "Prasa",
f)
Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik",
g)
Spółdzielnię Wydawniczą "Książka i Wiedza".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.