Zm.: zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych w obrocie rynkowym.

Monitor Polski

M.P.1964.39.184

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 6 czerwca 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych w obrocie rynkowym.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
W branżowych warunkach dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych w obrocie rynkowym, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 22 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 69 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) za dostawę wędlin i wyrobów wędliniarskich z wadami jakościowymi, nie dyskwalifikującymi ich do konsumpcji, kary wynosić będą:

a) za każdy ponad normę lub poniżej normy 0,1% soli - 1% wartości towaru,

b) za każdy ponad normę 0,1% wody - 0,45% wartości towaru,

c) za każdy ponad normę lub poniżej normy 0,1% tłuszczu - 0,3% wartości towaru (z wyjątkiem szynek gotowanych prasowanych i sznurowanych),

d) za przekroczenie ustalonej normą grubości zewnętrznej warstwy tłuszczu na szynkach gotowanych prasowanych i sznurowanych - 10% wartości towaru niezgodnego z normą,";

2)
w § 69 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) jeżeli dostawca w danym roku kalendarzowym dostarczył już dwukrotnie takie same towary posiadające wady lub towary różne, ale posiadające takie same wady, to począwszy od trzeciej dostawy odszkodowanie za wady ulega podwyższeniu o 50%."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.