Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 2 czerwca 1927 r.
w sprawie telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Ma mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. № 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
W myśl art. 9 Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej i art. 69 Międzynarodowego Regulaminu Telegraficznego z roku 1925 wprowadza się w wymianie telegraficznej krajowej i z państwami europejskiemi nowy rodzaj telegramów-"telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia".

Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia są to komunikaty telegraficzne, wydawane za pośrednictwem stacyj radjo-telegraficznych powszechnego użytku perjodycznie, w godzinach ściśle ustalonych przez nadawcą w porozumieniu z zarządem telegraficznym kraju nadania, i przeznaczone dla określonego grona odbiorców, zamieszkałych w różnych miejscowościach bądź w kraju, bądź zagranicą. Odbiorcy otrzymują pomienione telegramy bądź za pośrednictwem stacyj odbiorczych powszechnego użytku, bądź, za wiedzą i zgodą zarządu telegraficznego kraju przeznaczenia, bezpośrednio, posługując się własnemi stacjami odbiorczemi.

Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia nadawane są i wydawane bez podawania adresów poszczególnych odbiorców. W miejsce adresu bezpośrednio przed tekstem podawany jest wyraz, umówiony między nadawcą a odbiorcami.
W tekście telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia wolno jest podawać wiadomości polityczne, handlowe, giełdowe i t. p., nie wolno natomiast podawać wiadomości o charakterze korespondencji osobistej-prywatnej.
Tekst telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia, pochodzących z Polski, może być napisany zarówno w języku jawnym, jak i w języku tajnym. W charakterze języka jawnego mogą być stosowane: polski, francuski i jeden z języków któregokolwiek z krajów miejsca przeznaczenia. W wypadku posługiwania się językiem tajnym, nadawca winien dostarczyć klucz szyfru, którym posługuje się przy układaniu telegramów.
Prawo nadawania i odbierania telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia przysługuje tym tylko osobom i instytucjom, które, na podstawie złożonych przez nie podań, otrzymały na to zezwolenie Ministerstwa Poczt i Telegrafów.

Minister Poczt i Telegrafów może bez podawania powodów odmówić udzielenia podobnego zezwolenia, względnie cofnąć już udzielone.

Podanie o udzielenie zezwolenia na nadawanie telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia winno zawierać następujące dane:
a)
imię, nazwisko i adres osoby, względnie nazwę instytucji, która chce nadawać tego rodzaju telegramy,
b)
jakiego rodzaju wiadomości będą nadawane (polityczne, handlowe, giełdowe),
c)
w jakim języku będą pisane telegramy (tajnym czy jawnym) i o ile w jawnym, to w jakim mianowicie,
d)
jaką przypuszczalnie ilość słów zawierać będzie każdy komunikat,
e)
wyszczególnienie wszystkich odbiorców z podaniem ich nazwisk i miejsca zamieszkania,
f)
wyraz, względnie wyrazy umówione, któremi nadawca będzie się posługiwać w adresie komunikatów,
g)
dni i godziny, w których należy wydawać komunikaty,
h)
gdzie, o której godzinie i w jaki sposób (telefonicznie czy w urzędzie) nadawane będą komunikaty.
Podanie o udzielenie zezwolenia na odbiór telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia winno zawierać następujące dane:
a)
imię, nazwisko i adres osoby, względnie nazwę instytucji, która chce odbierać tego rodzaju telegramy,
b)
jakiego rodzaju wiadomości będą nadawane (polityczne, handlowe, giełdowe i t. p.),
c)
w jakim języku będą nadawane komunikaty,
d)
jaką przypuszczalnie ilość słów zawierać będzie każdy komunikat,
e)
wyraz, względnie wyrazy umówione, któremi nadawca będzie się posługiwać w adresie komunikatów,
f)
dni i godziny, w których wydawane będą komunikaty,
g)
w jaki sposób odbiorca zamierza odbierać komunikaty; zapomocą własnej stacji odbiorczej, czy też zapomocą stacji zarządu poczt i telegrafów,
h)
jeżeli odbiór ma się odbywać zapomocą stacji zarządu poczt i telegrafów, to pod jakim adresem telegramy mają być doręczane, względnie wydawane telefonicznie,
i)
adres nadawcy komunikatów i nazwa stacji, która będzie wydawać komunikaty.
Opłaty telegraficzne za wymianę telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia na rzecz zainteresowanych zarządów telegraficznych uiszczają wspólnie i nadawcy i odbiorcy tych telegramów: nadawcy-na rzecz zarządu miejsca nadania, odbiorcy-na rzecz zarządu miejsca przeznaczenia.

Odbiorcy telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia, o ile życzą sobie otrzymywać jeden i ten sam telegram w kilku miejscowościach kraju jednocześnie, uiszczają opłaty za każdy adres oddzielnie.

Opłaty, uiszczane przez nadawców za wydawane telegramy za pośrednictwem polskich państwowych urzędów radiotelegraficznych, oblicza się według podanych poniżej stawek taryfowych, których wysokość uzależniona jest od miejsca przeznaczenia telegramu (zagraniczne, krajowe), od języka w jakim telegram jest nadawany (tajny, jawny), wreszcie od ilości odbiorców, dla których telegram jest przeznaczony.
Taksa od wyrazu telegramu nadawanego
w języku tajnymw języku jawnym
Taksa zasadnicza zagraniczna od wyrazu35cent.17½cent.
Taksa uzupełniająca zagraniczna za każdy dodatkowy adres ponad pierwsze 4 od wyrazu7""
Taksa zasadnicza krajowa od wyrazu25gr.12½gr.
Taksa uzupełniająca krajowa za każdy dodatkowy adres ponad pierwsze 4 od wyrazu5""

Stawka zagraniczna znajduje zastosowanie w tych wypadkach, ody wszyscy lub część zgłoszonych odbiorców zamieszkuje poza granicami Polski, stawka krajowa-w tych wypadkach, gdy wszyscy bez wyjątku zgłoszeni odbiorcy zamieszkują w granicach Polski.

Stawka zasadnicza znajduje zastosowanie w tych wypadkach, gdy ilość odbiorców nie przekracza czterech; przy większej ilości odbiorców stawka zasadnicza odpowiednio zwiększa się.

Opłata za nadawany telegram nie może wynosić mniej, niż należność za 10 wyrazów według zastosowanej stawki.

Opłaty, uiszczane przez odbiorców zamieszkałych w Polsce na rzecz polskiego zarządu poczt i telegrafów, oblicza się według podanych poniżej stawek taryfowych, których wysokość uzależniona jest od tego, czy odbiór odbywa się za pośrednictwem stacyj państwowych, czy też zapomocą własnej stacji adresata, oraz od miejsca pochodzenia telegramu (kraj nadania), niezależna zaś-od języka, w jakim są pisane telegramy.
Taksa od wyrazu telegramu odbieranego za pośrednictwem stacji odbiorczej
KRAJ NADANIApaństwowejwłasnej adresata
Związek S. R. R.4cent.2cent.
Czechosłowacja, Gdańsk, Łotwa, Niemcy, Rumunja5""
Szwecja6,5"3,25"
Austrja, Belgja, Bułgarja, Danja, Estonja, Francja, Holandja, Jugosławja, Szwajcaria Węgry6,75"3,395"
Grecja, Hiszpanja, Norwegja, Turcja, Włochy8,5"4,25"
Finlandja9"4,5"
Anglja9,25"4,625"
Portugalja10,25"5,125"
Irlandja11"5,5"
Polska5gr.2,5gr.

Przypadające od odbiorców należności oblicza się na podstawie rzeczywistej ilości wyrazów bez stosowania jakiegokolwiek minimum. Ilość przyjętych wyrazów, podlegających taryfikacji, ustala się: bądź na podstawie danych, jakiemi rozporządza państwowy urząd radiotelegraficzny, pośredniczący w wymianie, bądź w tych wypadkach, gdy adresat posługuje się przy odbiorze własną stacją, na podstawie rachunków wystawianych na imię odbiorcy przez nadawcę.

Opłaty telegraficzne na rzecz zarządu poczt i telegrafów uiszczają nadawcy telegramów bądź przy nadawaniu telegramów, bądź po upływie każdego miesiąca, odbiorcy zaś zawsze po upływie miesiąca.

Kredytowanie opłat i wystawianie przez urzędy poczt i telegrafów odpowiednich rachunków miesięcznych odbywa się na ogólnych zasadach.

W wypadkach nieakuratnego regulowania rachunków wydane przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów zezwolenie na wydawanie lub odbiór telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia może być cofnięte.

Polska Agencja Telegraficzna, która korzysta z ulg przy nadawaniu zwykłych telegramów prasowych w obrocie wewnętrznym, korzysta z nich i przy wymianie telegramów o wielokrotnem miejscu przeznaczenia, a mianowicie:
a)
za wydawanie telegramów krajowych za pośrednictwem państwowych stacyj nadawczych od każdego adresu (niemniej jak za 4 adresy) i od każdego wyrazu, niezależnie od języka, po ....1 groszu
b)
za odbiór telegramów krajowych za pośrednictwem własnych stacyj odbiorczych PAT od wyrazu po 0,5 grosza
c)
za odbiór telegramów zagranicznych za pośrednictwem własnych stacyj odbiorczych PA T -a, niezależnie od kraju pochodzenia telegramu, od wyrazu po....4 grosze.

Za telegramy zagraniczne, nadawane za pośrednictwem państwowych stacyj nadawczych, obowiązują taryfy wskazane w § 9; za telegramy zagraniczne, odbierane za pośrednictwem państwowych stacyj odbiorczych, obowiązują taryfy wskazane w § 10, zmniejszone o 50%.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.