Ustanowienie urzędu Ministra Poczt i Telegrafów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 stycznia 1927 r.
w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów.

Na zasadzie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy i dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78. poz. 443) postanawiam co następuje:

Ustanawia się urząd Ministra Poczt i Telegrafów.

Prawa i obowiązki dotyczące państwowego zarządu poczt i telegrafów oraz spraw budowy, utrzymania i zarządu państwowych budynków poczty, telegrafu i telefonu, które na zasadzie art. 3 i 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) przeszły do zakresu działania Ministra Komunikacji, przechodzą na Ministra Poczt i Telegrafów.

Zakres działania Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów ustanowionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R P. № 9, poz. 85) przechodzi na Ministra Poczt i Telegrafów.

Reorganizacją urzędów, wymaganą do wykonania postanowień art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia przeprowadzi rozporządzenie Rady Ministrów.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Komunikacji.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.