Art. 2. - Ustanowienie urzędu Ministra Poczt i Telegrafów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1927 r.
Art.  2.

Prawa i obowiązki dotyczące państwowego zarządu poczt i telegrafów oraz spraw budowy, utrzymania i zarządu państwowych budynków poczty, telegrafu i telefonu, które na zasadzie art. 3 i 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) przeszły do zakresu działania Ministra Komunikacji, przechodzą na Ministra Poczt i Telegrafów.