Protestowanie weksli przez urzędy i agencje pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.28.234

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 marca 1934 r.
w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.

Na podstawie art. 110 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem (Dz. U. R. P. Nr. 100, poz. 926) i art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Urzędy i agencje pocztowe sporządzają protesty weksli z powodu niezapłacenia sumy, nie przewyższającej 2.000 zł.

Minister Poczt i Telegrafów może zarządzeniem, ogłoszonem w Monitorze Polskim, zezwolić określonym urzędom pocztowym na sporządzanie protestów weksli również z powodu niezapłacenia sumy, przewyższającej 2.000 zł, lub z powodu nieprzyjęcia wekslu niezależnie od wysokości sumy.

Urzędy i agencje pocztowe nie mogą sporządzać protestów weksli, jeżeli:
a)
weksel jest wystawiony w języku innym aniżeli państwowy; na obszarach, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. U. R. P. Nr . 73, poz. 724), dopuszczalne jest sporządzanie protestów na podstawie weksli, wystawionych w językach tamże podanych, a na obszarze województw poznańskiego, pomorskiego i śląskiego na podstawie weksli, wystawionych w języku niemieckim;
b)
weksel jest wystawiony zagranicą lub na walutę zagraniczną;
c)
weksel jest wystawiony na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, choćby w walucie polskiej;
d)
weksel jest zaopatrzony adresem w potrzebie lub przyjęciem w potrzebie;
e)
protest ma być sporządzony przy przedstawieniu kilku egzemplarzy tego samego wekslu, albo przy przedstawieniu oryginału i odpisu wekslu.
Warunki przyjmowania i przesyłania w listach zleceniowych weksli, przeznaczonych do protestu, oraz protestowania weksli przez urzędy i agencje pocztowe ustala ordynacja pocztowa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1931 r. o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 199).