§ 10. - Telegramy o wielokrotnem miejscu przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
§  10.
Opłaty, uiszczane przez odbiorców zamieszkałych w Polsce na rzecz polskiego zarządu poczt i telegrafów, oblicza się według podanych poniżej stawek taryfowych, których wysokość uzależniona jest od tego, czy odbiór odbywa się za pośrednictwem stacyj państwowych, czy też zapomocą własnej stacji adresata, oraz od miejsca pochodzenia telegramu (kraj nadania), niezależna zaś-od języka, w jakim są pisane telegramy.
Taksa od wyrazu telegramu odbieranego za pośrednictwem stacji odbiorczej
KRAJ NADANIApaństwowejwłasnej adresata
Związek S. R. R.4cent.2cent.
Czechosłowacja, Gdańsk, Łotwa, Niemcy, Rumunja5""
Szwecja6,5"3,25"
Austrja, Belgja, Bułgarja, Danja, Estonja, Francja, Holandja, Jugosławja, Szwajcaria Węgry6,75"3,395"
Grecja, Hiszpanja, Norwegja, Turcja, Włochy8,5"4,25"
Finlandja9"4,5"
Anglja9,25"4,625"
Portugalja10,25"5,125"
Irlandja11"5,5"
Polska5gr.2,5gr.

Przypadające od odbiorców należności oblicza się na podstawie rzeczywistej ilości wyrazów bez stosowania jakiegokolwiek minimum. Ilość przyjętych wyrazów, podlegających taryfikacji, ustala się: bądź na podstawie danych, jakiemi rozporządza państwowy urząd radiotelegraficzny, pośredniczący w wymianie, bądź w tych wypadkach, gdy adresat posługuje się przy odbiorze własną stacją, na podstawie rachunków wystawianych na imię odbiorcy przez nadawcę.