Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania oraz jakości materiału siewnego. - Dz.U.2004.59.565 - OpenLEX

Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.59.565

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego2)

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych i winorośli, z uwzględnieniem w szczególności:
a)
liczby i terminów dokonywania ocen stanu plantacji, w odniesieniu do poszczególnych grup roślin i gatunków,
b)
izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, wieku roślin sadowniczych, zdrowotności oraz zmianowania roślin,
c)
sposobu oznaczania plantacji nasiennych;
2)
szczegółowe wymagania dotyczące jakości materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych, ozdobnych i winorośli;
3)
dopuszczalną wielkość partii materiału siewnego w obrocie;
4)
ilość rozmnożeń dla poszczególnych grup roślin materiału siewnego, uwzględniając opis kategorii i stopni;
5)
wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy.
Wytwarzany materiał siewny powinien być wolny od:
1)
organizmów kwarantannowych;
2)
organizmów niekwarantannowych, które mogą mieć wpływ na jakość wytwarzanego materiału siewnego lub na przeprowadzenie oceny polowej.
1.
Plantacje, na których jest wytwarzany materiał siewny, zwane dalej "plantacjami nasiennymi", powinny być zakładane na gruncie ornym stanowiącym jednolity obszar uprawny.
2.
Plantacje nasienne powinny być wolne od:
1)
obcych gatunków roślin uprawnych;
2)
innych odmian tego samego gatunku;
3)
chwastów, których nasiona są trudne do oddzielenia od nasion odmiany uprawianej lub mających wpływ na wytworzenie materiału siewnego;
4)
glebowych szkodników kwarantannowych i niekwarantannowych.
1.
Plantacje nasienne powinny być zakładane z zachowaniem:
1)
izolacji przestrzennej od innych upraw;
2)
wymagań dotyczących wytwarzania poszczególnych gatunków roślin.
2.
Izolację przestrzenną zachowuje się w celu oddzielenia od źródeł obcego pyłku lub chorób pochodzących z roślin uprawnych lub roślin dziko rosnących.
3.
Izolacja przestrzenna może być zmniejszona do 1/3 wymaganej odległości w przypadku, gdy plantacja jest oddzielona od źródeł, o których mowa w ust. 2, lasem, wzgórzami lub wysokimi budynkami.
1.
Plantacje nasienne powinny być oznakowane za pomocą tablicy, o wymiarach nie mniejszych niż 210 mm x 297 mm (format A4), zawierającej w szczególności następujące informacje:
1)
nazwę gatunku;
2)
nazwę wytwarzanej odmiany;
3)
stopień kwalifikacji wysianego materiału siewnego;
4)
powierzchnię plantacji;
5)
imię i nazwisko lub nazwę składającego wniosek o dokonanie oceny.
2.
Materiał szkółkarski oznacza się etykietami, na których umieszcza się nazwę odmiany dla każdego rzędu ocenianej plantacji nasiennej.
Opis kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego dla poszczególnych grup roślin jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych, z wyłączeniem ziemniaka, dla poszczególnych grup gatunków roślin są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości sadzeniaków ziemniaka są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Dopuszczalna wielkość partii w obrocie oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin rolniczych są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
Dopuszczalna wielkość partii w obrocie oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego winorośli są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
Wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
Materiał siewny pochodzący z plantacji nasiennych założonych na podstawie dotychczasowych przepisów i zgłoszonych do oceny polowej w stopniu kwalifikacji K1 kwalifikuje się w 2004 r. w stopniu kwalifikacji C1.
 Dla plantacji nasiennej sadzeniaków ziemniaka założonej przed dniem 1 maja 2004 r. izolacja przestrzenna od innych plantacji ziemniaka może być zmniejszona do dwóch redlin, w przypadku gdy plantacja ta sąsiaduje z plantacją obsadzoną kwalifikowanym materiałem siewnym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają następujące przepisy Unii Europejskiej:

- dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka,

- dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych,

- dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych,

- dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków,

- dyrektywę Rady 2002/68/WE z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniającą dyrektywę 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych,

- dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw,

- dyrektywę Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. zmienioną dyrektywą 2002/11/WE w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli,

- dyrektywę Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych,

- dyrektywę Rady 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona,

- dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OPIS KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROŚLIN

Tabela 1 Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka
KategoriaStopień kwalifikacji
Nazwa stopniaSymbolOpis stopnia
Przedbazowy2)PBIIIMateriał siewny, który jest:
1) wytworzony przez hodowcę lub zachowującego odmianę, zgodnie z działaniami

zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany, stanowiący trzecie

pokolenie poprzedzające materiał siewny kategorii kwalifikowany;

2) przeznaczony głównie do produkcji bazowego materiału siewnego lub na

wniosek hodowcy materiału kategorii kwalifikowany;

3) uznany w urzędowej ocenie1) jako odpowiadający wymaganiom określonym dla

materiału bazowego.

PBIIMateriał siewny, który jest:
1) wytworzony przez hodowcę lub zachowującego odmianę, zgodnie z działaniami

zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany, stanowiący drugie

pokolenie poprzedzające materiał siewny kategorii kwalifikowany;

2) przeznaczony głównie do produkcji bazowego materiału siewnego lub na

wniosek hodowcy - materiału kategorii kwalifikowany;

3) uznany w urzędowej ocenie1) jako odpowiadający wymaganiom określonym dla

materiału bazowego.

BazowyBMateriał siewny, który jest:
1) wytworzony przez hodowcę lub zachowującego odmianę, zgodnie z działaniami

zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany lub z uznanego w

urzędowej ocenie1) materiału przedbazowego;

Elitarny2) materiałem siewnym odmian innych niż mieszańcowe i przeznaczony głównie do

produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany;

3) przeznaczony do produkcji materiału siewnego odmiany mieszańcowej jako jej

składnik rodzicielski stanowiący:

a) linie wsobne stanowiące składniki mieszańca prostego,
b) materiał siewny mieszańca prostego stanowiący składnik mieszańca

podwójnego,

c) linię wsobną oraz mieszańca prostego stanowiące składniki mieszańca

trójliniowego,

d) linię wsobną oraz materiał siewny odmiany ustalonej lub mieszańca

prostego stanowiących składniki mieszańca top-cross,

e) materiał siewny mieszańca męskosterylnego stanowiący składnik mateczny

odmiany mieszańcowej,

f) materiał siewny odmian obcopylnych stanowiących składniki mieszańca

międzyodmianowego,

g) materiał siewny wszystkich form składników rodzicielskich, z których

wytwarzany jest materiał siewny odmian mieszańcowych pozostałych

gatunków roślin rolniczych i warzywnych,

h) wszystkie składniki mieszańca złożonego rzepaku;
4) materiałem siewnym odmiany zarejestrowanej jako miejscowa, wytworzonym

przez zachowującego odmianę, zgodnie z działaniami zapewniającymi

zachowanie właściwych cech odmiany;

5) uznany w urzędowej ocenie1) jako odpowiadający wymaganiom określonym dla

materiału bazowego.

Pierwszego rozmnożenia3)C1Materiał siewny, który:
1) pochodzi z rozmnożenia materiału siewnego, uznanego w urzędowej ocenie1)

za bazowy albo na wniosek hodowcy lub zachowującego odmianę uznany za

przedbazowy;

2) został wytworzony poprzez bezpośrednie krzyżowanie składników

rodzicielskich odmiany mieszańcowej;

3) przeznaczony jest głównie na cele inne niż materiał siewny;
4) może stanowić materiał wyjściowy do uzyskania kolejnego, niższego stopnia;
5) został uznany w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem4) organów Państwowej

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako spełniający wymagania dla

tego stopnia materiału siewnego kategorii kwalifikowany.

Drugiego rozmnożeniaC2Materiał siewny, który:
1) pochodzi z rozmnożenia materiału siewnego uznanego w urzędowej ocenie1)

lub pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i

Nasiennictwa za kwalifikowany pierwszego rozmnożenia;

Kwalifikowany2) przeznaczony jest głównie na cele inne niż materiał siewny;

3) został uznany w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem4) organów Państwowej

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako spełniający wymagania dla

tego stopnia materiału siewnego kategorii kwalifikowany.

Trzeciego rozmnożeniaMateriał siewny, który:
C31) pochodzi z rozmnożenia materiału siewnego uznanego w urzędowej ocenie1)

lub pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i

Nasiennictwa za kwalifikowany drugiego rozmnożenia;

2) przeznaczony jest wyłącznie na cele inne niż materiał siewny;
3) został uznany w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem4) organów Państwowej

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako spełniający wymagania dla

tego stopnia materiału siewnego kategorii kwalifikowany.

StandardSTMateriał siewny roślin warzywnych odmian własnych hodowcy, który został wyprodukowany przez hodowcę i przez niego oceniony zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych cech odmiany; materiał ten może być wytworzony z materiału siewnego hodowcy lub z materiału uznanego w urzędowej ocenie1) za materiał kategorii elitarny lub kwalifikowany.
HandlowyHMateriał siewny określonych gatunków roślin rolniczych, który:
1) przynależy do danego gatunku;
2) został uznany w urzędowej ocenie1) lub pod nadzorem4) organów Państwowej

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako spełniający wymagania dla

materiału siewnego kategorii handlowy.

Tabela 2 Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego ziemniaka

KategoriaStopień kwalifikacji
Nazwa stopniaSymbolKlasaOpis
ElitarnePrzedbazowyPBMMateriał siewny ziemniaka, tzw. minibulwy, który:
1) został wytworzony i uznany w urzędowej ocenie1) w technologii mikrorozmnażania;
2) jest przeznaczony do wytworzenia elitarnych sadzeniaków ziemniaka kolejnych,

niższych stopni.

PBIIISadzeniaki ziemniaka, które:
1) zostały wytworzone zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych

cech odmiany i zdrowotności;

2) stanowią trzecie rozmnożenie poprzedzające sadzeniaki kategorii kwalifikowane;
3) są przeznaczone głównie do produkcji sadzeniaków elitarnych niższych stopni lub

sadzeniaków kategorii kwalifikowane;

4) zostały uznane w urzędowej ocenie1) za spełniające wymagania szczegółowe

określone dla tego stopnia sadzeniaków elitarnych.

PBIISadzeniaki ziemniaka, które:
1) zostały wytworzone zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych

cech odmiany i zdrowotności;

2) mogą pochodzić z rozmnożenia sadzeniaków przedbazowych stopnia PBIII;
3) stanowią drugie rozmnożenie poprzedzające sadzeniaki kategorii kwalifikowane;
4) przeznaczone są głównie do produkcji sadzeniaków w stopniu bazowe lub

sadzeniaków kategorii kwalifikowane;

5) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania szczegółowe

określone dla tego stopnia sadzeniaków elitarnych.

BazowySadzeniaki ziemniaka, które:
1) zostały wytworzone zgodnie z działaniami zapewniającymi zachowanie właściwych

cech odmiany i zdrowotności;

2) mogą pochodzić z rozmnożenia sadzeniaków przedbazowych stopnia PBII;
3) stanowią pierwsze rozmnożenie poprzedzające sadzeniaki kategorii kwalifikowane;
4) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania określone dla

sadzeniaków bazowych:

Bklasa BIa) są przeznaczone głównie do produkcji sadzeniaków kwalifikowanych lub
b) sadzeniaków bazowych klasy BII,
c) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania

określone dla sadzeniaków bazowych klasy BI,

klasa BIId) pochodzą z sadzeniaków bazowych klasy BI albo z degradacji

wcześniejszych stopni,

e) są przeznaczone głównie do produkcji sadzeniaków kwalifikowanych,
f) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania

określone dla sadzeniaków bazowych klasy BII.

CSadzeniaki ziemniaka, które:
1) zostały wytworzone bezpośrednio z sadzeniaków bazowych lub z wcześniejszych

rozmnożeń;

Kwalifikowane2) są przeznaczone głównie na cele inne niż produkcja sadzeniaków;
3) zostały uznane w urzędowej ocenie1) jako spełniające wymagania dla sadzeniaków

kwalifikowanych odpowiedniej klasy:

klasa CAa) pochodzą z rozmnożenia sadzeniaków bazowych,
b) mogą służyć do rozmnożenia do klasy CB,
klasa CBc) pochodzą bezpośrednio z sadzeniaków kwalifikowanych klasy CA lub z

degradacji wcześniejszych stopni.

Tabela 3 Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

KategoriaStopnie kwalifikacji
Nazwa stopnia i symbolOpis
rośliny sadownicze

(w tym winorośl)

agrest,

malina, porzeczka, truskawka

elitarnyprzedbazowy (PB)superelita (SE)Materiał rozmnożeniowy, który:
1) został wytworzony zgodnie z

działaniami zapewniającymi

zachowanie właściwych cech tej

odmiany oraz ochrony przed

porażeniem chorobami i

szkodnikami w warunkach

kontrolowanych;

2) jest przeznaczony do produkcji

materiału bazowego albo bazowego

lub kwalifikowanego dla

winorośli;

3) został uznany w urzędowej

ocenie1) za spełniający wymagania

szczegółowe.

bazowy (B)Materiał rozmnożeniowy, który:
elita 1 (E1)1) został wytworzony zgodnie z

działaniami zapewniającymi

zachowanie właściwych cech tej

odmiany oraz ochrony przed

porażeniem chorobami i

szkodnikami;

elita 2 (E2)2) jest przeznaczony do produkcji

materiału kategorii

kwalifikowany; w przypadku

agrestu, maliny, porzeczek i

truskawki jest to rozmnożenie

dwukrotne;

3) został uznany w urzędowej

ocenie1) za spełniający wymagania

szczegółowe.

oryginał (O)Materiał rozmnożeniowy, w szczególności zrazy, podkładki, nasiona, sadzonki oraz materiał nasadzeniowy, który:
kwalifikowany (C)1) został wytworzony z materiału

kategorii elitarny;

2) jest przeznaczony do rozmnażania

lub do nasadzeń owocujących;

3) został uznany w urzędowej

ocenie1) za spełniający wymagania

szczegółowe.

Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy winorośli, który:
1) ma określoną tożsamość i czystość

odmianową;

standard - tylko dla winorośli2) jest przeznaczony do rozmnażania

lub do nasadzeń owocujących;

3) został uznany w urzędowej

ocenie1) za spełniający wymagania

szczegółowe.

Objaśnienia:

1) Urzędowa ocena oznacza ocenę dokonywaną przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub osobę przez niego upoważnioną.

2) Materiał siewny roślin rolniczych w stopniu przedbazowy trzeciego rozmnożenia (PBIII) poprzedzającego materiał siewny kategorii kwalifikowany nie dotyczy gatunków o dużym współczynniku rozmnożenia należących do grup roślin:

a) zbożowych - gatunki z rodzajów: Sorghum ssp. oraz Phalaris ssp.,

b) pastewnych - gatunki: esparceta siewna, komonica zwyczajna, kozieradka pospolita, lucerna chmielowa, lucerna mieszańcowa, lucerna siewna; wszystkie gatunki traw oraz brukiew pastewna, facelia błękitna, kapusta pastewna i rzodkiew oleista,

c) oleistych i włóknistych - wszystkie gatunki,

d) burak cukrowy i pastewny,

e) warzywnych - wszystkie gatunki, z wyjątkiem bobu, fasoli zwykłej, fasoli wielokwiatowej, oraz grochu łuskowego i cukrowego

dla wymienionych gatunków na wnioskach, protokołach, świadectwach i informacjach, przy oznaczeniu stopnia przedbazowy nie używa się indeksu dolnego.

3) Dla gatunków roślin rolniczych i warzywnych, dla których w kategorii kwalifikowany nie jest przewidziany niższy stopień niż kwalifikowany pierwszego rozmnożenia (C1), na wnioskach, protokołach, świadectwach i informacjach przy oznaczeniu tego stopnia nie używa się indeksu dolnego.

4) Nie dotyczy roślin warzywnych.

W przypadku gdy na wnioskach, protokołach, świadectwach i informacjach dotyczących materiału siewnego przy symbolu stopnia nie będzie oznaczenia w postaci indeksu dolnego, oznaczenia rozmnożenia zapisanego po ukośniku lub opisu stopnia, przyjmuje się zawsze stopień najniższy (odpowiednio: PBII, C2, lub jeśli dotyczy C3), a w przypadku sadzeniaków ziemniaka najniższą klasę w obrębie stopnia (odpowiednio: BII lub CB).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKA, DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP GATUNKÓW ROŚLIN

I.

Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin zbożowych

1. Gatunki roślin zbożowych i najniższy obowiązujący stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1JęczmieńHordeum vulgare L.C2
2Kukurydza2)Zea mays L.C2
3Mieszaniec sorga zwyczajnego i trawy sudańskiejSorghum bicolor

x Sorghum sudanense

C2
4Mozga kanaryjska (kanar)Phalaris canariensis L.C2
5OwiesAvena sativa L.C2
6Pszenica orkiszTriticum spelta L.C2
7Pszenica twardaTriticum durum Desf.C2
8Pszenica zwyczajnaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.C2
9Pszenżytox Triticosecale Wittm.C2
10RyżOryza sativa L.C2
11Sorgo zwyczajneSorghum bicolor (L.) MoenchC2
12Trawa sudańskaSorghum sudanense (Piper) Stapf.C2
13ŻytoSecale cereale L.C1

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2) Z wyłączeniem kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata Koke) i kukurydzy pękającej (Zea mays convar. microsperma Koem.).

2. Odmiany mieszańcowe:

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji:

Lp.Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin dokonania oceny
Idwie oceny stanu plantacji:
- dla materiału siewnego odmian ustalonych pszenic, pszenżyta, jęczmienia,

żyta, ryżu, owsa, sorga zwyczajnego, trawy sudańskiej i kukurydzy,

- dla materiału siewnego składników rodzicielskich odmian mieszańcowych

żyta, pszenic, samopylnego pszenżyta, jęczmienia, ryżu, owsa,

- dla materiału siewnego mieszańców handlowych F1
pierwszaw okresie poprzedzającym kwitnienie lub przed użyciem chemicznych czynników krzyżowania
drugaw okresie dojrzewania nasion
IInie mniej niż trzy oceny stanu plantacji:
dla materiału siewnego odmian mieszańcowych kukurydzy i Sorghum spp. oceny stanu dokonuje się w okresie od początku do końca kwitnienia składników rodzicielskich użytych do bezpośredniego wytwarzania materiału siewnego odmiany mieszańcowej

4. Przedplon:

1) plantacje nasienne roślin zbożowych zakłada się na polu, na którym bezpośrednim przedplonem były rośliny wykluczające możliwość produkcji nasion danego gatunku, w szczególności innej odmiany lub tej samej odmiany, lecz niższego stopnia kwalifikacji, z uwzględnieniem specyfiki gatunku;

2) plantacje nasienne roślin zbożowych zakłada się na polu wolnym od takich roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy.

5. Izolacja przestrzenna1):

Lp.WyszczególnienieOdległość w metrach nie mniejsza niż dla plantacji:
materiału elitarnegomateriału kwalifikowanego
1dla odmian ustalonych żyta, obcopylnych odmian pszenżyta oraz mozgi kanaryjskiej odległość od zasiewów innych odmian tego samego gatunku, a w przypadku pszenżyta od źródeł pyłku Triticum spp. i Secale300250
2wszystkich odmian Sorghum spp., również od źródeł pyłku S. halepense300
3dla pszenic odległość od zasiewów pszenicy porażonej w silnym stopniu głownią pyłkową lub śniecią cuchnącą,5020
dla owsa odległość od zasiewów owsa porażonych w silnym stopniu głownią pyłkową owsa,
dla odmian samopylnych pszenżyta odległość od zasiewów innej odmiany pszenżyta,
dla jęczmienia odległość od zasiewów jęczmienia porażonych w silnym stopniu głownią pyłkową lub głownią zwartą jęczmienia
4dla jęczmienia ozimego odległość od plantacji jęczmienia ozimego o innej rzędowości, pylącej w tym samym czasie10050
5dla składników żeńskich odmian mieszańcowych pszenic, samopylnego pszenżyta, jęczmienia, ryżu, owsa od wszystkich innych odmian tego samego gatunku, które nie są zapylaczem w wytwarzaniu odmiany mieszańcowej25
6dla kukurydzy odległość plantacji, na której produkuje się nasiona:
1)składnika rodzicielskiego od zasiewów innej odmiany lub formy kukurydzy niż ta, której pyłkiem mają być zapylone rośliny200
2)mieszańca handlowego od zasiewów odmiany lub formy kukurydzy innej niż zapylacz danego mieszańca oraz odmian ustalonych200
7dla żyta mieszańcowego odległość od plantacji:
1)innych odmian lub składników rodzicielskich;
2)tego samego składnika rodzicielskiego, którego plantacja nie zachowuje minimalnych wymagań;
3)innych gatunków, których pyłek może doprowadzić do zapłodnienia:
a)podczas produkcji, gdzie stosuje się męską sterylność1.000500
b)podczas produkcji, gdzie nie stosuje się męskiej sterylności600500

1) Dla gatunków samopylnych izolację przestrzenną może stanowić pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m, jeżeli sąsiadująca plantacja nie jest porażona organizmami, o których mowa w pozycji 3 tabeli; jeżeli sąsiadująca plantacja nasienna zgłoszona do oceny w niższym stopniu kwalifikacji traktowana jest jako źródło zapylenia obcym pyłkiem oraz porażenia przez organizmy szkodliwe.

6. Czystość odmianowa:

Lp.GatunkiMinimalna czystość odmianowa w ocenie polowej dla:
materiałumateriału kwalifikowanego
elitarnegoI rozmnożeniaII rozmnożenia
I. Gatunki podlegające ocenie według norm procentowych (czystość określona w procentach)
1pszenice, jęczmień, ryż i owies99,999,799,0
2samopylne odmiany pszenżyta99,799,098,0
3każdy składnik odmian mieszańcowych owsa, jęczmienia, ryżu i pszenic99,7
4każdy składnik odmian mieszańcowych samopylnego pszenżyta99,090,01)
II. Gatunki podlegające ocenie według norm powierzchni (czystość określona w sztukach na

jednostce kwalifikacyjnej)

1dla odmian ustalonych i mieszańcowych żyta, ustalonych i obcopylnych odmian pszenżyta, mozgi kanaryjskiej oraz odmian ustalonych kukurydzy i Sorghum spp.1,01,0
2dla ryżu - występowanie roślin uznawanych za formy dzikie lub czerwonoziarniste0,01,0
3dla kukurydzy - liczba innych odmian, które są rozpoznawalne jako niebędące składnikiem rodzicielskim
1)w produkcji każdego ze składników rodzicielskich (Ro, Rm)0,1
2)w produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych - każdy składnik rodzicielski0,2
gdy 5% lub więcej roślin składnika matecznego ma znamiona zdolne do zapylenia, to procent roślin w obrębie tego składnika, który pylił lub pyli
a)w każdej ocenie stanu plantacji1,0
b)we wszystkich ocenach stanu plantacji łącznie2,0
4dla odmian mieszańcowych Sorghum spp. liczba roślin, które są rozpoznawalne jako
1)niebędące linią wsobną lub innym składnikiem rodzicielskim, w produkcji nasion elitarnych składników rodzicielskich (Ro, Rm)
a)w czasie kwitnienia1,0
b)w czasie dojrzałości1,0
2)niebędące składnikiem rodzicielskim w produkcji materiału siewnego odmiany mieszańcowej
a)roślin składnika ojcowskiego (Ro) w czasie kwitnienia roślin matecznych1,0
b)roślin składnika matecznego (Rm):
-w czasie kwitnienia0,3
-w czasie dojrzałości0,1
minimalna skuteczność krzyżowania odmian mieszańcowych pszenic, jęczmienia, ryżu, owsa i pszenżyta powinna wynosić nie mniej niż - 95,0%

1) Jest to czystość odmianowa mieszańców pszenic, jęczmienia, ryżu, owsa i samopylnego pszenżyta stwierdzona w kontroli następczej oceny tożsamości.

7. Jednostki kwalifikacyjne:

W ocenie polowej roślin zbożowych jednostką kwalifikacyjną jest powierzchnia:

1) dla metody oceny według norm powierzchni dla materiału kategorii:

a) elitarny - 30 m2,

b) kwalifikowany - 10 m2;

2) dla metody oceny według norm procentowych, dla wszystkich kategorii - 20 m2;

3) dla plantacji nasiennych ryżu - 50 m2;

4) dla plantacji nasiennych kukurydzy i Sorgum ssp. - 100 kolejnych roślin w rzędzie.

8. Wymagania dodatkowe dla odmian mieszańcowych:

1) w kontroli następczej oceny tożsamości składnika matecznego żyta mieszańcowego liczba roślin innego składnika nie może przekraczać - 6 sztuk na 1.000 roślin;

2) w produkcji materiału bazowego żyta mieszańcowego poziom sterylności składnika matecznego nie może być niższy niż - 98,0 %;

3) w materiale siewnym kategorii kwalifikowany, produkowanym jako mieszanina składników rodzicielskich, roślin składnika ojcowskiego nie uznaje się jako zanieczyszczenie, jeżeli ich udział nie przekracza podanych przez hodowcę proporcji.

9. Czystość gatunkowa:

1) plantacje nasienne roślin zbożowych powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany, szczególnie gatunków mogących stanowić źródło obcego pyłku;

2) na plantacjach nasiennych roślin zbożowych może wystąpić nie więcej niż 1 roślina innego gatunku roślin zbożowych na jednostce kwalifikacyjnej łącznie, we wszystkich ocenach stanu plantacji.

10. Zachwaszczenie:

1) plantacje nasienne roślin zbożowych powinny być praktycznie wolne od chwastów, w szczególności takich, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia;

2) występowanie na plantacji chwastów w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe;

3) na plantacjach nasiennych podstawowych gatunków zbóż na 1 ha mogą wystąpić rośliny owsa głuchego1) w ilości:

Plantacja zgłoszona do produkcji nasion kategoriiPszenicaJęczmieńOwiesŻyto, pszenżyto
elitarne7707
kwalifikowane5020050

1) Dotyczy gatunków owsa: Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana łącznie.

11. Choroby i szkodniki:

1) z plantacji wszystkich gatunków roślin zbożowych nie usuwa się roślin porażonych głownią;

2) w okresie dużej wrażliwości ocenianej plantacji na porażenie głownią uprawy roślin zbożowych w promieniu 50 m nie powinny zawierać średnio więcej niż 3 rośliny wytwarzające zarodniki głowni na jednostce powierzchni równej 30 m2;

3) występowanie na plantacji chorób i szkodników w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji jako spełniającej wymagania szczegółowe.

II.

Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin pastewnych

1. Gatunki roślin pastewnych i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:

1) rośliny strączkowe:

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1BobikVicia faba L. (partim)C1
2Groch siewnyPisum sativum L. (partim)C2
3Łubin białyLupinus albus L.C2
4Łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.C2
5Łubin żółtyLupinus luteus L.C2
6Wyka kosmataVicia villosa Roth.C2
7Wyka pannońskaVicia pannonica CrantzC2
8Wyka siewnaVicia sativa L.C2

2) rośliny motylkowate drobnonasienne:

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1Esparceta siewnaOnobrychis vicaefolia Scop.C1
2Komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.C1
3Koniczyna egipska

(Koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.C1
4Koniczyna białaTrifolium repens L.C1
5Koniczyna łąkowa

(Koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.C1
6Koniczyna

krwistoczerwona (Inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.C1
7Koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.C1
8Koniczyna białoróżowa (Koniczyna szwedzka)Trifolium hybridum L.C1
9Kozieradka pospolita (Koniczyna grecka)Trigonella foenumgraceum L.C1
10Lucerna chmielowaMedicago lupulina L.C2
11Lucerna mieszańcowaMedicago x varia T. Martyn.C2
12Lucerna siewnaMedicago sativa L.C2
13Siekiernica włoskaHedysarum coronarium L.C1

3) trawy gazonowe i pastewne:

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1Cynodon palczastyCynodon dactylon (L.) Pers.C1
2FestuloliumFestuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.C1
3Konietlica łąkowaTrisetum flavescens (L.) Pal. Beauv.C1
4Kostrzewa czerwonaFestuca rubra L.C1
5Kostrzewa łąkowaFestuca pratensis Huds.C1
6Kostrzewa owczaFestuca ovina L.C1
7Kostrzewa trzcinowaFestuca arundinacea Schreb.C1
8Kupkówka pospolitaDactylis glomerata L.C1
9Mietlica białawaAgrostis giganthea Roth.C1
10Mietlica pospolitaAgrostis capillaris L.C1
11Mietlica psiaAgrostis canina L.C1
12Mietlica rozłogowaAgrostis stolonifera L.C1
13Mozga HardingaPhalaris aquatica L.C1
14Rajgras wyniosły (Rajgras francuski),Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.C1
15Stokłosa uniolowataBromus catharticus Vahl.C1
16Stokłosa alaskańskaBromus sithensis Trin.C1
17Tymotka kolankowataPhleum bertolonii D.C.C1
18Tymotka łąkowaPhleum pratense L.C1
19Wiechlina zwyczajnaPoa trivilis L.C1
20Wiechlina błotnaPoa palustris L.C1
21Wiechlina gajowaPoa nemoralis L.C1
22Wiechlina łąkowaPoa pratensis L.C1
23Wiechlina rocznaPoa annua L.C1
24Wyczyniec łąkowyAlopecurus pratensis L.C1
25Życica mieszańcowa (Rajgras oldenburski)Lolium x boucheanum Kunth.C1
26Życica trwała

(Rajgras angielski)

Lolium perenne L.C1
27Życica wielokwiatowa

(Rajgras włoski) i (Rajgras holenderski)

Lolium multiflorum Lam.C1

4) inne rośliny rolnicze

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1Brukiew pastewnaBrassica napus emend. Metzg. ssp. rapifera Metzg.C1
2Facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.C1
3Kapusta pastewnaBrassica oleracea L.convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.var. viridis L.C1
4Rzodkiew oleistaRaphanus sativus L. var. oleiformis Pers.C1

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Wymagania dotyczące oceny stanu plantacji przedplonu i izolacji przestrzennej:

1) ocena stanu plantacji:

Rośliny strączkoweRośliny motylkowate drobnonasienneTrawyInne rośliny rolnicze
jedna ocena stanu plantacji: w okresie od pełni kwitnienia roślin do początku zawiązywania strąków, a w przypadku łubinów przeprowadza się drugą ocenę w okresie zawiązywania strąków.jedna ocena stanu plantacji: w okresie między pełnią kwitnienia, a dojrzewaniem nasion.dwie oceny stanu plantacji:

- pierwsza przed

kwitnieniem;

- druga w okresie

między pełnym

wykłoszeniem a

dojrzewaniem

nasion.

1) dla roślin dwuletnich w

pierwszym roku uprawy -

jedna ocena w okresie

wytwarzania wysadków;

2) w drugim roku uprawy

oraz dla roślin

jednorocznych - jedna

ocena w okresie od

kwitnienia roślin do

początku dojrzewania

nasion;

3) dla: kapusty pastewnej,

brukwi pastewnej,

uprawianych metodą

bezwysadkową - dwie

oceny stanu plantacji:

a) pierwsza w okresie

formowania pędów

kwiatostanowych,

b) druga w okresie od

kwitnienia roślin

do dojrzewania nasion.

W przypadku roślin dwuletnich:
- z cyklem produkcji wysadków dokonuje się oceny cech zewnętrznych wysadków po ich przechowaniu,

a przed wysadzeniem na plantacji,

- materiał siewny wytworzony metodą bezwysadkową uznaje się w najniższym stopniu kwalifikacji

przewidzianym dla ocenianego gatunku.

2) przedplon:

Rośliny strączkoweRośliny motylkowate drobnonasienneTrawyInne rośliny rolnicze
Plantacje nasienne roślin pastewnych nie mogą być zakładane na polu, na którym bezpośrednio przed tym uprawiane były rośliny wykluczające, uwzględniając ich specyfikę i wymagania szczegółowe, możliwość produkcji nasion danego gatunku, w szczególności innej odmiany lub tej samej odmiany, lecz niższego stopnia kwalifikacji. Pole dla tych plantacji powinno być praktycznie wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy.
Plantacje nasienne roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych nie mogą być zakładane na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano ten sam lub blisko spokrewniony gatunek roślin.Plantacje nasienne traw nie mogą być zakładane na polu, na którym w ostatnich dwóch latach uprawiano daną odmianę lub w ostatnich trzech latach, jeżeli uprawiano inną odmianę traw niezależnie od gatunku.Plantacje kapusty pastewnej nie mogą być zakładane na polu, na którym:

1) w ostatnich pięciu

latach uprawiano

kapustę;

2) w ostatnich trzech

latach uprawiano

rośliny krzyżowe;

3) w ostatnich dwóch

latach uprawiano

buraki.

3) izolacja przestrzenna1):

Rośliny strączkoweRośliny motylkowate drobnonasienneTrawyInne rośliny rolnicze
Dla plantacji bobiku:

1) o powierzchni do 2 ha:

a) materiału

elitarnego

- 500 m;

b) materiału

kwalifikowanego

- 100 m;

2) o powierzchni powyżej

2 ha:

a) materiału

elitarnego

- 100 m;

b) materiału

kwalifikowanego

- 50 m.

Dla plantacji łubinu żółtego i wyki kosmatej dla:

1) materiału elitarnego

- 200 m;

2) materiału

kwalifikowanego

- 100 m.

Dla plantacji pozostałych gatunków obowiązuje pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m.

Od plantacji pylących w tym samym czasie, innych odmian, tej samej odmiany o słabym wyrównaniu, innych gatunków, w tym roślin dziko rosnących na rowach, nasypach, łąkach oraz nieużytkach, których pyłek może prowadzić do zapylenia:

1) dla plantacji materiału elitarnego:

a) o powierzchni do 2 h a - 200 m,

b) o powierzchni większej niż 2 ha - 100 m;

2) dla plantacji materiału kwalifikowanego:

a) o powierzchni do 2 ha - 100 m,

b) o powierzchni większej niż 2 ha - 50 m.

1) dla roślin krzyżowych,

wszystkich stopni

kwalifikacji od

plantacji innych odmian

lub blisko

spokrewnionych gatunków

- 1.000 m;

2) dla faceli błękitnej:

a) materiału elitarnego

- 400 m,

b) materiału

kwalifikowanego

- 200 m;

3) dla brukwi pastewnej

wszystkich stopni

kwalifikacji w pierwszym

roku uprawy od innych

plantacji nasiennych lub

produkcyjnych, na

których występują

pośpiechy:

- 200 m.

1) Dla gatunków samopylnych izolację może stanowić pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m; jeżeli sąsiadująca plantacja nasienna jest zgłoszona do oceny w niższym stopniu kwalifikacji, traktowana jest jako źródło zapylenia obcym pyłkiem oraz porażenia przez organizmy szkodliwe.

4) czystość odmianowa:

Rośliny strączkoweRośliny motylkowate drobnonasienneTrawyInne rośliny rolnicze
1) dla grochu i bobiku

minimalna czystość

odmianowa wynosi dla

materiału:

a) elitarnego - 99,7

%,

b) kwalifikowanego:

C1 - 99,0 %,

C2 - 98,0 %;

2) dla pozostałych

gatunków czystość

odmianowa wynosi dla

materiału:

a) elitarnego

- 1 roślina

na 30 m2,

b) kwalifikowanego

- 1 roślina

na 10 m2.

dla wszystkich gatunków czystość odmianowa wynosi dla materiału:

a) elitarnego - 1

roślina na 30 m2,

b) kwalifikowanego - 1

roślina na 10 m2.

1) dla wiechliny

łąkowej minimalna

czystość odmianowa

wynosi dla materiału:

a) elitarnego

- 1 roślina

na 20 m2,

b) kwalifikowanego

- 4 rośliny na 10 m2,

c) kwalifikowanego odmian

apomiktycznych,

jednoklonalnych

- 6 roślin na 10 m2;

2) dla pozostałych gatunków

traw czystość odmianowa

wynosi dla materiału:

a) elitarnego

- 1 roślina na 30 m2,

b) kwalifikowanego

- 1 roślina na 10 m2.

1) dla kapusty pastewnej

minimalna czystość

odmianowa wynosi dla

materiału:

a) elitarnego

- 99,7 %,

b) kwalifikowanego:

- 99,0 %;

2) dla pozostałych gatunków

minimalna czystość

odmianowa wynosi dla

materiału:

a) elitarnego

- 1 roślina na 30 m2,

b) kwalifikowanego

- 1 roślina na 10 m2.

5) czystość gatunkowa:

Rośliny strączkoweRośliny motylkowate drobnonasienneTrawyInne rośliny rolnicze
Plantacje nasienne roślin pastewnych powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany; dotyczy to szczególnie gatunków mogących doprowadzić do obcozapylenia.
Występowanie roślin należących do innych gatunków, których nasiona są trudne do odróżnienia podczas badania laboratoryjnego od nasion odmiany uprawianej, powinna wynosić - 1 roślina na jednostkę kwalifikacyjną.
dla gatunków Lolium (Życice) i x Festulolium występowanie roślin innych gatunków nie może przekraczać w materiale:

a) elitarnym

- 1 roślina na

50 m2,

b) kwalifikowanym

- 1 roślina na 10 m2.

6) zachwaszczenie:

Rośliny strączkoweRośliny motylkowate drobnonasienneTrawyInne rośliny rolnicze
Plantacje nasienne roślin pastewnych powinny być praktycznie wolne od chwastów, w szczególności takich, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia.
Występowanie na plantacji chwastów w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe.

7) choroby i szkodniki:

Rośliny strączkoweRośliny motylkowate drobnonasienneTrawyInne rośliny rolnicze
Występowanie na plantacji chorób i szkodników w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe.
Porażenie w szczególności chorobami grzybowymi z rodzaju Colletotrichum spp.Porażenie w szczególności chorobami zgorzelowymi, wirusowymi, zarazą, rakiem i rizoktoniozami.

SCHEMAT KRZYŻOWANIA SIĘ GATUNKÓW ŻYCIC Z UWZGLĘDNIENIEM PLOIDALNOŚCI ODMIAN

schemat

SCHEMAT KRZYŻOWANIA SIĘ GATUNKÓW TRAW

schemat

Wykaz gatunków chwastów, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia

Lp.Rośliny pastewne - motylkowate drobnonasienne oraz trawy pastewne i gazonoweGatunki chwastów, które są trudne do odczyszczenia i od których plantacja nasienna powinna być praktycznie wolna
1Esparceta siewnaJaskier polny
Rzodkiew świrzepa
Przytulia czepna
2Komonica zwyczajnaBabka lancetowata
Bodziszek
Głowienka pospolita
Komosa biała
Lepnica rozdęta
Przytulia czepna
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Wyka czteronasienna
3Koniczyna wszystkie gatunki uprawneBabka lancetowata
Korieradka pospolitaBniec biały
Głowieńka pospolita
Gorczyca polna
Mak polny
Maruna bezwonna
Nostrzyk żółty
Fiołek polny
Gwiazdnica pospolita
Przytulia czepna
Rumian pospolity
Szczawik
Komosa biała
Kapusta polna
Tobołki polne
Chaber bławatek
Chwastnica jednostronna
Przytulia czepna
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
4Lucerna wszystkie gatunki uprawneBabka lancetowata
Bodziszek
Chwastnica jednostronna
Wyki
Maruna bezwonna
Rdesty
Rumian polny
Rolnica pospolita
Sporek polny
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
5FestuloliumChaber bławatek
Czerwiec roczny
Iglica pospolita
Jaskier polny
Nostrzyk żółty
Ostrożeń polny
Perz właściwy
Przytulia czepna
Rdesty
Włośnica sina i zielona
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Stokłosy
Śmiałek darniowy
6Kostrzewa wszystkie gatunki uprawneChaber bławatek
Iglica pospolita
Kłosówka wełnista
Nostrzyk żółty
Perz właściwy
Rdest:wszystkie gatunki
Rumianek
Stokłosa żytnia, dachowa i miękka
Tobołki polne
Życica roczna
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Śmiałek darniowy
Wyczyniec: wszystkie gatunki
7Kupkówka pospolitaChaber bławatek
Iglica pospolita
Kłosówka wełnista
Nostrzyk żółty
Maruna bezwonna
Perz właściwy
Rdest:wszystkie gatunki
Rumian polny
Rumianek
Stokłosa żytnia, dachowa i miękka
Tobołki polne
Życica roczna
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Śmiałek darniowy
8Mietlica wszystkie gatunki uprawneCzerwiec roczny
Gwiazdnica pospolita
Kłosówka wełnista
Krwawnik pospolity
Mlecz: wszystkie gatunki
Mniszek pospolity
Rumian polny
Maruna bezwonna
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Starzec zwyczajny
Tobołki polne
Wiechlina roczna
9Mozga trzcinowataOwies głuchy
Iglica pospolita
Niezapominajka polna
Nostrzyk żółty
Rdest: wszystkie gatunki
Perz właściwy
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Śmiałek darniowy
10Rajgras wyniosłyOwies głuchy
(Rajgras francuski; Owsik wyniosły)Chaber bławatek
Czerwiec roczny
Iglica pospolita
Kłosówka wełnista
Perz właściwy
Przytulia czepna
Stokłosa dachowa i żytnia
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Życica roczna
Śmiałek darniowy
11Stokłosa wszystkie gatunki uprawneOwies głuchy
Chaber bławatek
Iglica pospolita
Nostrzyk żółty
Perz właściwy
Przytulia czepna
Stokłosa dachowa i żytnia
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Wyczyniec wszystkie gatunki
Śmiałek darniowy
12Tymotka wszystkie gatunki uprawneOwies głuchy
Fiołek polny
Głowieńka pospolita
Maruna bezwonna
Niezapominajka polna
Rdest: wszystkie gatunki
Rumian polny
Rumian pospolity
Sporek polny
Włośnica sina i zielona
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Śmiałek darniowy
13Wiechlina wszystkie gatunki uprawneOwies głuchy
Babka lancetowata
Czerwiec roczny
Gwiazdnica pospolita
Kłosówka wełnista
Krwawnik pospolity
Miotła zbożowa
Maruna bezwonna
Mlecz: wszystkie gatunki
Rumian polny
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Tobołki polne
l4Wyczyniec łąkowyOwies głuchy
Chaber bławatek
Mlecz: wszystkie gatunki
Stokłosa dachowa i żytnia
Wyczyniec polny, kolankowaty i czerwonożółty
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
15Życica wszystkie gatunki uprawneOwies głuchy
Chaber bławatek
Czerwiec roczny
Iglica pospolita
Jaskier polny
Nostrzyk żółty
Ostrożeń polny
Perz właściwy
Przytulia czepna
Włośnica sina i zielona
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Stokłosa: wszystkie gatunki
Śmiałek darniowy
16Pozostałe gatunki trawChaber bławatek
Czerwiec roczny
Iglica pospolita
Kłosówka wełnista
Nostrzyk żółty
Maruna bezwonna
Ostrożeń polny
Perz właściwy
Rdest: wszystkie gatunki
Rumian polny
Rumianek pospolity i bezpromieniowy
Stokłosa żytnia, dachowa i miękka
Tobołki polne
Życica roczna
Szczaw polny zwyczajny i kędzierzawy
Śmiałek darniowy

III.

Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

1. Gatunki roślin oleistych i włóknistych i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1BawełnaGossypium spp.C1
2Gorczyca białaSinapis alba L.C1
3Gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) W. KochC1
4Gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern. et CossonC1
5Kminek zwyczajnyCarum carvi L.C1
6KonopieCannabis sativa L.C2
7Krokosz barwierski (Saflor barwierski)Carthanus tinctorius L.C1
8Len zwyczajnyLinum usitatissimum L.C3
9MakPapaver somniferum L.C1
10Orzech ziemnyArachis hypogaea L.C1
11Rzepak ozimy i jaryBrassica napus L. (partim)C1
12Rzepik ozimy i jaryBrassica rapa L.

var silvestris (Lam.) Briggs

C1
13Słonecznik oleistyHelianthus annus L.C1
14Soja zwyczajnaGlicyne max (L.) Merr.C1

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Odmiany mieszańcowe:

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych oraz wszystkich składników mieszańców złożonych rzepaku powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji:

Lp.Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin dokonania oceny
1jedna ocena stanu plantacji dla:
gorczycy sarepskiej, czarnej i białej, odmian ustalonych rzepaku, rzepiku, konopi dwupiennych, soi, lnu, maku, kminku zwyczajnego, odmian ustalonych słonecznika i krokosza barwierskiegow okresie od pełni kwitnienia do początku zawiązywania nasion
2dwie oceny stanu plantacji dla:
a)konopi jednopiennych
-pierwszapo wykształceniu się osobników dwupiennych, ale przed rozpoczęciem kwitnienia osobników męskich (płaskonii)
-drugaw trzy tygodnie po wykonaniu pierwszej oceny stanu plantacji
b)odmiana mieszańcowych słonecznika
-pierwszaprzed kwitnieniem w celu sprawdzenia izolacji przestrzennej
-drugaw okresie dojrzewania koszyczków
3trzy oceny stanu plantacji dla odmian mieszańcowych i mieszańców złożonych rzepaku
-pierwszawczesną wiosną, przed kwitnieniem
-drugaw pełni kwitnienia
-trzeciapo zakończeniu kwitnienia

4. Płodozmian:

1Plantacje nasienne rzepaku nie mogą być zakładane na polu, na którym uprawiano:
1)odmiany rzepaku podwójnie ulepszonew ostatnich pięciu latach
2)inne rośliny krzyżowew ostatnich trzech latach
2Plantacje nasienne kminku zwyczajnego nie mogą być zakładane na polu, na którym uprawiane były rośliny z rodziny baldaszkowatychw ostatnich dwóch latach
3Plantacje nasienne soi nie mogą być zakładane na polu, którym uprawiano sojęw ostatnich trzech latach
4Planatacje pozostałych gatunków roślin oleistych i włóknistych nie mogą być zakładane na polu, na którym bezpośrednim przedplonem był ten sam gatunek.

Pole dla plantacji nasiennych roślin oleistych i włóknistych powinno być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy

5. Izolacja przestrzenna:1)

Lp.WyszczególnienieOdległość nie mniejsza niż w metrach dla plantacji:
materiału elitarnegomateriału kwalifikowanego
1dla wszystkich gatunków z grupy roślin krzyżowych (Brassica ssp.) oprócz rzepaków, dla konopi, z wyjątkiem jednopiennych, oraz dla kminku, gorczycy białej, bawełny i krokosza barwierskiego400200
2dla odmian ustalonych rzepaku oraz rzepiku200100
3dla odmian mieszańcowych rzepaku jarego i ozimego500300
4dla konopi jednopiennych5.0001.000
5dla słonecznika:
1)przy wytwarzaniu składników rodzicielskich mieszańca, w tym również mieszańca pojedynczego, jeśli stanowi składnik mieszańca potrójnego1.500-
2)dla odmian innych niż mieszańce750500
6dla pozostałych gatunków roślin oleistych i włóknistych izolacji nie określa się

1) Dla gatunków samopylnych izolację przestrzenną może stanowić pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m, jeżeli sąsiadująca plantacja nie jest porażona organizmami szkodliwymi.

Jeżeli sąsiadująca plantacja nasienna jest zgłoszona do oceny w niższym stopniu kwalifikacji, traktowana jest jako źródło zapylenia obcym pyłkiem oraz porażenia przez organizmy szkodliwe.

6. Czystość odmianowa:

Lp.GatunkiMinimalna czystość odmianowa w ocenie polowej dla:
materiału elitarnegomateriału kwalifikowanego
I rozmnożeniaII rozmnożenia
I. Gatunki podlegające ocenie według norm procentowych (czystość określona w procentach)
1dla soi99,599,0
2dla gorczycy białej i odmian ustalonych słonecznika oraz dla rzepaku i rzepiku wytwarzanych na cele pastewne99,799,0
3dla rzepaku i rzepiku wytwarzanych na cele inne niż pastewne99,999,7
4dla lnu99,798,097,5
5dla maku99,098,0
6dla orzecha ziemnego99,799,5
II. Gatunki podlegające ocenie według norm powierzchni (czystość określona w sztukach roślin

nienależących do odmiany na jednostce kwalifikacyjnej)

1dla gorczycy sarepskiej, gorczycy czarnej, kminku, konopi, krokosza barwierskiego i bawełny1,01,0
2dla słonecznika mieszańcowego - roślin, które są rozpoznawalne jako niebędące linią wsobną lub innym składnikiem rodzicielskim
1)w produkcji materiału siewnego kategorii elitarny składników rodzicielskich:
a)linie wsobne0,2
b)mieszańce proste
-składnik męski, rośliny wydzielające pyłek, podczas gdy 2% lub więcej osobników żeńskich posiada podatne kwiaty0,2
-osobnik żeński0,5
2)w produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany mieszańców F1
a)składnik męski; rośliny wydzielające pyłek, podczas gdy 5% lub więcej osobników żeńskich posiada podatne kwiaty0,5
b)składnik żeński1,0

1) w składniku matecznym poziom męskiej sterylności stwierdzony w następczej ocenie tożsamości powinien wynosić nie mniej niż:

a) dla rzepaku - 98,0 %,

b) dla słonecznika - 95,0 %;

2) dla odmian mieszańcowych słonecznika liczba roślin rozpoznawalnych jako niebędące linią wsobną lub innym składnikiem rodzicielskim nie może przekraczać:

a) w produkcji składników rodzicielskich (Ro, Rm):

- w składniku męskim, rośliny pylące, jeżeli co najmniej 2%

osobników żeńskich posiada podatne kwiaty - 0,2 rośliny na jednostkę (0,2 %),

- w składniku żeńskim - 0,5 rośliny na jednostkę (0,5 %),

b) w produkcji materiału siewnego mieszańców handlowych linie wsobne i pojedyncze mieszańce stanowiące składniki rodzicielskie:

- w składniku męskim, rośliny pylące, jeżeli co najmniej 5%

osobników żeńskich posiada podatne kwiaty - 0,5 rośliny na jednostkę (0,5 %),

- w składniku żeńskim - 1,0 roślina na jednostkę (1,0 %),

c) jeżeli co najmniej 5 % roślin składnika matecznego ma znamiona zdolne do zapylenia, to procent roślin w obrębie tego składnika, który pylił lub pyli, nie może przekraczać w każdej ocenie stanu plantacji - 0,5 rośliny na jednostkę (0,5 %).

7. Czystość gatunkowa:

1) plantacje nasienne roślin oleistych i włóknistych powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany, szczególnie gatunków mogących stanowić źródło obcego pyłku;

2) na plantacjach nasiennych roślin oleistych i włóknistych może wystąpić nie więcej niż 1 roślina innego gatunku roślin zbożowych na jednostce kwalifikacyjnej łącznie, we wszystkich ocenach stanu plantacji.

8. Zachwaszczenie:

1) plantacje nasienne roślin oleistych i włóknistych powinny być praktycznie wolne od chwastów, w szczególności takich, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia;

2) występowanie na plantacji chwastów w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe.

9. Choroby i szkodniki:

1) plantacje nasienne roślin oleistych i włóknistych powinny być praktycznie wolne od chorób i szkodników;

2) porażenie plantacji przez choroby i szkodniki w stopniu powodującym ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającym przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do nieuznania plantacji za spełniającą wymagania szczegółowe.

Wykaz gatunków, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia

Lp.Rośliny oleiste i włóknisteGatunki chwastów, które są trudne do odczyszczenia i od których plantacja nasienna powinna być praktycznie wolna
1Gorczyca białaLebiodka pospolitaStwierdzenie wystąpienia
Gorczyca sarepskaPrzytulia czepnagorczycy polnej i kapusty
Gorczyca czarnaRdest: wszystkie gatunkipolnej powoduje
Tobołki polnedyskwalifikację plantacji
Tasznik pospolity
Wyki: wszystkie gatunki
2Len zwyczajnyChaber bławatek
Lnianka: wszystkie gatunki
Życica lnowa i roczna
Gorczyca polna
Lepczyca
Powój polny
Rdest: wszystkie gatunki
Szczawik
3Mak lekarskiKomosa białaStwierdzenie wystąpienia lulka czarnego i maku polnego powoduje dyskwalifikację plantacji
4RzepakRzepak - formy nieuprawne
RzepikWyka: wszystkie gatunki
Gorczyca polna
Przytulia czepna
Kapusta polna
5Kminek zwyczajnyChaber bławatek
Perz właściwy
chwasty z rodziny baldaszkowatych
6Pozostałe gatunkiogólne

Podział roślin Brassicae na grupy w zależności od możliwości przekrzyżowania się

brukselka

kapusta pastewna

kapusta

kalafior

brokuły

dzika kapusta

Grupa I przekrzyżowania możliwe z każdym gatunkiem w obrębie grupy, nie krzyżują się z gatunkami z grupy II i III
kapusta chińska

brukiew

rzepak oleisty

rzepik

rzepa

gorczyca sarepska

gorczyca czarna

Grupa II przekrzyżowują się sporadycznie z gatunkami w obrębie grupy II, nie krzyżują się z gatunkami z grupy I i III
gorczyca biała

rzodkiew

rzodkiewka

Grupa III przekrzyżowują się w obrębie grupy III, nie krzyżują się z gatunkami z grupy I i II

IV.

Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego buraka cukrowego i pastewnego

1. Nazwy gatunków buraków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji dla buraków
1Burak cukrowyBeta vulgaris L. ssp. vulgaris

convar. vulgaris var. altissima Doll

C1
2Burak pastewnyBeta vulgaris L. ssp. vulgaris

convar. vulgaris var. rapacea K. Koch

C1

2. Odmiany mieszańcowe:

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji:

Lp.Wyszczególnienie
obowiązują dwie oceny stanu plantacji
1dla metody tradycyjnej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian ustalonych:
2pierwszaw pierwszym roku uprawy (wytwarzanie wysadków), w pierwszej połowie września
3drugaw drugim roku uprawy (wytwarzanie nasion) w okresie od pełni kwitnienia do początku dojrzewania nasion
4dla metody bezwysadkowej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian ustalonych:
5pierwszaw pierwszym roku uprawy na przełomie września i października
6drugaw drugim roku uprawy (wytwarzanie nasion) w okresie od pełni kwitnienia do początku dojrzewania nasion
7dla metody bezwysadkowej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian mieszańcowych:
8pierwszaw drugim roku uprawy w okresie pełni kwitnienia
9drugaw drugim roku uprawy w okresie dojrzewania nasion
obowiązują trzy oceny stanu plantacji
10dla metody tradycyjnej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian mieszańcowych:
11pierwszaw pierwszym roku uprawy (wytwarzanie wysadków) w pierwszej połowie września
12drugaw drugim roku uprawy w okresie pełni kwitnienia
13trzeciaw drugim roku uprawy w okresie dojrzewania nasion

W przypadku wytwarzania materiału siewnego buraków metodą bezwysadkową uznaje się w stopniu C1

4. Przedplon:

1) plantacje nasienne buraka nie mogą być zakładane na polu, na którym w ciągu ostatnich czterech lat uprawiano buraki lub występowały burakochwasty;

2) plantacji nasiennej buraka nie zakłada się na polu, na którym bezpośrednim przedplonem były gatunki roślin z rodziny krzyżowych.

5. Izolacja przestrzenna1):

Lp.WyszczególnienieMinimalna odległość w m nie mniejsza niż:
od źródeł pyłku z rodzaju Beta wynosi
11)dla materiału elitarnego1.000
22)dla materiału kwalifikowanego z wyjątkiem podanego niżej1.000
3a)jeżeli zapylacz lub jeden z zapylaczy jest diploidem, od źródeł pyłku buraków tetraploidalnych600
b)jeżeli zapylacz jest wyłącznie tetraploidem:
4-od źródeł pyłku buraków diploidalnych600
5-od źródeł pyłku buraków o nieznanej ploidalności2)600
6c)jeżeli zapylacz lub jeden z zapylaczy jest diploidem, od źródeł pyłku buraków diploidalnych300
7d)jeżeli zapylacz lub jeden z zapylaczy jest tetraploidem, od źródeł pyłku buraków tetraploidalnych300
8e)pomiędzy plantacjami nasiennymi, na których nie jest stosowana męska sterylność300
9nie jest wymagana izolacja przestrzenna między plantacjami nasiennymi buraka, dla których stosowany jest ten sam zapylacz.

1) Na plantacji, na której wytwarzane są wysadki buraków, izolację przed zamieszaniem mechanicznym podczas wegetacji oraz zbioru stanowi pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m.

2) Jeżeli nie jest określona ploidalność odmiany buraka, należy stosować izolację jak dla buraka o nieznanej ploidalności.

6. Czystość odmianowa:

1) plantacja nasienna buraka powinna być wolna od roślin innych odmian i typów użytkowych buraka;

2) obecność roślin pylących w męskosterylnym składniku odmiany mieszańcowej jest niedopuszczalna.

7. Czystość gatunkowa:

1) plantacje nasienne powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany; dotyczy to szczególnie gatunków mogących doprowadzić do zapylenia obcym pyłkiem;

2) występowanie roślin należących do innych gatunków, w szczególności burakochwastów, których nasiona są trudne do odróżnienia podczas badania laboratoryjnego od nasion uprawianej odmiany, powinno być na najniższym poziomie.

8. Zachwaszczenie:

1) plantacja nasienna buraka powinna być praktycznie wolna od chwastów;

2) wystąpienie chwastów w ilości utrudniającej dobre wykształcenie nasion lub dokonanie oceny polowej może być przyczyną dyskwalifikacji plantacji.

9. Choroby i szkodniki:

Występowanie na plantacji nasiennej chorób i szkodników w stopniu mogącym pogorszyć jakość nasion lub uniemożliwiającym dokonanie oceny polowej może być przyczyną dyskwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA

Najniższy stopień kwalifikacji - materiał kwalifikowany klasy B (CB)

1. Sadzeniaki ziemniaka mogą być wytwarzane według dwóch systemów kwalifikacji:

1) zasad i norm Europejskiego Komitetu Gospodarczego Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ);

2) zasad i norm Unii Europejskiej (WE).

2. Wyboru systemu kwalifikacji dokonuje składający wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego hodowca lub osoba przez niego upoważniona.

3. Ocena polowa

1) dla plantacji, na których są wytwarzane sadzeniaki ziemniaka, przeprowadza się nie mniej niż dwie oceny stanu plantacji:

a) pierwszą, kiedy rośliny osiągną wysokość około 20 cm,

b) drugą w okresie od pełni kwitnienia plantacji do dwóch tygodni po kwitnieniu, jednak nie później niż przed początkiem żółknięcia i zasychania liści;

2) jeżeli na plantacji przewidziany jest zabieg chemicznego lub mechanicznego niszczenia naci ("desykacja"), druga ocena powinna być wykonana bezpośrednio przed tym zabiegiem; o przewidywanym terminie desykacji powiadamia się wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

4. Przedplon

Plantacji nasiennych ziemniaka nie zakłada się na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano rośliny psiankowate, w szczególności ziemniak, pomidor, tytoń.

5. Izolacja przestrzenna

1) minimalna odległość plantacji nasiennych ziemniaka od innych plantacji ziemniaka oraz tytoniu lub pomidorów powinna wynosić nie mniej niż:

a) dla sadzeniaków kategorii elitarne - 100 m,

b) dla sadzeniaków kategorii kwalifikowane - 50 m;

2) odległość określona w pkt 1 może być zmniejszona do dwóch redlin, jedynie w przypadku gdy plantacja sąsiaduje z inną plantacją nasienną podlegającą ocenie.

6. Czystość gatunkowa i zachwaszczenie

1) plantacje, na których wytwarzany jest materiał siewny ziemniaka, powinny być praktycznie wolne od roślin innych gatunków uprawnych;

2) występowanie chwastów, szczególnie z rodziny psiankowatych, w ilościach mogących pogorszyć jakość wytwarzanych sadzeniaków lub stanu ich zdrowotności, a także utrudniających właściwe wykonanie oceny, jest podstawą do dyskwalifikacji.

7. Występowanie chorób i szkodników

1) porażenie roślin przez inne choroby lub szkodniki w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój roślin lub uniemożliwiającym właściwe wykonanie oceny jest podstawą do dyskwalifikacji;

2) plantacja nasienna ziemniaka powinna być wolna od organizmów kwarantannowych.

8. Nie uznaje się plantacji za spełniającą szczegółowe wymagania, jeżeli:

1) wyrównanie roślin uniemożliwia prawidłowe wykonanie oceny;

2) występują puste miejsca w ilości większej niż 30 % powierzchni plantacji;

3) wyraźnie opóźniony jest stan wegetacji roślin w stosunku do przeciętnego stanu innych plantacji tej samej odmiany w danym rejonie, spowodowany późnym terminem sadzenia.

9. Laboratoryjna ocena zdrowotności sadzeniaków ziemniaka

W ocenie laboratoryjnej przeprowadzana jest weryfikacja wyników oceny polowej w zakresie stopnia porażenia chorobami wirusowymi.

10. Wymagania dotyczące jakości sadzeniaków ziemniaka w ocenie cech zewnętrznych

1) sadzeniaki powinny być wolne od organizmów kwarantannowych;

2) dopuszczalną wielkość partii stanowi zbiór sadzeniaków netto z jednej plantacji, nie więcej jednak niż - 50 ton; wielkość partii może być przekroczona o nie więcej niż 5 %;

3) partia może być tworzona poprzez łączenie zbiorów sadzeniaków netto z kilku mniejszych plantacji;

4) łączenie partii, o których mowa w pkt 3, jest możliwe, jeżeli:

a) plantacje, z których sadzeniaki będą łączone, zostały uznane w ocenie polowej i ocenie laboratoryjnej,

b) dokonujący łączenia partii posiada świadectwa dotyczące poszczególnych składników;

5) partia sadzeniaków przygotowana do oceny cech zewnętrznych powinna być jednolita pod względem cech jakościowych;

6) sadzeniaki w partii powinny:

a) być dojrzałe, czyste i suche,

b) nie wykazywać objawów nadmarznięcia, zaparzenia lub porośnięcia,

c) posiadać kształt i zabarwienie miąższu typowe dla odmiany;

7) sadzeniaki w partii przygotowanej do oceny cech zewnętrznych powinny być posortowane w następujący sposób:

a) nie mogą występować bulwy, które przechodzą przez kwadratowe oczko sortownika o boku 25 mm,

b) bulwy, które nie przechodzą przez kwadratowe oczko sortownika o boku 35 mm, dzieli się na frakcje o wymiarach stanowiących krotność 5 mm,

c) w partii mogą znajdować się sadzeniaki kilku frakcji o różnych wymiarach, zwanych dalej "kalibrażem", posortowane w sposób określony w lit. b,

d) różnica między najmniejszym i największym wymiarem bulw w jednej partii nie może być większa niż 20 mm;

8) sadzeniaki nie mogą być potraktowane środkiem chemicznym hamującym rozwój kiełków, który jest stosowany podczas przechowywania bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki.

11. Szczegółowe wymagania dla oceny polowej, laboratoryjnej oceny zdrowotności oraz oceny cech zewnętrznych są określone w tabelach 1 i 2.

Tabela 1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA OCENY POLOWEJ, LABORATORYJNEJ OCENY ZDROWOTNOŚCI ORAZ OCENY CECH ZEWNĘTRZNYCH (SYSTEM KWALIFIKACJI EKG/ONZ)

Oceniana wadaSadzeniaki kategorii elitarneSadzeniaki kategorii kwalifikowane
PBMPBIIIPBIIBIBIICACB
OCENA POLOWA
Inne odmiany i rośliny nietypowe dla odmiany0,00,00,010,250,250,50,5
Czarna nóżka0,00,00,00,51,01,52,0
Choroby wirusowe i wirusopodobne1)0,00,00,10,4(0,2)0,8(0,4)2,0(1,0)10,0(2,0)
LABORATORYJNA OCENA ZDROWOTNOŚCI
Rośliny nietypowe dla odmiany0,00,00,010,250,250,50,5
Choroby wirusowe i wirusopodobne1)0,00,00,52,0(1,0)4,0(2,0)10,0(5,0)10,0
OCENA CECH ZEWNĘTRZNYCH
Ziemia i inne zanieczyszczenia0,01,01,02,02,02,02,0
Bulwy z objawami suchej lub mokrej zgnilizny, oprócz wywołanej przez organizmy kwarantannowe0,00,00,21,01,01,01,0
Bulwy o nieodpowiednim kalibrażu-1,02,03,03,03,03,0
Rizoktonia2)0,00,01,0(1,0)5,0(10,0)5,0(10,0)5,0(10,0)5,0(10,0)
Uszkodzenia zewnętrzne0,03,03,03,03,03,03,0
Parch zwykły2)0,00,05,0(10,0)5,0(33,3)5,0(33,3)5,0(33,3)5,0(33,3)
Parch prószysty2)0,00,01,0(10,0)1,0(10,0)1,0(10,0)1,0(10,0)1,0(10,0)
Bulwy z plamistością miąższu na poprzecznym przekroju2)0,00,01,0(10,0)5,0(10,0)5,0(10,0)5,0(10,0)5,0(10,0)
Suma wad z wyłączeniem kalibrażu w ocenie cech zewnętrznych0,03,05,06,06,06,06,0

Objaśnienia:

1) Wartości w nawiasach oznaczają procent ostrego porażenia chorobami wirusowymi.

2) Wartości w nawiasach oznaczają maksymalny procent porażenia powierzchni bulwy lub odpowiednio powierzchni przekroju poprzecznego bulwy.

Tabela 2

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA OCENY POLOWEJ, LABORATORYJNEJ OCENY ZDROWOTNOŚCI ORAZ OCENY CECH ZEWNĘTRZNYCH (SYSTEM KWALIFIKACJI WE)

Oceniana wadaSadzeniaki kategorii elitarneSadzeniaki kategorii kwalifikowane
PBMPBIIIPBIIBIBIICACB
OCENA POLOWA
Inne odmiany i rośliny nietypowe dla odmiany0,00,00,250,250,250,50,5
Czarna nóżka0,00,51,01,02,03,04,0
Choroby wirusowe i wirusopodobne1)0,01,0(0,4)2,0(0,4)2,0(0,4)5,0(0,6)8,0(1,0)10,0
LABORATORYJNA OCENA ZDROWOTNOŚCI
Rośliny nietypowe dla odmiany0,00,00,250,250,250,50,5
Choroby wirusowe i wirusopodobne1)0,02,03,03,04,010,010,0
OCENA CECH ZEWNĘTRZNYCH
Ziemia i inne zanieczyszczenia0,01,02,02,02,02,02,0
Bulwy z objawami suchej lub mokrej zgnilizny, oprócz wywołanej przez organizmy kwarantannowe0,00,01,01,01,01,01,0
Bulwy o nieodpowiednim kalibrażu-1,03,03,03,03,03,0
Uszkodzenia zewnętrzne0,02,03,03,03,03,03,0
Parch zwykły2)0,02,0(10)5,0(33,3)5,0(33,3)5,0(33,3)5,0(33,3)5,0(33,3)
Suma wad z wyłączeniem kalibrażu w ocenie cech zewnętrznych0,03,06,06,06,06,06,0

Objaśnienia:

1) Wartości w nawiasach oznaczają procent ostrego porażenia chorobami wirusowymi.

2) Wartości w nawiasach oznaczają maksymalny procent porażenia powierzchni bulwy lub odpowiednio powierzchni przekroju poprzecznego bulwy.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

I.

Warzywa kapustne i rzepowate

1. Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
lJarmużBrassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Alef. var. sabellica L.

C
2KalafiorBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.)

Alef. var. botrytis L.

C
3BrokułBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.)

Alef. var. italica Plenck

C
4Kapusta głowiasta białaBrassica oleracea L. convar. capitata (L.)

Alef. var. alba DC

C
5Kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea L. convar. capitata (L.)

Alef. var. rubra DC.

C
6Kapusta włoskaBrassica oleracea L. convar. capitata (L.)

Alef. var. sabauda L.

C
7KalarepaBrassica oleracea L. convar. caulocarpa (DC)

Alef. var. gongylodes L.

C
8Kapusta brukselskaBrassica oleracea L. convar. fruticosa (Metzg.)

Alef. var. gemmifera DC

C
9Kapusta pekińskaBrassica pekinensis (Lour.) Rupr.C
10Rzepa jadalnaBrassica rapa L. var. rapaC
11Rzodkiew, RzodkiewkaRaphanus sativus L.C

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Odmiany mieszańcowe:

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji:

Lp.Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin dokonania oceny
1dwie oceny stanu plantacji dla roślin jednorocznych:
- pierwszaw fazie dojrzałości konsumpcyjnej
- drugaw fazie pełni kwitnienia do początku wiązania nasion
2dwie oceny stanu plantacji dla roślin dwuletnich uprawianych metodą bezwysadkową1):
- pierwszaw fazie wegetatywnej późną jesienią lub wiosną przed wyrastaniem w pędy nasienne
- drugaw fazie pełni kwitnienia do początku wiązania nasion
3trzy oceny stanu plantacji dla roślin dwuletnich:
- pierwszaw fazie dojrzałości konsumpcyjnej
- drugaocena wysadków przed ich wysadzeniem
- trzeciaw fazie pełni kwitnienia do początku wiązania nasion

1) Nasiona wytworzone metodą bezwysadkową uznaje się w najniższym stopniu kwalifikacji.

4. Płodozmian:

1Plantacji nasiennych warzyw kapustnych nie należy zakładać na polu, na którym uprawiano:
rośliny z rodziny Brassicaceaew ostatnich czterech latach
2Plantacji nasiennych warzyw rzepowatych nie należy zakładać na polu, na którym uprawiano:
rośliny z rodziny Brassicaceaew ostatnim roku
3Plantacje nasienne warzyw kapustnych i rzepowatych powinny być wolne od roślin, które są samosiewami poprzedniej uprawy

5. Izolacja przestrzenna:

Lp.WyszczególnienieOdległość nie mniejsza niż w m dla plantacji materiału:
elitarnegokwalifikowanego i standard
1dla warzyw kapustnych oraz rzepy jadalnej od źródeł pyłku z rodzaju Brassica spp.1.000600
2dla rzodkwi i rzodkiewki od źródeł pyłku z rodzaju Raphanus spp.1.000600
Izolacja dla produkcji wysadków ogranicza się do pasa technologicznego szerokości nie mniej niż 2 m chroniącego przed zamieszaniem mechanicznym podczas zbioru.
Sąsiadującą plantację nasienną zgłoszoną w niższym stopniu kwalifikacji traktuje się jako uprawę mogącą doprowadzić do zapylenia obcym pyłkiem oraz porażenia przez organizmy szkodliwe.

6. Czystość odmianowa i gatunkowa

1) występowanie roślin innych odmian na jednostce kwalifikacyjnej plantacji nasiennej warzyw kapustnych i rzepowatych, na których produkowany jest materiał siewny kategorii:

a) elitarny - 0,0

b) kwalifikowany i standard:

- w pierwszej ocenie - 0,5

- w drugiej i trzeciej ocenie - 0,0

2) występowanie roślin innych gatunków z rodziny Brassicaceae - niedopuszczalne.

7. Choroby i szkodniki:

Lp.Nazwa patogenuDopuszczalna liczba roślin porażonych na jednostce kwalifikacyjnej
1czarna zgnilizna kapustnych (Xantomonas campestris pv. campestris)3,0
2kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae)3,0
3sucha zgnilizna kapustnych (Phoma lingam)3,0
4mozaika krzyżowych (TuMV - Turnip mosaic virus)3,0
Łączna liczba roślin porażonych przez choroby wymienione pod lp. 1 - 4 nie może przekroczyć:6,0
Występowanie innych chorób i szkodników w stopniu ograniczającym prawidłowy rozwój może być powodem dyskwalifikacji plantacji.

8. Zachwaszczenie

1) plantacje nasienne powinny być praktycznie wolne od chwastów;

2) zachwaszczenie plantacji w stopniu ograniczającym prawidłowy rozwój nasion lub uniemożliwiającym dokonanie oceny może być powodem jej dyskwalifikacji.

II.

Warzywa cebulowe

1. Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1CebulaAllium cepa L.C
2PorAllium porrum L.C

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Odmiany mieszańcowe

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji

Lp.Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin

dokonania oceny

1dwie oceny stanu plantacji dla roślin cebulowych uprawianych metodą bezwysadkową1):
- pierwszaw fazie wegetatywnej przed wyrastaniem w pędy nasienne
- drugaw fazie pełni kwitnienia do początku wiązania nasion
2trzy oceny stanu plantacji dla roślin cebulowych uprawianych metodą tradycyjną:
- pierwszaw pierwszym roku uprawy przed załamywaniem szczypioru u cebuli
- drugaocena wysadków przed ich wysadzeniem lub zimujących w gruncie w przypadku pora
- trzeciaw fazie pełni kwitnienia do początku wiązania nasion
W przypadku produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych każdy składnik ocenia się oddzielnie.

1) Nasiona wytworzone metodą bezwysadkową uznaje się w najniższym stopniu kwalifikacji.

4. Izolacja przestrzenna:

Lp.WyszczególnienieOdległość nie mniejsza niż w m dla plantacji materiału:
elitarnegokwalifikowanego i standard
1plantacje, na których wytwarzane są wysadki cebuli od innych upraw warzyw cebulowych rozmnażanych wegetatywnie500
2plantacje nasienne cebuli od plantacji nasiennych odmian o żółtej barwie łuski (typu Wolska) oraz pora1.000
3plantacje nasienne cebuli od plantacji nasiennych odmian o czerwonej barwie łuski lub o barwie łuski typu Rijnsburger4.5001.000
Izolacja dla produkcji wysadków różnych odmian ogranicza się do pasa technologicznego o szerokości nie mniejszej niż 2 m chroniącego przed zamieszaniem mechanicznym podczas zbioru.

5. Płodozmian:

1Plantacji nasiennych warzyw cebulowych nie należy zakładać na polu, na którym uprawiano:
jakiekolwiek rośliny cebulowew ostatnich czterech latach
2Plantacje nasienne warzyw cebulowych powinny być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy

6. Czystość odmianowa i gatunkowa

Lp.Rodzaj plantacjiDopuszczalna liczba wad na jednostce kwalifikacyjnej dla kategorii
elitarnykwalifikowany i standard
1występowanie roślin innych odmian lub cebul o innej barwie łuski na jednostce kwalifikacyjnej plantacji wysadków cebuli0,30,5
2występowanie roślin innych odmian na jednostce kwalifikacyjnej plantacji wysadków pora0,03,0
3na plantacji nasiennej0,0
4występowanie roślin męskopłodnych w składniku

matecznym (linia A męskosterylna):

1)przy produkcji nasion składnika matecznego5,0nie dotyczy
2)przy produkcji nasion odmian mieszańcowych F1nie dotyczy10,0
5wytępowanie innych gatunków roślin cebulowych jest niedopuszczalne

7. Choroby i szkodniki

Lp.Nazwa organizmu szkodliwegoDopuszczalna liczba roślin porażonych na jednostce kwalifikacyjnej
Produkcja wysadków
1niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci)0,0
2żółta karłowatość cebuli OYDV (onion yellow dwarf potyvirus) lub mozaika ogórka CMV (cucumber mosaic virus)5,0
Wysadki
1zgnilizna szyjki cebuli (Botrytis allii)
2biała zgnilizna cebuli (Sclerotium cepivorum)
3żółta karłowatość cebuli OYDV lub mozaika ogórka CMV
wysadki porażone patogenami wymienionymi pod lp. 1-3 łącznie5,0
Plantacje nasienne
żółta karłowatość cebuli (OYDV) lub mozaika ogórka CMV0,0
żółtaczka astrów (Mycoplasma Ladila v. et Elford)0,0
Występowanie chorób w szczególności mączniaka rzekomego (Peronospora destructor) i szkodników w stopniu ograniczającym prawidłowy rozwój nasion może powodować dyskwalifikację plantacji.

8. Zachwaszczenie

1) plantacje nasienne powinny być praktycznie wolne od następujących chwastów: czosnków, ostróżeczki, przytulii i rdestów;

2) zachwaszczenie plantacji w stopniu ograniczającym prawidłowy rozwój nasion lub uniemożliwiającym dokonanie oceny może powodować dyskwalifikację plantacji.

III.

Warzywa korzeniowe

1. Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1Burak ćwikłowyBeta vulgaris L. var. vulgarisC
2Marchew jadalnaDaucus carota L.C
3Pietruszka zwyczajnaPetroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. HillC
4Seler zwyczajnyApium graveolens L.C
5Skorzonera (Wężymord)Scorzonera hispanica L.C

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Odmiany mieszańcowe

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Płodozmian

1Plantacji nasiennych warzyw korzeniowych nie należy zakładać na polu, na którym uprawiano:
rośliny z tej samej rodzinyw ostatnich czterech latach
2Plantacje nasienne warzyw korzeniowych powinny być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy

4. Ocena stanu plantacji

Lp.Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin

dokonania oceny

1dwie oceny stanu plantacji dla roślin korzeniowych uprawianych metodą bezwysadkową1):
1)dla odmian ustalonych marchwi
- pierwszaw fazie wegetatywnej przed wyrastaniem w pędy nasienne
- drugaw fazie pełni kwitnienia do początku dojrzewania nasion
2)dla odmian mieszańcowych marchwi
- pierwszaw fazie pełnego kwitnienia baldachów pierwszego rzędu
- drugaw fazie dojrzewania nasion
3)dla pozostałych gatunków - jednaw okresie od kwitnienia roślin do dojrzewania nasion
2cztery oceny stanu plantacji dla roślin korzeniowych uprawianych metodą tradycyjną:
- pierwszaw pierwszym roku uprawy przed kopaniem
- drugaocena wysadków przed ich wysadzeniem
- trzeciaw fazie pełni kwitnienia
- czwartaw fazie dojrzewania nasion

1) Nasiona wytworzone metodą bezwysadkową uznaje się w najniższym stopniu kwalifikacji.

5. Izolacja przestrzenna:

Lp.WyszczególnienieOdległość nie mniejsza niż w m dla plantacji materiału:
elitarnegokwalifikowanego i standard
1marchew, pietruszka od innych roślin baldaszkowatych500
2seler i składniki rodzicielskie odmian mieszańcowych marchwi od innych roślin baldaszkowatych1.000
3burak ćwikłowy od jakichkolwiek źródeł pyłku z rodzaju Beta1.000600
4skorzonera od plantacji nasiennych innych odmian300
Izolacja dla produkcji wysadków różnych odmian ogranicza się do pasa technologicznego o szerokości nie mniejszej niż 2 m chroniącego przed zamieszaniem mechanicznym podczas zbioru.

6. Czystość odmianowa i gatunkowa:

Lp.Rodzaj plantacjiLiczba wad na jednostce kwalifikacyjnej dla kategorii
elitarnykwalifikowany

i standard

Produkcja wysadków
1dla marchwi0,00,0
2dla pietruszki0,02,0
3dla selera0,00,5
4dla buraka ćwikłowego0,00,2
5dla skorzonery0,01,0
Produkcja nasienna
1dla marchwi, pietruszki, selera i skorzonery0,0
2dla buraka ćwikłowego0,01,0
3w składniku matecznym używanym do produkcji odmiany mieszańcowej buraka ćwikłowego roślin męskopłodnych nie więcej niż10 %
4w składniku matecznym używanym do produkcji odmiany mieszańcowej marchwi roślin częściowo męskopłodnych nie więcej niż15 %
5występowanie roślin innych gatunków baldaszkowatych lub dla buraka roślin z rodzaju Beta jest niedopuszczalne
6nieusunięcie zapylacza na plantacji odmian mieszańcowych przed ostatnią oceną powoduje dyskwalifikację plantacji

7. Choroby i szkodniki:

Lp.Nazwa patogenuDopuszczalna liczba roślin porażonych na jednostce kwalifikacyjnej.
Wysadki marchwi, pietruszki i selera
1czarna zgnilizna marchwi (Alternaria radicina)0,0
2zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum)0,0
Plantacje buraka ćwikłowego
1skośnik burakowy0,0
Występowanie chorób i szkodników w stopniu ograniczającym prawidłowy rozwój nasion jest podstawą do dyskwalifikacji plantacji.

8. Zachwaszczenie:

1) zachwaszczenie plantacji w stopniu ograniczającym prawidłowy rozwój nasion lub uniemożliwiającym dokonanie oceny może być powodem dyskwalifikacji plantacji;

2) występowanie na plantacji nasiennej marchwi oraz w odległości mniejszej niż 200 m od tej plantacji roślin marchwi dzikiej, kwitnącej w tym samym czasie, oraz występowanie na polach sąsiadujących bezpośrednio z plantacją dużych ilości chwastów z rodziny baldaszkowatych kwitnących w tym samym czasie może być powodem dyskwalifikacji plantacji.

IV.

Warzywa dyniowate

1. Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1Dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.C
2Dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.C
3Kawon (Arbuz)Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiC
4MelonCucumis melo L.C
5OgórekCucumis sativus L.C

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Odmiany mieszańcowych

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji

Lp.Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin

dokonania oceny

1dwie oceny stanu plantacji dla:
dla odmian ogórka, melona i kawona
- pierwszaw okresie kwitnienia i zawiązywania pierwszych owoców
- drugaw okresie dojrzewania nasienników przed zbiorem
2jedna ocena stanu plantacji:
dla dyni olbrzymiej i dyni zwyczajnejw okresie dojrzałości konsumpcyjnej owoców

4. Płodozmian

1Plantacji nasiennych warzyw dyniowatych nie należy zakładać na polu, na którym uprawiano:
rośliny z tej samej rodzinyw ostatnich dwóch latach
2Plantacje nasienne warzyw dyniowatych powinny być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy

5. Izolacja przestrzenna

Lp.WyszczególnienieOdległość nie mniejsza niż w m dla plantacji:
wszystkich kategorii
1dla odmian ogórka od innych plantacji ogórka500
2dla odmian melona, kawona, dyni olbrzymiej i zwyczajnej od innych odmian w obrębie gatunku, a także od odmian botanicznych dyni zwyczajnej1.000
3dla odmian mieszańcowych ogórka:
odległość plantacji, na której produkuje się nasiona składnika rodzicielskiego, od zasiewów innej odmiany lub formy ogórka niż ta, której pyłkiem mają być zapylone rośliny na plantacji1.000
odległość plantacji, na której produkuje się nasiona odmiany mieszańcowej F1, od zasiewów odmiany lub formy ogórka innej niż zapylacz1.000
odległość plantacji, na której produkuje się nasiona odmiany mieszańcowej F1, od zasiewów odmiany lub formy ogórka takiej samej jak składnik ojcowski100
odległość plantacji, na której produkuje się nasiona odmiany mieszańcowej F1, od plantacji innej odmiany, na której produkuje się nasiona odmiany mieszańcowej F1, przy użyciu tego samego zapylacza200
przy produkcji nasion mieszańca F1 i reprodukcji składnika matecznego za pomocą linii dopełniającej odległość pomiędzy składnikami rodzicielskimi chroniąca przed mechanicznym zamieszaniempodwójna szerokość międzyrzędzi składnika matecznego
odległość plantacji, na której produkuje się nasiona zapylacza od zasiewów innej odmiany lub składnika rodzicielskiego1.000
4dla odmian mieszańcowych melona i kawona oraz dyni zwyczajnej1.000
5w uprawie polowej odległość od plantacji i zasiewów innych odmian

6. Czystość odmianowa

1) przy produkcji odmian ustalonych oraz składników rodzicielskich występowanie roślin innych odmian i form nietypowych ogórka - jest niedopuszczalne;

2) przy wytwarzaniu składnika matecznego występowanie roślin typowo jednopiennych1) bądź hermafrodytycznych nie więcej niż:

a) dla odmian typu sałatkowego - 3 %,

b) dla odmian typu konserwowego - 5 %;

3) przy produkcji nasion odmiany mieszańcowej F1 występowanie roślin innych odmian i form nietypowych ogórka:

a) w składniku matecznym - jest niedopuszczalne,

b) w zapylaczu - nie więcej niż 0,5 rośliny;

4) przy produkcji nasion odmiany mieszańcowej F1 występowanie roślin typowo jednopiennych1) bądź hermafrodytycznych w składniku matecznym nie więcej niż:

a) u odmian typu sałatkowego - 8 %,

b) u odmian typu konserwowego - 10 %;

5) przy produkcji odmian ustalonych i mieszańcowych pozostałych gatunków warzyw dyniowatych występowanie na plantacji innych odmian jest niedopuszczalne.

7. Choroby i szkodniki

Występowanie chorób i szkodników w stopniu ograniczającym prawidłowy rozwój nasion lub uniemożliwiającym prawidłowe dokonanie oceny stanowi podstawę dyskwalifikacji plantacji.

8. Zachwaszczenie

Zachwaszczenie plantacji w stopniu ograniczającym prawidłowy rozwój nasion lub uniemożliwiającym prawidłowe dokonanie oceny stanowi podstawę dyskwalifikacji plantacji.

______

1) Roślina typowo jednopienna to roślina, która na pędzie głównym do 10 węzła wytwarza najczęściej same kwiaty męskie, w następnych węzłach na zmianę występują kwiaty męskie z żeńskimi do końca wegetacji. Na pędach bocznych kwiaty żeńskie występują częściej niż na pędzie głównym. Do roślin jednopiennych nie zalicza się roślin, na których występują nieliczne kwiaty męskie przy ciągłym tworzeniu się kwiatów żeńskich na kolejnych węzłach.

V.

Warzywa psiankowate

1. Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1PomidorLycopersicon lycopersicum L.C
2PaprykaCapsicum annuum L.C
3OberżynaSolanum melongena L.C

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Odmiany mieszańcowe

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji:

Lp.Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin dokonania oceny
1dwie oceny stanu plantacji dla:
dla ustalonych i mieszańcowych odmian pomidora
- pierwszaw okresie kwitnienia
- drugaw okresie dojrzewania owoców środkowych gron
2jedna ocena stanu plantacji:
dla ustalonych i mieszańcowych odmian papryki i oberżynyw okresie dojrzewania owoców
W przypadku produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych każdy składnik ocenia się oddzielnie.
Nieusunięcie zapylacza na plantacjach odmian mieszańcowych przed ostatnią oceną powoduje dyskwalifikację plantacji.

4. Płodozmian:

1Plantacji nasiennych warzyw psiankowatych nie należy zakładać na polu, na którym uprawiano:
rośliny z tej samej rodzinyw roku poprzedzającym
2Plantacje nasienne warzyw psiankowatych powinny być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy.

5. Izolacja przestrzenna

1) odległość plantacji pomidora od innych plantacji wszystkich gatunków roślin psiankowatych nie mniejsza niż - 50 m;

2) odległość plantacji nasiennych papryki i oberżyny od innych odmian nie mniejsza niż 400 m.

6. Czystość odmianowa

1) występowanie roślin innych odmian i linii pomidora oraz papryki w każdym składniku rodzicielskim jest niedopuszczalne;

2) dla pomidora - występowanie roślin zapylonych wsobnie w składniku matecznym przy produkcji nasion mieszańcowych:

a) przy zastosowaniu składnika matecznego płodnego nie więcej niż - 2 %1),

b) przy zastosowaniu składnika z cechą funkcjonalnej męskiej sterylności, roślin z kwiatami zapylonymi wsobnie co najmniej na dwóch kolejnych gronach nie więcej niż - 5 %2).

W celu określenia przez kwalifikatora występowania roślin zapylonych wsobnie nie mogą być one zapylane sztucznie.

7. Zachwaszczenie

Plantacje nasienne warzyw psiankowatych powinny być praktycznie wolne od następujących chwastów lulka czarnego, bielunia dziędzierzawy i psianki czarnej.

8. Choroby i szkodniki

1) pomidor:

a) występowanie żółtego liściozwoju pomidora (TLCV - tomato leav curl gemini virus) i raka bakteryjnego pomidora (Corynebacterium michiganensis) jest niedopuszczalne,

b) silne porażenie roślin mozaiką pomidora (ToMV - tomato mosaic tobamovirus), bakteryjną cętkowatością pomidora (Pseudomonas syringae pv. tomato), bakteryjną zgnilizną rdzenia (Pseudomonas corugata), śluzakiem (Pseudomonas solanacearum), alternariozami (Alternaria solani i Alternaria alternari), mątwikiem ziemniaczanym (Globodera rostochiensis) i innymi chorobami oraz szkodnikami powodującymi gorsze wykształcenie owoców stanowi podstawę do dyskwalifikacji plantacji;

2) papryka - plantacja powinna być praktycznie wolna od roślin z objawami porażenia przez czarną plamistość bakteryjną (Xantomonas vesicatoria), wirus mozaiki papryki, fuzariozy i szarej pleśni.

______

1) Zmiana barwy płatków korony na ciemnożółtą oznacza, że nastąpiło zapylenie wsobne.

2) Podczas drugiej oceny na zaznaczonych roślinach dokonuje się obliczenia roślin z kwiatami zapylonymi wsobnie.

VI.

Warzywa strączkowe

1. Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1BóbVicia faba var. major L.C
2Groch siewny (cukrowy i łuskowy)Pisum sativum L.C
3Fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.C
4Fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.C

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Ocena stanu plantacji:

Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin dokonania oceny
jedna ocena stanu plantacji dla:
- grochu i bobuw okresie od kwitnienia do zawiązywania strąków
- fasoli zwykłej i wielokwiatowejw okresie pełnego wykształcania strąków, ale przed ich zasychaniem

3. Płodozmian:

1Plantacji nasiennych warzyw strączkowych nie należy zakładać na polu, na którym uprawiano:
rośliny z tej samej rodzinyw ciągu ostatnich czterech lat
2Plantacje nasienne warzyw strączkowych powinny być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy

4. Izolacja przestrzenna:

Lp.WyszczególnienieOdległość nie mniejsza niż w m dla plantacji kategorii:
elitarnykwalifikowany

i standard

1odległość wszystkich stopni kwalifikacji od plantacji i zasiewów innych odmian i typów grochu oraz od innych gatunków roślin strączkowych2
2odległość wszystkich stopni kwalifikacji od plantacji i zasiewów innych odmian fasoli zwykłej50
3odległość od plantacji i zasiewów fasoli wielokwiatowej200
4odległość wszystkich stopni kwalifikacji od plantacji i zasiewów innych odmian fasoli wielokwiatowej500
5odległość od plantacji nasiennych innych odmian i niekwalifikowanych zasiewów bobu oraz od upraw bobiku500

5. Czystość odmianowa

Występowanie innych odmian i typów na jednostce kwalifikacyjnej nie więcej niż:

1) na plantacji elitarnej grochu, fasoli i bobu - niedopuszczalne;

2) na plantacji kwalifikowanej i standard grochu i bobu - 0,3 rośliny;

3) na plantacji kwalifikowanej i standard fasoli - 0,1 rośliny.

6. Choroby i szkodniki

Występowanie ostrej bakteriozy fasoli (Xantomonas campestris pv. phaseoli) jest niedopuszczalne.

VII.

Warzywa liściowe

1. Wykaz gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1SałataLactuca sativa L.C
2Burak liściowyBeta vulgaris L.C
3SzpinakSpinacia oleracea L.C
4EndywiaCichorium endivia L.C
5Trybuła ogrodowaAntriscus cerefolium (L.) Hoffm.C
6Roszponka warzywnaValerianella locusta (L.) LaterradeC
7Pietruszka liściowa2)Petroselinum esculentum L.C
8Cykoria liściowa3)Cichorium intybus L.C

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2) Wymagania jak dla pietruszki korzeniowej.

3) Wymagania w wytwarzaniu jak dla cykorii korzeniowej; materiał siewny odmian liściowych cykorii może być wytwarzany w kategorii standard.

2. Odmiany mieszańcowe:

1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału bazowego (B);

2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien spełniać wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C1).

3. Ocena stanu plantacji:

Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin dokonania oceny
dwie oceny stanu plantacji:
- pierwszaw okresie dojrzałości konsumpcyjnej
- drugaw okresie dojrzewania nasion
W przypadku plantacji nasiennej sałaty prowadzonej metodą bezgłówkową zakłada się poletko kontrolne o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 z każdej wysianej partii

4. Płodozmian

1Plantacji nasiennych warzyw liściowych nie zakłada się na polu, na którym uprawiano
rośliny z tej samej rodzinyw ciągu ostatnich dwóch lat, a w przypadku buraka liściowego - czterech lat
2Plantacje nasienne warzyw liściowych powinny być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy

5. Izolacja przestrzenna:

Lp.WyszczególnienieOdległość nie mniejsza niż w m dla plantacji kategorii:
elitarnykwalifikowany

i standard

1odległość od źródeł obcych pyłków zdolnych do spowodowania poważnej degeneracji odmian warzyw liściowych z wyjątkiem buraka liściowego500300
2odległość plantacji nasiennych szpinaku od innych odmian szpinaku1.000
3odległość plantacji składników rodzicielskich nasiennych szpinaku od innych odmian szpinaku3.000
4odległość plantacji nasiennych buraka liściowego od jakichkolwiek źródeł pyłku z rodzaju Beta1.000

6. Czystość odmianowa

Występowanie roślin innych odmian i typów roślin warzyw liściowych na jednostce kwalifikacyjnej na plantacji, na której wytwarzany jest materiał kategorii:

1) elitarny - niedopuszczalne;

2) kwalifikowany i standard:

a) podczas pierwszej oceny - nie więcej niż 0,5 rośliny,

b) podczas drugiej oceny - niedopuszczalne.

7. Zachwaszczenie

Plantacja powinna być praktycznie wolna od następujących chwastów: cykorii podróżnika, mniszka pospolitego, łoczygi pospolitej, komosy białej i przymiotna kanadyjskiego.

VIII.

Warzywa pozostałe

1. Wykaz gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1Karczoch hiszpańskiCynara cardunculus L.C
2Koper włoski (Fenkuł)Foeniculum vulgare L.C
3SzparagAsparagus officinalis L.C

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Ocena stanu plantacji

Obowiązuje jedna ocena stanu plantacji w okresie pełni kwitnienia do początku wiązania nasion.

3. Płodozmian

Plantacji nasiennych nie należy zakładać na polu, na którym bezpośrednim przedplonem były rośliny z tej samej rodziny.

4. Izolacja przestrzenna

Izolacja plantacji nasiennych od źródeł pyłku z danego rodzaju dla plantacji:

a) materiału elitarnego nie mniejsza niż 500 m,

b) materiału kwalifikowanego i standard nie mniejsza niż 300 m.

5. Zachwaszczenie oraz choroby i szkodniki

Wystąpienie chwastów oraz chorób i szkodników w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój nasion lub uniemożliwiającym właściwe wykonanie oceny może być powodem dyskwalifikacji plantacji.

IX.

Cykoria korzeniowa*)

1. Nazwa gatunku i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
Nazwa polskaNazwa łacińskaNajniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
CykoriaCichorium intybus L.C

*) Materiał siewny odmian cykorii korzeniowej nie może być wytwarzany w kategorii standard i w badaniach rejestrowych podlega badaniom wartości gospodarczej odmiany (WGO).

1) Jeżeli w upoważnieniu dla przedsiębiorcy hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Ocena stanu plantacji:

Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunkówTermin dokonania oceny
dwie oceny stanu plantacji:
- jednaw okresie wytwarzania wysadków
- drugaw okresie od kwitnienia roślin do początku dojrzewania nasion

3. Płodozmian

1Plantacji nasiennych cykorii korzeniowej nie należy zakładać na polu, na którym uprawiano:
jakiekolwiek rośliny z tej samej rodzinyw ciągu ostatnich dwóch lat
2Plantacje nasienne powinny być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy

4. Izolacja przestrzenna:

Lp.WyszczególnienieOdległość nie mniejsza niż w m dla plantacji:
materiału elitarnegomateriału kwalifikowanego
1odległość od plantacji nasiennych innych odmian cykorii600300
2odległość od plantacji nasiennych oraz wszystkich zasiewów w pierwszym roku uprawy, na których występują pośpiechy mogące spowodować niepożądane zapylenie innych gatunków rodzaju Cichorium1.000

5. Czystość odmianowa

Występowanie na plantacji roślin innych odmian cykorii jest niedopuszczalne.

6. Zachwaszczenie oraz choroby i szkodniki

1) występowanie roślin cykorii dziko rosnącej jest niedopuszczalne,

2) wystąpienie chwastów oraz chorób i szkodników w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój nasion lub utrudniającym właściwe wykonanie oceny może być powodem dyskwalifikacji plantacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  2

DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH

Tabela 1

Dopuszczalna wielkość partii oraz minimalna masa próbek do badań dla roślin zbożowych

GatunekWielkość partii1)Minimalna masa próbki pobieranej z partii2)Minimalna masa próbki do oznaczeń określonych w kolumnach 4-10 tabeli 2 i tabeli 3
w tonachw gramach
1234
Avena sativa

Owies

251.000500
Hordeum vulgare

Jęczmień

251.000500
Triticum aestivum

Pszenica zwyczajna

251.000500
Triticum durum

Pszenica twarda

251.000500
Triticum spelta

Orkisz

251.000500
Secale cereale

Żyto

251.000500
Triticale

Pszenżyto

251.000500
Phalaris canariensis

Mozga kanaryjska

10400200
Oryza sativa

Ryż

25500500
Sorghum spp.

Sorgo

101.000900
Zea mayslinie wsobne40250250
Kukurydzapozostałe401.0001.000

1) Wielkość partii może zostać przekroczona o nie więcej niż 5 % masy podanej w tabeli.

2) Próbkę materiału siewnego mieszanki do oceny ponownej pobiera się zgodnie z metodyką ISTA dla nasion oplewionych; wielkość partii mieszanki określa wartość w kolumnie 2 dla dominującego składnika; jeżeli jest ona większa, należy taką partię podzielić na części nieprzekraczające tej wartości, z każdej części pobiera się próbki pierwotne stosownie do wielkości i z wszystkich próbek pierwotnych tworzy się próbkę ogólną; mieszanki odmianowe nie podlegają ocenie ponownej.

Tabela 2

Wymagania jakościowe dla nasion roślin zbożowych1) kategorii elitarne

GatunekMinimalne kiełkowanie2)Minimalna czystość analitycznaMaksymalna liczba nasion innych gatunków roślin, włączając czerwone nasiona Oryza sativa
Inne gatunki roślin łącznie, w tym kolumny:

5 - 10

Czerwone nasiona

Oryza sativa

Inne gatunki zbóżGatunki roślin innych niż zbożaAvena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium

temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostima githagoPanicum spp.
% nasion czystych% wagowysztuk nasion w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1
12345678910
Avena sativa

Owies

85 (c)9941 (a)30 (b)1
Hordeum vulgare

Jęczmień

859941 (a)30 (b)1
Triticum aestivum

Pszenica zwyczajna

859941 (a)30 (b)1
Triticum durum

Pszenica twarda

859941 (a)30 (b)1
Triticum spelta

Orkisz

859941 (a)30 (b)1
Phalaris canarensis

Mozga kanaryjska

759841 (a)30 (b)1
Oryza sativa

Ryż

8098411
Secale cereale

Żyto

859841 (a)30 (b)1
Sorghum spp.

Sorgo

809801
Triticale

Pszenżyto

859841 (a)30 (b)1
Zea mays

Kukurydza

90980

Tabela 3

Wymagania jakościowe dla nasion roślin zbożowych1) kategorii kwalifikowane

GatunekMinimalne kiełkowanie2)Minimalna czystość analitycznaMaksymalna liczba nasion innych gatunków roślin, włączając czerwone nasiona Oryza sativa
Inne gatunki roślin łącznie, w tym kolumny 5 - 10Czerwone nasiona

Oryza sativa

Inne gatunki zbóżGatunki roślin inne niż zbożaAvena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium temulentumRaphanus raphanistrum, Agrostima githagoPanicum spp.
% nasion czystych% wagowysztuk nasion w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1
12345678910
Avena sativa

Owies

85 (c)9810770 (b)3
Hordeum vulgare

Jęczmień

859810770 (b)3
Triticum aestivum Pszenica zwyczajna859810770 (b)3
Triticum durum

Pszenica twarda

859810770 (b)3
Triticum spelta

Orkisz

859810770 (b)3
Phalaris canarensis

Mozga kanaryjska

75981050 (b)3
Oryza sativaI rozmnożenie80981033
RyżII rozmnożenie80981553
Secale cereale

Żyto

859810770 (b)3
Sorghum spp.

Sorgo

80980
Triticale

Pszenżyto

859810770 (b)3
Zea mays

Kukurydza

90980

Objaśnienia:

1) Dla materiału siewnego roślin zbożowych przeznaczonego do dalszego rozmnażania tego materiału oznacza się jego wilgotność, która dla roślin zbożowych wynosi nie więcej niż 15 %, z wyjątkiem kukurydzy, sorga i mozgi kanaryjskiej, która wynosi nie więcej niż 14 %.

2) Podczas oceny ponownej mieszanek materiału siewnego oznacza się zdolność kiełkowania każdego składnika mieszanki oddzielnie.

(a) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność dwóch ziarniaków, to drugiego ziarniaka nie traktuje się jako zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o tej samej masie nie stwierdzono obecności ziarniaków innych gatunków zbóż.

(b) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Avena fatua, Avena sterylis, Avena ludoviciana lub Lolium temulentum, to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o tej samej masie nie stwierdzono obecności nasion tych gatunków.

(c) W przypadku nieoplewionych odmian Avena sativa minimalna zdolność kiełkowania wynosi 75 % czystych nasion i dla tych odmian owsa na urzędowej etykiecie umieszcza się napis: minimalna zdolność kiełkowania 75 %.

Choroby i szkodniki:

1) materiał siewny roślin zbożowych powinien być praktycznie wolny od organizmów szkodliwych mających wpływ na jego jakość oraz wolny od szkodników magazynowych;

2) szczegółowe wymagania dotyczące Claviceps purpurea

Tabela 4

Materiał siewnyMaksymalna liczba sklerocjów lub ich fragmentów Claviceps purpurea w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1
12
Zbóż, z wyjątkiem odmian mieszańcowych żytakategorii elitarne1
kategorii kwalifikowane3
Odmian mieszańcowych żytakategorii elitarne1
kategorii kwalifikowane41)

1) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność pięciu sklerocjów lub ich fragmentów, to uznaje się ten wynik za zgodny z wymaganiami, o ile w drugiej próbce o tej samej masie nie stwierdzono więcej niż 4 sklerocjów lub ich fragmentów.

Tabela 5

Dopuszczalna wielkość partii oraz minimalna masa próbek do badań dla roślin pastewnych

GatunekWielkość partii1)Minimalna masa próbki pobieranej z partii2)Minimalna masa próbki do oznaczeń określonych w tabeli 6 kolumnach 6 -14 oraz tabeli 7 kolumnach

12 - 14

w tonachw gramach
1234
ROŚLINY STRĄCZKOWE
Vicia faba

Bobik

201.0001.000
Pisum sativum

Groch siewny

201.0001.000
Lupinus albus

Łubin biały

201.0001.000
Lupinus angustifolius

Łubin wąskolistny

201.0001.000
Lupinus luteus

Łubin żółty

201.0001.000
Vicia pannonica

Wyka pannońska

201.0001.000
Vicia sativa

Wyka siewna

201.0001.000
Vicia villosa

Wyka kosmata

201.0001.000
ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE
Hedysarum coronarium- owoce101.000300
Siekiernica włoska- nasiona10400120
Lotus corniculatus

Komonica zwyczajna

1020030
Medicago lupulina

Lucerna chmielowa

1030050
Medicago sativa

Lucerna siewna

1030050
Medicago x varia

Lucerna mieszańcowa

1030050
Onobrychis vicaefolia- owoce10600600
Esparceta siewna- nasiona10400400
Trifolium alexandrinum Koniczyna aleksandryjska

Koniczyna egipska

1040060
Trifolium hybridum

Koniczyna białoróżowa

Koniczyna szwedzka

1020020
Trifolium incarnatum

Koniczyna krwistoczerwona

Inkarnatka

1050080
Trifolium pratense

Koniczyna łąkowa

Koniczyna czerwona

1030050
Trifolium repens

Koniczyna biała

1020020
Trifolium resupinatum

Koniczyna perska

1020020
Trigonella foenumgraecum

Kozieradka pospolita

Koniczyna grecka

10500450
TRAWY GAZONOWE I PASTEWNE
Agrostis canina

Mietlica psia

10505
Agrostis gigantea

Mietlica biaława

10505
Agrostis stolonifera

Mietlica rozłogowa

10505
Agrostis capillaris

Mietlica pospolita

10505
Alopecurus pratensis

Wyczyniec łąkowy

1010030
Arrhenatherum alatius

Rajgras wyniosły

Rajgras francuski

1020080
Bromus unioloides

Bromus catharticus

Stokłosa uniolowata

10200200
Bromus sitchensis

Stokłosa alaskańska

10200200
Cynodon dactylon

Cynodon palczasty

10505
Dactylis glomerata

Kupkówka pospolita

1010030
Festuca arundinacea

Kostrzewa trzcinowa

1010050
Festuca ovina

Kostrzewa owcza

1010030
Festuca pratensis

Kostrzewa łąkowa

1010050
Festuca rubra

Kostrzewa czerwona

1010030
x Festulolium

Festulolium

1020060
Lolium multiflorum

Życica wielokwiatowa

Rajgras włoski

1020060
Lolium perenne

Życica trwała

Rajgras angielski

1020060
Lolium x boucheanum

Życica mieszańcowa

Rajgras oldenburski

1020060
Phalaris aquatica L.

Phalaris arundinacea

Mozga Herdinga

1010050
Phleum bertolonii

Tymotka kolankowata

105010
Phleum pratense

Tymotka łąkowa

105010
Poa annua

Wiechlina roczna

105010
Poa nemoralis

Wiechlina gajowa

10505
Poa palustris

Wiechlina błotna

10505
Poa pratensis

Wiechlina łąkowa

10505
Poa trivialis

Wiechlina zwyczajna

10505
Trisetum flavescens

Konietlica łąkowa

10505
INNE GATUNKI ROLNICZE
Brassica napus var. napobrassica

Brukiew pastewna

10200100
Brassica oleracea convar. acephala

Kapusta pastewna

10200100
Phacelia tanacetifolia

Facelia błękitna

1030040
Raphanus sativus var. oleiformis

Rzodkiew oleista

10300300

1) Dopuszczalna wielkość partii nie może zostać przekroczona o więcej niż 5 % masy podanej w tabeli.

2) Próbkę materiału siewnego mieszanki do oceny ponownej pobiera się zgodnie z metodyką ISTA dla nasion oplewionych; wielkość partii mieszanki określa wartość w kolumnie 2 dla dominującego składnika; jeżeli jest ona większa, należy taką partię podzielić na części nieprzekraczające tej wartości, z każdej części pobiera się próbki pierwotne stosownie do wielkości i z wszystkich próbek pierwotnych tworzy się próbkę ogólną; mieszanki odmianowe nie podlegają ocenie ponownej.

Tabela 6

Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii elitarne

GatunekMinimalna zdolność kiełkowania1)Maksymalna zawartość nasion twardychCzystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 5Nasiona łubinu innej barwy lub gorzkie
Minimalna czystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin
ŁącznieJednego gatunkuAgropyron repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.Raphanus rap hanistrumSinapis arvensisAvena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp., opróczRumex acetosella i Rumex maritimus
% nasion czystych% wagowyLiczba nasion w próbce
123456789101112131415
ROŚLINY STRĄCZKOWE
Vicia faba

Bobik

80 (a)(b)5980,3200 (t)00 (j)2
Pisum sativum

Groch siewny

80 (a)980,3200 (t)00 (j)2
Lupinus albus

Łubin biały

80 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2(o)(p)
Lupinus angustifolius

Łubin wąskolistny

75 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2(o) (p)
Lupinus luteus

Łubin żółty

80 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2(o) (p)
Vicia pannonica

Wyka pannońska

85 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2
Vicia sativa

Wyka siewna

85 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2
Vicia villosa

Wyka kosmata

85 (a)(b)20980,3200 (t)0 (i)0 (j)2
ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE
Hedysarum coronarium

Siekiernica włoska

75 (a)(b)30950,3200 (w)00 (k)2
Lotus corniculatus

Komonica zwyczajna

75 (a)(b)40950,3200 (w)00 (l)(m)3
Medicago lupulina

Lucerna chmielowa

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)5
Medicago sativa

Lucerna siewna

80 (a)(b)40970,3200 (w)00 (l)(m)3
Medicago x varia

Lucerna mieszańcowa

80 (a)(b)40970,3200 (w)00 (l)(m)3
Onobrychis viciifolia

Esparceta siewna

75 (a)(b)20950,3200 (w)00 (j)2
Trifolium alexandrinum

Koniczyna aleksandryjska Koniczyna egipska

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)3
Trifolium hybridum

Koniczyna białoróżowa Koniczyna szwedzka

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)3
Trifolium incarnatum

Koniczyna krwistoczerwona Inkarnatka

75 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)3
Trifolium pratense

Koniczyna łąkowa Koniczyna czerwona

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)5
Trifolium repens

Koniczyna biała

80 (a)(b)40970,3200 (w)00 (l)(m)5
Trifolium resupinatum

Koniczyna perska

80 (a)(b)20970,3200 (w)00 (l)(m)3
Trigonella foenumgraecum

Kozieradka pospolita

Koniczyna grecka

80 (a)950,3200 (u)00 (j)2
TRAWY GAZONOWE I PASTEWNE
Agrostis canina

Mietlica psia

75 (a)900,3201100 (j)(k)1
Agrostis gigantea

Mietlica biaława

80 (a)900,3201100 (j)(k)1
Agrostis stolonifera

Mietlica rozłogowa

75 (a)900,3201100 (j)(k)1
Agrostis capillaris

Mietlica pospolita

75 (a)900,3201100 (j)(k)1
Alopecurus pratensis

Wyczyniec łąkowy

70 (a)750,320 (r)5500 (j)(k)2
Arrhenatherum alatius

Rajgras wyniosły

Rajgras francuski

75 (a)900,320 (r)550 (g)0 (j)(k)2
Bromus unioloides Bromus catharticus

Stokłosa uniolowata

75 (a)970,420550 (g)0 (j)(k)5
Bromus sitchensis

Stokłosa alaskańska

75 (a)970,420550 (g)0 (j)(k)5
Cynodon dactylon

Cynodon palczasty

70 (a)900,320 (r)1100 (j)(k)1
Dactylis glomerata

Kupkówka pospolita

80 (a)900,320 (r)5500 (j)(k)2
Festuca arundinacea

Kostrzewa trzcinowa

80 (a)950,320 (r)5500 (j)(k)2
Festuca ovina

Kostrzewa owcza

75 (a)850,320 (r)5500 (j)(k)2
Festuca pratensis

Kostrzewa łąkowa

80 (a)950,320 (r)5500 (j)(k)2
Festuca rubra

Kostrzewa czerwona

75 (a)900,320 (r)5500 (j)(k)2
x Festulolium

Festulolium

75 (a)960,320 (r)5500 (j)(k)2
Lolium multiflorum

Życica wielokwiatowa

Rajgras włoski

75 (a)960,320 (r)5500 (j)(k)2
Lolium perenne

Życica trwała

Rajgras angielski

80 (a)960,320 (r)5500 (j)(k)2
Lolium x boucheanum

Życica mieszańcowa

Rajgras oldenburski

75 (a)960,320 (r)5500 (j)(k)2
Phalaris aquatica L.

Phalaris arundinacea

Mozga Hardinga

75 (a)960,3205500 (j)(k)2
Phleum bertolonii

Tymotka kolankowata

80 (a)960,3201100 (k)2
Phleum pratense

Tymotka łąkowa

80 (a)960,3201100 (k)2
Poa annua

Wiechlina roczna

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Poa nemoralis

Wiechlina gajowa

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Poa palustris

Wiechlina błotna

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Poa pratensis

Wiechlina łąkowa

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Poa trivialis

Wiechlina zwyczajna

75 (a)850,320 (s)1100 (j)(k)1
Trisetum flavescens

Konietlica łąkowa

70 (a)750,320 (t)110 (h)0 (j)(k)1
INNE GATUNKI ROLNICZE
Brassica napus var. napobrassica

Brukiew pastewna

80 (a)980,3200,30,300 (j)(k)2
Brassica oleracea convar. acephala

Kapusta pastewna

75 (a)980,3200,30,300 (j)(k)3
Phacelia tanacetifolia

Facelia błękitna

80 (a)960,32000 (j)(k)
Raphanus sativus var. oleiformis

Rzodkiew oleista

80 (a)970,3200,30,300 (j)2

Tabela 7

Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii kwalifikowane

GatunekMinimalna zdolność kiełkowania1)Maksymalna zawartość nasion twardychCzystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 5Nasiona łubinu innej barwy lub gorzkie
Minimalna czystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin
ŁącznieJednego gatunkuAgropyron repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.Raphanus rap hanistrumSinapis arvensisAvena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp., oprócz Rumex acetosella i Rumex maritimus
% nasion czystych% wagowyLiczba nasion w próbce
123456789101112131415
ROŚLINY STRĄCZKOWE
Vicia faba

Bobik

80 (a)(b)5980,50,30,300 (j)5 (n)
Pisum sativum

Groch siewny

80 (a)980,50,30,300 (j)5 (n)
Lupinus albus

Łubin biały

80 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (v)
Lupinus angustifolius

Łubin wąskolistny

75 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (v)
Lupinus luteus

Łubin żółty

80 (a)(b)20980,5 (e)0,3 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)(o) (v)
Vicia pannonica

Wyka pannońska

85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Vicia sativa

Wyka siewna

85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
Vicia villosa

Wyka kosmata

85 (a)(b)20981,0 (e)0,5 (e)0,30 (i)0 (j)5 (n)
ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE
Hedysarum coronarium

Siekiernica włoska

75 (a)(b)30952,51,00,300 (k)5
Lotus corniculatus

Komonica zwyczajna

75 (a)(b)40951,8 (d)1,0 (d)0,300 (l)(m)10
Medicago lupulina

Lucerna chmielowa

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Medicago sativa

Lucerna siewna

80 (a)(b)40971,51,00,300 (l)(m)10
Medicago x varia

Lucerna mieszańcowa

80 (a)(b)40971,51,00,300 (l)(m)10
Onobrychis viciifolia

Esparceta siewna

75 (a)(b)20952,51,00,300 (j)5
Trifolium alexandrinum

Koniczyna aleksandryjska

Koniczyna egipska

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium hybridum

Koniczyna białoróżowa

Koniczyna szwedzka

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium incarnatum

Koniczyna krwistoczerwona

Inkarnatka

75 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium pratense

Koniczyna łąkowa

Koniczyna czerwona

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium repens

Koniczyna biała

80 (a)(b)40971,51,00,300 (l)(m)10
Trifolium resupinatum

Koniczyna perska

80 (a)(b)20971,51,00,300 (l)(m)10
Trigonella foenumgraecum

Kozieradka pospolita

Koniczyna grecka

80 (a)951,00,50,300 (j)5
TRAWY GAZONOWE I PASTEWNE
Agrostis canina

Mietlica psia

75 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2 (n)
Agrostis gigantea

Mietlica biaława

80 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2 (n)
Agrostis stolonifera

Mietlica rozłogowa

75 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2 (n)
Agrostis capillaris

Mietlica pospolita

75 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2 (n)
Alopecurus pratensis

Wyczyniec łąkowy

70 (a)752,51,0 (f)0,30,300 (j)(k)5 (n)
Arrhenatherum alatius

Rajgras wyniosły

Rajgras francuski

75 (a)903,01,0 (f)0,50,30 (g)0 (j)(k)5 (n)
Bromus unioloides Bromus catharticus

Stokłosa uniolowata

75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j)(k)10 (n)
Bromus sitchensis

Stokłosa alaskańska

75 (a)971,51,00,50,30 (g)0 (j)(k)10 (n)
Cynodon dactylon

Cynodon palczasty

70 (a)902,01,00,30,300 (j)(k)2
Dactylis glomerata

Kupkówka pospolita

80 (a)901,51,00,30,300 (j)(k)5 (n)
Festuca arundinacea

Kostrzewa trzcinowa

80 (a)951,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Festuca ovina

Kostrzewa owcza

75 (a)852,01,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Festuca pratensis

Kostrzewa łąkowa

80 (a)951,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Festuca rubra

Kostrzewa czerwona

75 (a)901,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
x Festulolium

Festulolium

75 (a)961,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Lolium multiflorum

Życica wielokwiatowa

Rajgras włoski

75 (a)961,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Lolium perenne

Życica trwała

Rajgras angielski

80 (a)961,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Lolium x boucheanum

Życica mieszańcowa

Rajgras oldenburski

75 (a)961,51,00,50,300 (j)(k)5 (n)
Phalaris aquatica L.

Phalaris arundinacea

Mozga Hardinga

75 (a)961,51,00,30,300 (j)(k)5
Phleum bertolonii

Tymotka kolankowata

80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Phleum pratense

Tymotka łąkowa

80 (a)961,51,00,30,300 (k)5
Poa annua

Wiechlina roczna

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)5 (n)
Poa nemoralis

Wiechlina gajowa

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)2 (n)
Poa palustris

Wiechlina błotna

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)2 (n)
Poa pratensis

Wiechlina łąkowa

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)2 (n)
Poa trivialis

Wiechlina zwyczajna

75 (a)852,0 (c)1,0 (c)0,30,300 (j)(k)2 (n)
Trisetum flavescens

Konietlica łąkowa

70 (a)753,01,0 (f)0,30,30 (h)0 (j)(k)2 (n)
INNE GATUNKI ROLNICZE
Brassica napus var. napobrassica

Brukiew pastewna

80 (a)981,00,50,30,300 (j)(k)5
Brassica oleracea convar. acephala

Kapusta pastewna

75 (a)981,00,50,30,300 (j)(k)10
Phacelia tanacetifolia

Facelia błękitna

80 (a)961,00,500 (j)(k)
Raphanus sativus var. oleiformis

Rzodkiew oleista

80 (a)971,00,50,30,300 (j)5

Objaśnienia do tabeli 6 i 7

1) Podczas oceny ponownej mieszanek materiału siewnego oznacza się zdolność kiełkowania każdego składnika mieszanki oddzielnie.

(a) Wszystkie świeże, zdrowe nasiona, które nie skiełkowały po zastosowaniu zabiegów wstępnych, uznaje się jako nasiona skiełkowane.

(b) Nasiona twarde uznaje się za nasiona zdolne do kiełkowania w liczbie nie większej jednak niż podano w kolumnie 3 tabeli 1 i 2.

(c) Nasion innych gatunków Poa spp., których łączna zawartość nie jest większa niż 0,8 % wagowych, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(d) Nasion Trifolium pratense, których zawartość nie jest większa niż 1 % wagowy, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(e) Nasion gatunków: Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, których łączna zawartość, oznaczona w próbce materiału siewnego jednego z tych gatunków, nie jest większa niż 0,5 % wagowych, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(f) Zawartości procentowej nasion jednego gatunku nie stosuje się do nasion gatunków Poa spp.

(g) Dopuszczalnej łącznej zawartości dwóch ziarniaków Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1 nie uznaje się za zanieczyszczenie, jeśli druga próbka o tej samej masie jest wolna od ziarniaków tych gatunków.

(h) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion tych gatunków.

(i) Nie określa się obecności nasion: Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(j) Nie określa się obecności nasion: Cuscuta spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(k) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Cuscuta spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o takiej samej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(l) Oznaczanie obecności nasion Cuscuta spp. wykonuje się na próbce o dwukrotnie większej masie niż określona w kolumnie 4 tabeli 5.

(m) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Cuscuta spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(n) Nie określa się obecności nasion gatunków Rumex innych niż Rumex acetosella i Rumex maritimus, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(o) Procent liczbowy nasion łubinu o innym zabarwieniu nie powinien przekraczać:

- w materiale siewnym łubinu gorzkiego - 2,

- w materiale siewnym łubinów innych niż gorzki - 1.

(p) Procent liczbowy nasion łubinów gorzkich w odmianach innych niż łubin gorzki nie powinien przekraczać 1.

(r) Nasion gatunków Poa spp., łącznie do 80 sztuk, nie uważa się za zanieczyszczenie.

(s) Nie dotyczy nasion gatunków Poa spp., o ile łączna liczba nasion w badanej próbie, gatunków Poa spp. innych niż oceniany, nie przekracza 500 sztuk.

(t) Liczby stwierdzonych nasion gatunków Poa spp., łącznie nie więcej niż 20 sztuk nasion, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(u) Nie określa się obecności nasion gatunków Melilotus spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(w) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Melilotus spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion Melilotus spp.

(v) Procent liczbowy nasion łubinów gorzkich w odmianach innych niż łubin gorzki nie powinien przekraczać 2,5.

Choroby i szkodniki:

Materiał siewny roślin pastewnych powinien być praktycznie wolny od organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość oraz wolny od szkodników magazynowych.

Wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin pastewnych kategorii handlowy:

Wymagania dla materiału siewnego kategorii handlowy roślin pastewnych są takie jak dla materiału siewnego kategorii kwalifikowane, z uwzględnieniem:

1) w kolumnach 5 i 6 tabeli 2 dopuszczalną zawartość zwiększa się o 1 punkt procentowy;

2) w materiale siewnym Poa annua dopuszczalną zawartość nasion innych gatunków Poa spp. zwiększa się do 10 % wagowych;

3) w materiale siewnym gatunków Poa spp., z wyjątkiem Poa annua, dopuszczalną zawartość innych nasion gatunków Poa zwiększa się do 3 % wagowych;

4) w materiale siewnym Hedysarum coronarium dopuszczalną zawartość nasion Melilotus spp. zwiększa się do 1 % wagowych;

5) dla materiału siewnego Lotus corniculatus określa się zawartość nasion gatunków Melilotus spp.;

6) dla materiału siewnego wszystkich gatunków łubinu:

a) minimalna czystość analityczna wynosi 97 % wagowych,

b) dopuszczalny procent liczbowy nasion innej barwy:

- dla łubinu gorzkiego wynosi - 4,

- dla łubinu innego niż gorzki wynosi - 2;

7) w materiale siewnym gatunków Vicia spp. dopuszczalna łączna zawartość nasion Vicia pannonica, Vicia villosa lub innych pokrewnych gatunków uprawnych, oznaczona w próbce materiału siewnego poszczególnych gatunków, nie powinna przekroczyć 6 % wagowych;

8) w materiale siewnym gatunków Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa minimalna czystość analityczna wynosi 97 % wagowych.

Dopuszczalna wielkość partii oraz minimalna masa próbek do badań roślin oleistych i włóknistych

Tabela 8

GatunekWielkość partii*)Minimalna masa próbki pobieranej z partiiMasa próbki do oznaczania określonego w kolumnach 5-11 tabel 9 i 10
w tonachw gramach
1234
Arachis hypogaea

Orzech arachidowy

251.0001.000
Brassica rapa

Rzepik

1020070
Brassica juncea

Gorczyca sarepska

1010040
Brassica napus

Rzepak

10200100
Brassica nigra

Gorczyca czarna

1010040
Cannabis sativa

Konopie siewne

10600600
Carthamus tinctorius

Krokosz barwierski

25900900
Carum carvi

Kminek zwyczajny

1020080
Gossypium spp.

Bawełna

251.0001.000
Helianthus annuus

Słonecznik

251.000
Linum usitatissimum

Len zwyczajny

10300150
Papaver somniferum

Mak lekarski

105010
Sinapis alba

Gorczyca biała

10400200
Glycine max.

Soja zwyczajna

251.0001.000

*) Dopuszczalna wielkość partii nie może zostać przekroczona o więcej niż 5 % masy podanej w tabeli.

Wymagania jakościowe dla nasion kategorii elitarne

Tabela 9

GatunekMinimalna zdolność kiełkowania % nasion czystychCzystość nasionMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślinnych w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1
Minimalna czystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion obcych gatunkówInne gatunki roślin łącznie, w tym kolumny 6 - 11Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilisCuscuta spp.Raphanus raphanistrumRumex spp. inne niż Rumex acetosellaAlopecurus myosuroidesLolium remotumMaksymalna zawartość nasion Orobanche
% wagowysztuk nasion w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 8
123456789101112
Arachis hypogaea

Orzech ziemny

7099-500 (b)
Brassica spp.

Rzepak, rzepik oraz gorczyca czarna i sarepska

85980,3-00 (b)(c)102
Cannabis sativa

Konopie siewne

7598-30 (a)00 (b)(d)
Carthamus tinctorius

Krokosz barwierski

7598-500 (b)(d)
Carum carvi

Kminek zwyczajny

7097-25 (a)00 (b)(c)103
Gossypium spp.

Bawełna

8098-1500 (b)
Helianthus annuus Słonecznik8598-500 (b)
Linum usitatissimumodmiany włókniste9299-1500 (b)(c)42
Len zwyczajnyodmiany oleiste8599-1500 (b)(c)42
Papaver somniferum

Mak lekarski

8098-25 (a)00 (b)(c)
Sinapis alba

Gorczyca biała

85980,3-00 (b)(c)102
Glycine max.

Soja zwyczajna

8098-500 (b)

Wymagania jakościowe dla nasion kategorii kwalifikowane

Tabela 10

GatunekMinimalna zdolność kiełkowania % nasion czystychCzystość nasionMaksymalna zawartość nasion innych gatunków roślinnych w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1
Minimalna czystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion obcych gatunkówInne gatunki roślin łącznie, w tym kolumny 6 - 11Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilisCuscuta spp.Raphanus raphanis trumRumex spp. inne niż Rumex acetosellaAlopecurus myosuroidesLolium remotumWarunki dotyczące zawartości nasion Orobanche spp.
% wagowysztuk nasion w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 8
123456789101112
Arachis hypogaea

Orzech ziemny

7099-500 (b)
Brassica spp.

Rzepak, rzepik oraz gorczyca czarna i sarepska

85980,3-00 (b)(c)105
Cannabis sativa

Konopie siewne

7598-30 (a)00 (b)(d)
Carthamus tinctorius

Krokosz barwierski

7598-500 (b)(d)
Carum carvi

Kminek zwyczajny

7097-25 (a)00 (b)(c)103
Gossypium spp.

Bawełna

8098-1500 (b)
Helianthus annuus Słonecznik8598-500 (b)
Linum usitatissimumodmiany włókniste9299-1500 (b)(c)42
Len zwyczajnyodmiany oleiste8599-1500 (b)(c)42
Papaver somniferum

Mak lekarski

8098-25 (a)00 (b)(c)
Sinapis alba

Gorczyca biała

85980,3-00 (b)(c)105
Glycine max.

Soja zwyczajna

8098-500 (b)

Objaśnienia do tabeli 9 i 10:

(a) Nie określa się całkowitej zawartości nasion innych gatunków, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest zanieczyszczony nasionami innych gatunków w ilości przekraczającej wartości podane w kolumnie 5.

(b) Nie określa się obecności nasion Cuscuta spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał jest wolny od nasion tych gatunków.

(c) Jeżeli w badanej próbce stwierdzono obecność jednego nasiona Cuscuta spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o takiej samej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(d) Jeżeli w badanej próbce o masie 100 gramów stwierdzono obecność jednego nasiona Orobanche spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbce o masie 200 gramów nie stwierdzono obecności nasion Orobanche spp.

Choroby i szkodniki:

1) materiał siewny roślin oleistych i włóknistych powinien być praktycznie wolny od organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość oraz wolny od szkodników magazynowych;

2) wymagania dotyczące porażenia materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych organizmami szkodliwymi:

Tabela 11

GatunekOrganizmy szkodliwe
Maksymalny procent liczbowy nasion porażonychSclerotinia sclerotionim
Botrytis spp.Alternaria spp., Ascochyta linicola (Phoma linicola), Coletotirchum lini,

Fusarium spp.

Platyedria gossypiella(maksymalna liczba przetrwalników grzybów lub fragmentów tych przetrwalników w próbce o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 8)
12345
Brassica napus

Rzepak

10 (b)
Brassica rapa

Rzepik

5 (b)
Cannabis sativa

Konopie siewne

5
Gossypium spp.

Bawełna

1
Helianthus annuus

Słonecznik

510 (b)
Linum usitatissimum

Len zwyczajny

55 (a)
Sinapis alba

Gorczyca biała

5 (b)
Glycine max.

Soja zwyczajna (c)

Objaśnienia do tabeli 11:

(a) Dla nasion elitarnych lnu włóknistego maksymalna zawartość nasion porażonych przez Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) nie może przekroczyć 1 % liczbowego.

(b) Nie określa się liczby przetrwalników lub ich fragmentów Sclerotinia sclerotiorum, jeżeli nie ma wątpliwości, że ich liczba nie przekroczyła wartości podanych w kolumnie 5.

(c) Dla nasion Glycine max. wymaga się, aby:

- Pseudomonas syringae pv. glycinea: była stwierdzona w nie więcej niż w 4 z 5 podpróbek utworzonych z podziału próbki zawierającej co najmniej 5.000 nasion z jednej partii;

- występowanie nasion porażonych Diaporthe phaseolorum nie może przekroczyć 15 % liczbowych;

- zawartość substancji obojętnej określonej przez międzynarodowe metody badawcze nie może przekroczyć 0,3 % wagowych.

Wymagania jakościowe dla materiału siewnego kategorii handlowe

Wymagania jakościowe określone w tabelach 8, 10 i 11 mają zastosowanie dla materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych kategorii handlowe.

Wymagania jakościowe dla materiału siewnego buraka

1) dopuszczalna wielkość partii nasion buraków cukrowych i pastewnych wynosi - 20 ton,

2) wielkość partii nie może przekraczać masy określonej w pkt 1 o więcej niż - 5 %,

3) minimalna masa próbki pobieranej do oceny laboratoryjnej wynosi - 500 gramów,

4) materiał siewny buraka powinien być praktycznie wolny od organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość oraz wolny od szkodników magazynowych.

Szczegółowe wymagania dla oceny laboratoryjnej nasion buraków

Tabela 12

Gatunek buraka oraz kategoria i rodzaj materiału siewnegoMinimalna zdolność kiełkowaniaMinimalna czystość analitycznaMaksymalna wilgotność
% liczbowy1)% wagowy2)
nasiona jednokiełkowe809715
Burak cukrowy

Beta vulgaris L.

nasiona do siewu punktowego759715
ssp. vulgaris convar. vulgaris var. altissima

Doll

nasiona wielokiełkowe odmian, w których udział diploidów jest większy niż 85%739715
pozostałe nasiona689715
nasiona jednokiełkowe739715
Burak pastewnynasiona do siewu punktowego
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea

K. Koch

nasiona wielokiełkowe odmian, w których udział diploidów jest większy niż 85%
pozostałe nasiona689715

1) Dotyczy kłębków inkrustowanych lub otoczkowanych oraz kłębków przed wykonaniem tego zabiegu.

2) Nie dotyczy kłębków inkrustowanych lub otoczkowanych.

Wymagania dla nasion jednokiełkowych oraz nasion do siewu punktowego:

1) za nasiona jednokiełkowe uznaje się kłębki buraków, których:

a) nie mniej niż 90 % kiełkujących kłębków daje pojedyncze siewki,

b) nie więcej niż 5 % kiełkujących kłębków daje trzy lub więcej siewek;

2) za nasiona buraka cukrowego do siewu punktowego uznaje się kłębki, których:

a) nie mniej niż 70 % kiełkujących kłębków daje pojedyncze siewki,

b) nie więcej niż 5 % kiełkujących kłębków daje trzy lub więcej siewek;

3) za nasiona buraka pastewnego do siewu punktowego uznaje się kłębki, których:

a) w przypadku odmian, w których procent diploidów przekracza 85 %, nie mniej niż 58 % kiełkujących kłębków daje pojedyncze siewki,

b) nie mniej niż 63 % kiełkujących kłębków daje pojedyncze siewki,

c) nie więcej niż 5 % kiełkujących kłębków daje trzy lub więcej siewek.

Wymagania dla materiału siewnego buraków:

1) zawartość nasion innych gatunków w próbce nie może przekroczyć - 0,3 % wagowych;

2) ilość zanieczyszczeń w próbce nie może przekraczać:

a) dla nasion elitarnych - 1,0 % wagowych,

b) dla nasion kwalifikowanych - 0,5 % wagowych,

c) dla nasion przeznaczonych na obszary uznane jako wolne od rizomanii, dla obu kategorii - 0,5 % wagowych;

3) w przypadku nasion powlekanych, w szczególności inkrustowanych lub otoczkowanych, oznaczeń jakościowych dokonuje się na próbkach pobieranych z nasion przygotowanych do procesu powlekania, to jest nasion obłuszczonych lub szlifowanych.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

Wielkość partii nasion oraz masa próbki do oceny laboratoryjnej

Tabela 1

GatunkiWielkość partii1)Minimalna masa2) próby
w tonachw gramach
123
Allium cepa

Cebula

1025
Allium porrum

Por

1020
Anthricus cerefolium

Trybuła ogrodowa

1020
Apium graveolens

Seler

105
Asparagus officinalis

Szparag

10100
Beta vulgaris

Burak liściowy i ćwikłowy

20100
Brassica oleracea

Kapustne, oprócz kapusty pekińskiej

1025
Brassica pekinensis

Kapusta pekińska

1020
Brassica rapa

Rzepa jadalna

1020
Capsicum annuum

Papryka

1040
Cichorium intybus (partim)

Cykoria liściowa

1015
Cichorium intybus (partim)

Cykoria korzeniowa

1050
Cichorium endivia

Endywia

1015
Citrullus lanatus

Kawon (arbuz)

20250
Cucumis melo

Melon

20100
Cucumis sativus

Ogórek

1025
Cucurbita maxima

Dynia olbrzymia

20250
Cucurbita pepo

Dynia zwyczajna

20150
Cynara cardunculus

Karczoch hiszpański

1050
Douacus carota

Marchew jadalna

1010
Foeniculum vulgare

Koper włoski (fenkuł)

1025
Lactuca sativa

Sałata

1010
Lycopersicon lycopersicum

Pomidor

1020
Petroselinum crispum

Pietruszka zwyczajna

1010
Phaseolus coccineus

Fasola wielokwiatowa

251.000
Phaseolus vulgaris

Fasola zwykła

25700
Pisum sativum

Groch siewny (wyłącznie cukrowy i łuskowy)

25500
Raphanus sativus

Rzodkiew i rzodkiewka

1050
Scorzonera hispanica

Skorzonera

1030
Solanum melongena

Oberżyna

1020
Spinacia oleracea

Szpinak warzywny

1075
Valerianella locusta

Roszponka warzywna

1020
Vicia faba

Bób

251.000

1) Wielkość partii nie może zostać przekroczona o więcej niż 5 % masy określonej w kolumnie 2.

2) W przypadku odmian mieszańcowych F1 roślin warzywnych minimalna masa próbki może być zmniejszona do jednej czwartej określonej w tabeli, jednakże próbka powinna mieć masę nie mniejszą niż 5 g i zawierać co najmniej 400 nasion.

Wymagania jakościowe dla nasion roślin warzywnych wszystkich kategorii

Tabela nr 2

GatunkiMinimalna czystość analitycznaMaksymalna zawartość nasion innych gatunkówMinimalna zdolność kiełkowania
% wagowy% liczbowy
1234
Allium cepa

Cebula zwyczajna

970,570
Allium porrum

Por

970,565
Anthriscus cerefolium

Trybuła ogrodowa

961,070
Apium graveolens

Seler

971,070
Asparagus officinalis

Szparag

960,570
Beta vulgaris

Burak liściowy

970,550

(do liczby kłębków)

Beta vulgaris

Burak ćwikłowy

970,570

(do liczby kłębków)

Brassica oleracea spp.

Warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiora i kapusty pekińskiej

971,075
Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis

Kalafior

971,070
Brassica pekinensis

Kapusta pekińska

971,075
Brassica rapa

Rzepa jadalna

971,080
Capsicum annuum

Papryka

970,565
Cichorium intybus (partim)

Cykoria liściowa

951,565
Cichorium intybus (partim)

Cykoria korzeniowa

971,080
Cichorium endivia

Endywia

951,065
Citrullus lanatus

Kawon (arbuz)

980,175
Cucumis melo

Melon

980,175
Cucumis sativus

Ogórek

980,180
Cucurbita maxima

Dynia olbrzymia

980,180
Cucurbita pepo

Dynia zwyczajna

980,175
Cynara cardunculus

Karczoch hiszpański

960,565
Daucus carota

Marchew jadalna

951,065
Foeniculum vulgare

Koper włoski (Fenkuł)

961,070
Lactuca sativa

Sałata

950,575
Lycopersicon lycopersicum

Pomidor

970,575
Petroselinum crispum

Pietruszka zwyczajna

971,065
Phaseolus coccineus

Fasola wielokwiatowa

980,180
Phaseolus vulgaris

Fasola zwykła

980,175
Pisum sativum

Groch siewny (cukrowy i łuskowy)

980,180
Raphanus sativus

Rzodkiew i rzodkiewka

971,070
Scorzonera hispanica

Skorzonera

951,070
Solamim melongena

Oberżyna

960,565
Spinacia oleracea

Szpinak warzywny

971,075
Valerianella locusta

Roszponka warzywna

951,065
Vicia faba

Bób

980,180

Wymagania dotyczące chorób i szkodników:

1) materiał siewny roślin warzywnych powinien być praktycznie wolny od organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość oraz wolny od wszelkich szkodników magazynowych;

2) materiał siewny roślin warzywnych powinien być wolny od żywych Acarina spp.;

3) materiał siewny roślin strączkowych powinien być wolny w szczególności od następujących żywych organizmów:

a) Acanthoscelides obtectus Sag.,

b) Bruchus affinis Froel.,

c) Bruchus atomarius L.,

d) Bruchus pisorum L.,

e) Bruchus rufimanus Boh.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  3

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I NASADZENIOWEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

1. Gatunki roślin warzywnych
Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
1BóbVicia faba L. var.major Harz.
2BrokułBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck
3Burak ćwikłowyBeta vulgaris L. var. vulgaris
4Burak liściowyBeta vulgaris L. var. conditiva Alef. L.
5CebulaAllium cepa L.
6Cebula siedmiolatka (Czosnek dęty)Allium fistulosum L.
7Cykoria liściowaCichorium intybus L.
8Czosnek pospolityAllium sativum L.
9Dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.
10Dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.
11EndywiaCichorium endivia L.
12Fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.
13Fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.
14Groch siewny łuskowy i cukrowyPisum sativum L. (Partim)
15JarmużBrassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.
16KalafiorBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
17KalarepaBrassica oleracea L. convar. caulocarpa(DC) Alef. var. gongylodes L.
18Kapusta brukselskaBrassica oleracea L. convar. fruticosa (Metzg.) Alef. var.gemmifera DC
19Kapusta głowiasta białaBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC
20Kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC
21Kapusta pekińskaBrassica pekinensis (Lour.) Rupr.
22Kapusta włoskaBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
23Karczoch hiszpański (Kard)Cynara cardunculus L.
24Karczoch zwyczajnyCynara scolymus L.
25Kawon (Arbuz)Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
26Koper włoski (fenkuł)Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. azoricum
27Marchew jadalnaDaucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.)
28MelonCucumis melo L.
29OberżynaSolanum melongena L.
30OgórekCucumis sativus L.
31PaprykaCapsicum annuum L.
32Pietruszka zwyczajnaPetroselinum crispum (Mill.) Nym.
33PomidorLycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
34PorAllium porrum L.
35RabarbarRheum spp.
36Roszponka warzywnaValerianella locusta (L.) Laterrade
37Rzepa jadalnaBrassica rapa L. emend Metzg. ssp. rapa
38Rzodkiew, RzodkiewkaRaphanus sativus L.
39Sałata siewnaLactuca sativa L.
40Seler zwyczajnyApium graveolens L.
41Skorzonera (Wężymord)Scorzonera hispanica L.
42Szalotka (Cebula szalotka)Allium ascalonicum Stand.
43SzparagAsparagus officinalis L.
44SzpinakSpinacia oleracea L.
45Trybuła ogrodowaAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

2. Wymagania dotyczące wytwarzania materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych:

1) materiał należący do gatunków wymienionych w powyższej tabeli może być wytwarzany z nasion uznanych za nasiona kategorii elitarne, kwalifikowane lub standard odmian zarejestrowanych co najmniej w jednym z krajów członkowskich;

2) przed rozpoczęciem cyklu produkcji dostawca informuje właściwego wojewódzkiego inspektora o produkcji materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych;

3) pole, na którym zakładana jest plantacja, powinno być wolne od organizmów kwarantannowych;

4) przy zakładaniu plantacji należy stosować właściwy płodozmian, a w przypadku upraw pod osłonami - wymianę lub dezynfekcję podłoża;

5) plantacja powinna być wolna od innych gatunków roślin;

6) w przypadku plantacji gruntowych wymagana jest izolacja przestrzenna:

a) od roślin mogących stanowić źródło chorób i szkodników nie mniejsza niż 100 m,

b) przed mechanicznym zamieszaniem nie mniejsza niż 2 m;

7) podczas uprawy materiał powinien być utrzymywany w oddzielnych partiach stanowiących zbiór jednostek materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego, który można zidentyfikować na podstawie ich jednorodnych cech;

8) partię, o której mowa w pkt 7, można tworzyć z materiału pochodzącego z różnych plantacji, o ile dostawca posiada dokumentację dotyczącą jej składu oraz pochodzenia poszczególnych składników;

9) materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych może być oferowany do sprzedaży i sprzedawany jako pojedyncze rośliny, w wiązkach, doniczkach, na paletach i multiplatach oraz pojemnikach szklanych z produkcji in vitro;

10) dostawca powinien określić istotne punkty technologiczne wynikające z metod produkcji.

3. Wymagania dotyczące jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych

1) materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy powinien:

a) być praktycznie wolny od wad mogących obniżyć jego jakość,

b) charakteryzować się odpowiednią żywotnością oraz posiadać właściwe rozmiary i fazę rozwoju, w odniesieniu do jego przydatności jako materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego; szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej proporcji między korzeniami, łodygami i liśćmi;

2) za tożsamość i czystość rodzajową, gatunkową lub odmianową odpowiada dostawca;

3) wykaz chorób i szkodników mających wpływ na jakość materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych, od których materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy powinien być praktycznie wolny:

GatunekOrganizmy szkodliwe
nazwa polskanazwa łacińska/angielska
Cebula szalotkaSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Allium ascalonicumDelia spp.
Thysanoptera (Trips tabaci)
Choroby grzybowe:
Botrytis spp.
Pseudomonas destructor
Sclerotium cepivorum
Wirusy i organizmy wirusopodobne:
Onion yellow dwarf virus
CebulaSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Allium cepaDelia spp.
Thysanoptera (Trips tabaci)
Choroby bakteryjne:
Pseudomonas spp.
Choroby grzybowe:
Botrytis spp.
Fusarium oxysporus f. sp. Cepae
Peronospora destructor
Sclerotium cepivorum
Wirusy i organizmy wirusopodobne:
Onion virus dwarf virus
Cebula siedmiolatkaSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Allium fistulosumDelia spp.
Thysanoptera (Trips tabaci)
Choroby grzybowe:
Sclerotium cepivorum
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne
PorSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Allium porrumDelia spp.
Thysanoptera
Choroby bakteryjne:
Pseudomonas spp.
Choroby grzybowe:
Alternaria porri
Fusarium culmorum
Phytophtora porri
Sclerotinium cepivorum
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Leek yellow stripe virus
CzosnekSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Allium sativumAceria tulipae
Delia spp.
Thysanoptera
Choroby bakteryjne:
Pseudomonas fluorescens
Choroby grzybowe:
Sclerotinium cepivorum
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne , szczególnie
Onion yellow dwarf virus
SelerSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Apium graveolensAcidia heraclei
Lygua spp.
Psila rosae
Thysanoptera (Frankliniella occidentalis i Trips tabaci)
Choroby bakteryjne:
Ervinia carotovora subsp. Carotovora
Pseudomonas syringae pv. Apii
Choroby grzybowe:
Fusarium oxysporum f. sp. appi
Foma apiicola
Phytium spp.
Sclerotinia sclerotiorum
Septoria apiicola
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Celery mosaic virus
Cucumber mosaic virus
SzparagSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Asparagus Brachyorynella asparagi
officinalisHypopta caestrum
Platyparea poecyloptera
Choroby grzybowe:
Fusarium spp.
Rhizoctonia violacea
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne
Ogólnie
Burak ćwikłowy i Szkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
liściowyPegomyia betae
- Beta vulgarisChoroby grzybowe:
Phoma betae
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Beet nactotic yellow vein virus
Warzywa kapustneSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Brassica oleraceaAleyrodidae
Aphididae
Heterodera spp.
Lepidoptera (Pieris brassicae)
Thysanoptera (Frankliniella occidentalis)
Choroby bakteryjne:
Pseudomonas syringae pv. Maculicola
Xanthomonas campestrii pv. Campestris
Choroby grzybowe:
Alternaria brassicae
Mycospharella spp.
Phoma lingam
Plasmodiophora brassicae
Phytium spp.
Rhiozoctonia solani
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Cauliflower mosaic virus, Tospovirusses
Turnip mosaic virus
Kapusta pekińskaSzkodniki wszystkich stadiów rozwoju:
- Brassica pekinensisAphididae
Lepidoptera (Pieris prassicae)
Choroby bakteryjne:
Ervinia carotovora
Xanthomonas campestris pv. campestris
Choroby grzybowe:
Alternaria brassicae
Botrytis cinerea
Mycospharella spp.
Phoma lingam
Plasmodiophora brassicae
Sclerotinia spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Tospoviruses
PaprykaSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Capsicum annuumAleyrodidae
Leptinotarsa decemlineata
Ostrinia nubilalis
Phthorimaea operculella
Tetranycidae
Thysanoptera (Frankliniella occidentalis)
Choroby grzybowe:
Leveillula taurica
Pyrenochaeta lycopersici
Phytium spp.
Phytophthora capsici
Verticillium albo atrum
Verticillium dahliae
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Cucumber mosaic virus
Tomato mosaic virus
Pepper mild mottle virus
Tobasco mosaic virus
EndywiaSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Cichorium endiviaAphididae
Thysanoptera (Frankliniella occidentalis)
Choroby grzybowe:
Botrytis cinerea
Erysiphe cichoriacearum
Sclerotinia spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Beet western yellow virus
Lectuce mosaic virus
Cykoria liściowaSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Cichorium intybusAphididae
Napomyza cichorii
Apion assimile
Choroby bakteryjne:
Arwinia spp.
Pseudomonas marginalis
Choroby grzybowe:
Phoma exigua
Phytophthora erythroseptica
Phytium spp.
Sclerotinia sclerotiorum
Kawon (arbuz)Szkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Citrullus lanatusAleyrodidae
Aphididae
Meloidogyne spp.
Polyphagotarsonenmus latus
Tetranychus spp.
Thysanoptera (Frankliniella occidentalis)
Choroby grzybowe:
Colletotrichum lagenarium
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Watwermelon mosaic virus 2
MelonSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Cucumis meloAleyrodidae
Aphididae
Meloidogyne spp.
Polyphagotarsonemus latus
Tetranychus spp.
Thysanoptera (Frankliniella occidentalis)
Choroby bakteryjne:
Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Choroby grzybowe:
Colletotrichum lagenarium
Fusarium spp.
Phytium spp.
Sphaeropthera fuliginea
Verticillium spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Cucumber green mottle virus
Cucumber mosaic virus
Squash mosaic virus
OgórekSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Cucumis sativusAleyrodidae
Aphididae
Delia platuira
Meloidogyne spp.
Polyphagotarsonemus latus
Tetranychus spp.
Thysanopptera (Frankliniella occidentalis)
Choroby bakteryjne:
Pseudomonas syringae pv.lachrymans
Choroby grzybowe:
Fusarium spp.
Phytophtora spp.
Pseudoperonospora cubensis
Phytium spp.
Rhizoctonia spp.
Sphaerotheca fuliginea
Verticillium spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne
Dynia olbrzymiaSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Cucurbita maximaAleyrodidae
Aphididae
Meloidogyne spp.
Polyphagotarsonemus latus
Tetranychus spp.
Thysanoptera (Frankliniella occidentalis)
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne
Dynia zwyczajnaSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Cucurbita pepoAleyrodidae
Aphididae
Meloidogyne spp.
Polyphagotarsonemus latus
Teranychus spp.
Thysanoptera (Frankliniella occidentalis)
Choroby bakteryjne:
Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Choroby grzybowe:
Fusarium spp.
Sphaerotheca fuliginea
Verticillium spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Cucumber mosaic virus
Squash mosaic virus
Zucchini yellow mosaic virus
Tospoviruses
Karczoch i kardSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Cynara cardunculus iAleyrodidae
- cynara scolymusAphididae
Thysanoptera
Choroby grzybowe:
Bremia lactucae
Leveillula taurica f. sp. cynara
Phytium spp.
Rhizoctonia solanum
Sclerotium rolfsii
Sclerotinia sclerotiorum
Verticillium dahliae
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne
FenkułSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Foeniculum vulgareAleyrodidae
Aphididae
Thysanopter
Choroby bakteryjne:
Erwinia carotovora subsp. Carotovora
Pseudomonas marginalis pv. Marginalis
Choroby grzybowe:
Cerospora foeniculi
Phytophtora syringae
Sclerotinia spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne:
Celery mosaic virus
SałataSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Lactuca sativaAphididae
Meloidogyne spp.
Thysanoptera, szczególnie Frankliniella occidentalis
Choroby grzybowe:
Botrytis cinerea
Bremia lactucae
Pythium spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Lettuce big wein
Lettuce mosaic virus
Lettuce ring necrosis
PomidorSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Lycopersicon Aphididae
lycopersicumAleyrodidae
Hauptidia maroccana
Meloidogyne spp.
Tetranychus spp.
Thysanoptera, szczególnie Frankliniella occidentalis
Vasates lycoperici
Choroby bakteryjne:
Pseudomonas syringae pv. tomato
Choroby grzybowe:
Alternaria solani
Cladosporium fulvum
Colletotrichum coccoides
Didymella lycopersici
Fusarium oxysporum
Leveillula taurica
Phytophtora nicotinae
Pyrenochaeta lycopercici
Pythium spp.
Rhizoctinia solani
Sclerotinia sclerotiorum
Verticillium spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne:
Cucumber mosaic virus
Potato virus X
Potato virus Y
Tobacco mosaic virus
Tomato mosaic virus
Tomato yellow leaf curl virus
RabarbarChoroby bakteryjne:
- Rheum spp.Agrobacterium tumefaciens
Erwinia rhapontici
Choroby grzybowe:
Armillariella mellea
Verticillium spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Arabis mosaic virus
Turnip mosaic virus
OberżynaSzkodniki we wszystkich stadiach rozwoju:
- Solanum melongenaAleyrodidae
Aphididae
Hemitarsonemus lattus
Leptinotarsa decemimeata
Leloidogyne spp.
Tetranychidae
Thysanoptera, szczególnie Frankliniella occidentalis
Choroby grzybowe:
Fusarium spp.
Leveillula tauricia f. sp.cynara
Rhizoctonia solani
Pythium spp.
Selerotinia sclerotiorum
Verticillium spp.
Wszystkie wirusy i organizmy wirusopodobne, szczególnie
Cucumber mosaic virus
Eggplant mosaic virus
Potato virus Y
Tobacco mosaic virus

4. Wymagania dodatkowe dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego cebuli dymki i czosnku

1) cebuli dymki i czosnku nie należy wytwarzać na polu, na którym w ciągu ostatnich czterech lat uprawiane były rośliny cebulowe;

2) odległość plantacji dymki i czosnku od innych upraw gatunków cebulowych powinna być nie mniejsza niż 50 m; odległość ta może być zmniejszona do nie mniej niż 2 m, w przypadku gdy sąsiadująca plantacja jest odpowiednio plantacją cebuli dymki lub plantacją czosnku, spełniającą wymagania dotyczące wytwarzania;

3) na powierzchni 10 m2 nie może występować więcej niż 0,5 rośliny innych odmian;

4) ocena cech zewnętrznych partii cebulek dymki i czosnku:

Lp.WyszczególnienieNie więcej niż (% wagowy)
I. czosnek
1cebulki nietypowe dla odmiany1,0
2cebulki o masie mniejszej niż 30 gramów i średnicy mniejszej niż 3 cm oraz ząbków o masie mniejszej niż 6 gramów dla odmian zimowych3,0
3cebulki o masie mniejszej niż 20 gramów i średnicy mniejszej niż 2 cm oraz ząbków o masie mniejszej niż 4 gramy dla odmian letnich5,0
4cebulki zniekształcone, chore, z uszkodzeniami mechanicznymi lub o silnie spękanej łusce1,0
II. cebula dymka
1cebulki porażone Penicillium i innymi chorobami jakościowymi1,0
2cebulki z objawami występowania Sclerotium cepivorum0,0
3cebulki nietypowe dla odmiany1,0
4cebulki uszkodzone0,5
5cebulki pozbawione łuski2,0
6cebulki skiełkowane3,0
7cebulki z zaschniętym szczypiorem dłuższym niż 2 cm3,0
8cebulki z zaschniętymi korzeniami dłuższymi niż 4 cm3,0
9cebulki o niewłaściwej wielkości3,0
10ziemia i inne zanieczyszczenia0,5
Łącznie wady wymienione w wierszach 1 - 95,0

5) sortowanie cebuli dymki:

a) partia cebuli dymki przed wprowadzeniem do obrotu powinna być posortowana na frakcje o wielkości:

frakcjaśrednica cebulek

(w mm)

I5 - 10
IIpowyżej 10 - 15
IIIpowyżej 15 - 20
IVpowyżej 20 - 25

b) w jednym opakowaniu może znajdować się tylko jedna frakcja;

c) na etykiecie umieszcza się informację dotyczącą wielkości cebulek z podaniem numeru frakcji oraz średnicy cebulek.

Sprawdzenia wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych dokonuje wojewódzki inspektor Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podczas kontroli, co najmniej raz w ciągu cyklu produkcji.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I NASADZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH

1. Produkcja materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin ozdobnych może być założona na glebie lub podłożu wolnym od organizmów kwarantannowych.

2. Rośliny przeznaczone do produkcji materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych w sposób wegetatywny powinny przejść przynajmniej jeden pełny cykl rozwoju.

3. W cyklu, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się oceny czystości odmianowej wytwarzanego materiału:

1) dla roślin ozdobnych z liści jest to stadium pełnej wartości dekoracyjnej;

2) dla roślin ozdobnych z kwiatów - w fazie kwitnienia nie mniej niż 10 % roślin, a w przypadku frezji nie mniej niż 50 %.

4. Przy zakładaniu plantacji konieczne jest zachowanie właściwego płodozmianu, a w przypadku roślin uprawianych pod osłonami wymagana jest wymiana podłoża lub jego dezynfekcja.

5. Plantacja materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin ozdobnych powinna być wolna od innych gatunków roślin niż uprawiane, a ponadto:

1) niedopuszczalne jest występowanie innych odmian tego samego gatunku;

2) roślin nietypowych dla odmiany pod względem barwy kwiatów, typu i budowy kwiatostanu oraz pokroju roślin nie może być więcej niż 2 %.

6. Materiał rozmnożeniowy lub nasadzeniowy, który stanowią cebule, bulwocebule lub bulwy, powinny pochodzić z materiałów poddanych ocenie i uznanych jako spełniające wymagania dotyczące jakości i zdrowotności.

7. Materiał rozmnożeniowy lub nasadzeniowy Citrus spp. powinien:

1) pochodzić z materiałów poddanych ocenie i uznanych jako spełniające wymagania, w szczególności, dotyczące zdrowotności w zakresie chorób wirusowych i wirusopodobnych;

2) podkładki, na których dokonuje się szczepienia, powinny być odporne na choroby wirusowe.

8. Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin ozdobnych powinien być praktycznie wolny od:

1) szkodników, chorób grzybowych, bakteryjnych oraz wirusowych i wirusopodobnych;

2) objawów występowania tych organizmów;

3) wad obniżających jego jakość.

9. Materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin ozdobnych powinien:

1) charakteryzować się odpowiednią żywotnością;

2) posiadać właściwe rozmiary;

3) posiadać odpowiednią fazę rozwoju w odniesieniu do jego przydatności jako materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego;

4) zachowywać odpowiednie proporcje między korzeniami, łodygami i liśćmi.

10. Jeżeli materiałem rozmnożeniowym są nasiona, powinny one wykazywać odpowiednią dla gatunku zdolność kiełkowania.

11. Sprawdzenia wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych dokonuje wojewódzki inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podczas kontroli, co najmniej raz w ciągu cyklu produkcji, która obejmuje w szczególności sprawdzenie:

1) warunków fitosanitarnych wytwarzanego materiału roślinnego;

2) dokumentacji dotyczącej tego materiału;

3) przestrzegania założonych istotnych parametrów wytwarzania materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego poszczególnych gatunków.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO ROŚLIN SADOWNICZYCH I WINOROŚLI

A.

 Wytwarzanie elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

I.  Wymagania ogólne

1. Za elitarny albo kwalifikowany materiał szkółkarski uznaje się materiał, do wytwarzania którego użyto składników elitarnych albo kwalifikowanych.

2. Za materiał szkółkarski wolny od wirusów uznaje się materiał, do wytwarzania którego użyto składników wolnych od wirusów.

3. Plantacje szkółkarskie zakłada się na gruntach lub w podłożach uznanych za wolne od Globodera spp. i Synchytrium endobioticum.

4. Plantacje szkółkarskie materiału elitarnego i kwalifikowanego z rodzaju Prunus, Rubus i Fragaria zakłada się na gruntach lub w podłożach uznanych za wolne od nicieni z rodzajów Longidorus spp. i Xiphinema spp.

II. Wymagania dla materiału przedbazowego

Rośliny przedbazowe pochodzą z tożsamych odmianowo roślin kandydackich. Rośliny rosną w pojemnikach bez kontaktu korzeni z glebą lub w odkażonym podłożu w osiatkowanych pomieszczeniach (karkasach). Rośliny są przetestowane w celu stwierdzenia, czy są wolne od organizmów wymienionych w załączniku. Testowanie okresowo powtarza się w celu sprawdzenia zdrowotności roślin. Do testowania zaleca się stosować metodyki testów rekomendowane przez Europejską Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO).

III. Plantacje podkładek wegetatywnych drzew owocowych

1. Izolacja przestrzenna:

1) mateczniki podkładek roślin, które są porażane przez wirus ospowatości śliwy (Plum pox virus), położone są w odległości nie mniejszej niż 500 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących tych roślin;

2) mateczniki podkładek roślin, które nie są porażane przez wirus ospowatości śliwy, położone są w odległości nie mniejszej niż 10 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących tych roślin;

3) mateczniki wolne od wirusów są w odległości nie mniejszej niż 3 m od innych mateczników;

4) podkładki różnych odmian wysadza się w oddzielnych rzędach; dotyczy to także podkładek tych samych odmian wysadzonych w różnych latach.

2. Czystość gatunkowa i odmianowa

Dla plantacji matecznych wymagana jest całkowita czystość gatunkowa i odmianowa.

3. Wiek1:

1) mateczniki elitarne drzew ziarnkowych utrzymuje się do 8 lat, a drzew pestkowych do 6 lat;

2) mateczniki kwalifikowane drzew ziarnkowych utrzymuje się do 12 lat, a drzew pestkowych do 10 lat.

4. Rozmnażanie

Materiał do założenia bazowych plantacji matecznych pozyskuje się z roślin przedbazowych otrzymanych z mikrorozmnażania, sadzonkowania albo z odkładów. Podkładki przeznaczone do założenia matecznika podkładek drzew ziarnkowych są nie starsze niż dwuletnie. Do zakładania mateczników podkładek drzew pestkowych używa się podkładek jednorocznych.

Materiał do założenia plantacji podkładek kwalifikowanych pochodzi z plantacji elitarnych albo podkładek zakwalifikowanych jako elitarne.

5. Zdrowotność

1) materiał szkółkarski podkładek wegetatywnych jest:

a) wolny od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania,

b) na podstawie wizualnej oceny - praktycznie wolny od organizmów, które mogą obniżyć jego jakość, a w szczególności od organizmów wymienionych w pkt C.II,

2) choroby wirusowe i wirozopodobne: podkładki wolne od organizmów wymienionych w pkt VIII.1 uważa się za wolne od chorób wirusowych i wirozopodobnych.

6. Wymagania dodatkowe

Plantację przedstawia się do jednej oceny rocznie, która wykonywana jest w końcu lata albo na początku jesieni, przed zakończeniem wegetacji roślin.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwych do usunięcia może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

Każdą odmianę podkładki oznacza się etykietami na początku rzędu lub kwatery.

IV. Plantacje podkładek generatywnych drzew owocowych

1. Izolacja przestrzenna:

1) podkładki generatywne roślin, które są porażane przez wirus ospowatości śliwy, są położone w odległości nie mniejszej niż 500 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących tych roślin;

2) podkładki generatywne roślin, które nie są porażane przez wirus ospowatości śliwy, są położone w odległości nie mniejszej niż 10 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących tych roślin;

3) podkładki wolne od wirusów są w odległości nie mniejszej niż 2 m od innych podkładek;

4) podkładki różnych gatunków i odmian rosną w oddzielnych rzędach lub kwaterach.

2. Czystość gatunkowa i odmianowa

Na plantacjach podkładek generatywnych wymagana jest całkowita czystość gatunkowa i odmianowa.

3. Rozmnażanie

Nasiona do uzyskania podkładek pobiera się z elitarnych lub kwalifikowanych sadów nasiennych.

4. Wiek

Podkładki generatywne nie mogą być starsze niż dwuletnie.

5. Zdrowotność

1) materiał szkółkarski podkładek generatywnych jest:

a) wolny od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania,

b) na podstawie wizualnej oceny - praktycznie wolny od organizmów, które mogą obniżyć jego jakość, a w szczególności od organizmów wymienionych w pkt C.II;

2) choroby wirusowe i wirozopodobne:

a) podkładki generatywne drzew pestkowych wolne od patogenów wymienionych w pkt VIII.1 uważa się za wolne od chorób wirusowych i wirozopodobnych,

b) podkładki generatywne jabłoni i gruszy uznaje się za wolne od chorób wirusowych i wirozopodobnych.

6. Wymagania dodatkowe

Plantację przedstawia się do jednej oceny rocznie, którą wykonuje się w końcu lata albo na początku jesieni, przed zakończeniem wegetacji roślin.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwych do usunięcia może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

Każdy gatunek i odmianę podkładki oznacza się etykietami na początku rzędu lub kwatery.

V. Sady do pozyskiwania nasion

1. Izolacja przestrzenna:

1) sady drzew pestkowych są położone w odległości nie mniejszej niż 500 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących drzew i krzewów pestkowych tych samych rodzajów;

2) sady drzew ziarnkowych są położone w odległości nie mniejszej niż 50 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących drzew i krzewów ziarnkowych tych samych rodzajów;

3) sady drzew ziarnkowych wolnych od wirusów są w oddzielnych kwaterach, a sady drzew pestkowych wolnych od wirusów są w oddzielnych kwaterach, z zachowaniem izolacji 500 m od innych sadów drzew pestkowych.

2. Czystość gatunkowa i odmianowa:

1) wymagana jest całkowita czystość gatunkowa i odmianowa;

2) drzewa odmian zapylających należy trwale oznaczyć.

3. Rozmnażanie - sady zakłada się z drzewek elitarnych przeznaczonych dla sadów nasiennych.

Drzewa odmian zapylających są o identycznej zdrowotności jak drzewa do pozyskiwania nasion.

4. Wiek

Nie określa się wymagań dotyczących wieku sadu. Długość okresu użytkowania uzależnia się od zdrowotności i produktywności drzew.

5. Zdrowotność:

1) drzewa nasienne i nasiona do produkcji podkładek generatywnych są:

a) wolne od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania,

b) na podstawie wizualnej oceny - praktycznie wolne od organizmów, które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego, a w szczególności od organizmów wymienionych w pkt C.II;

2) choroby wirusowe i wirozopodobne:

a) drzewa nasienne i nasiona wolne od patogenów wymienionych w pkt VIII.1 uważa się za wolne od chorób wirusowych i wirozopodobnych,

b) sady nasienne drzew pestkowych wolnych od wirusów są co cztery lata testowane na choroby wirusowe, niepodlegające obowiązkowi zwalczania, przenoszone przez pyłek i inne wektory; pierwsze testowanie wykonuje się na dwuletnich drzewkach,

c) w przypadku wykrycia wirusów chore drzewa należy usunąć i testowanie powtarzać w następnym roku, aż do uzyskania negatywnych wyników dla całego sadu, po tym okresie testuje się w sposób określony w lit. b.

6. Wymagania dodatkowe

Plantację przedstawia się do jednej oceny rocznie: drzewa ziarnkowe w okresie dojrzewania owoców, a drzewa pestkowe przed zbiorem owoców.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwych do usunięcia może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

Każdy gatunek i odmiana są oznaczone etykietami na początku rzędu lub kwatery.

VI. Sady do pozyskiwania zrazów (oczek)

1. Izolacja przestrzenna:

1) sady roślin, które są porażane przez wirus ospowatości śliwy, są położone w odległości nie mniejszej niż 500 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących tych roślin;

2) sady roślin, które nie są porażane przez wirus ospowatości śliwy, są położone w odległości nie mniejszej niż 50 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących tych roślin;

3) w sadzie zraźnikowym różne odmiany tego samego gatunku są w oddzielnych rzędach lub w jednym rzędzie, trwale oznaczone, w odległości 2 m od siebie;

4) sady zraźnikowe wolne od wirusów są w oddzielnych kwaterach, z zachowaniem izolacji 50 m dla drzew gatunków ziarnkowych i 500 m dla drzew gatunków pestkowych od drzew kategorii CAC tych samych rodzajów i gatunków.

2. Czystość gatunkowa i odmianowa

Wymagana jest całkowita czystość gatunkowa i odmianowa.

3. Rozmnażanie - sady do pozyskiwania zrazów (oczek) są zakładane z drzewek elitarnych przeznaczonych dla sadów zraźnikowych.

4. Wiek:

1) sady zraźnikowe drzew pestkowych utrzymuje się do 6 lat, a drzew ziarnkowych do 8 lat;

2) drzewa zraźnikowe, z wyjątkiem drzew pestkowych, mogą owocować.

5. Zdrowotność:

1) drzewa zraźnikowe i zrazy (oczka) są:

a) wolne od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania,

b) na podstawie wizualnej oceny - praktycznie wolne od organizmów, które mogą obniżyć jego jakość, a w szczególności od organizmów wymienionych w pkt C.II;

2) choroby wirusowe i wirozopodobne: drzewa zraźnikowe i zrazy (oczka) wolne od patogenów wymienionych w pkt VIII.1 uważa się za wolne od chorób wirusowych i wirozopodobnych.

6. Wymagania dodatkowe

Plantację przedstawia się do jednej oceny rocznie, przeprowadzanej w czerwcu - lipcu; bezpośrednio przed pozyskiwaniem zrazów (oczek).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwych do usunięcia może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

Każdy gatunek i odmiana są oznaczone etykietą na początku rzędu lub kwatery.

VII. Szkółki drzewek i plantacje uszlachetnionych podkładek

1. Izolacja przestrzenna:

1) szkółki drzewek i plantacje uszlachetnionych podkładek roślin, które są porażane przez wirus ospowatości śliwy, są położone w odległości nie mniejszej niż 500 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących tych roślin;

2) szkółki drzewek i plantacje uszlachetnionych podkładek roślin, które nie są porażane przez wirus ospowatości śliwy, są położone w odległości nie mniejszej niż 10 m od dziko rosnących lub plantacji owocujących tych roślin;

3) elitarne szkółki drzewek i plantacje uszlachetnionych podkładek są położone w odległości nie mniejszej niż 5 m od mateczników kwalifikowanych i CAC;

4) szkółki drzewek i plantacje uszlachetnionych podkładek wolnych od wirusów są położone w odległości nie mniejszej niż 2 m od innych drzewek i plantacji uszlachetnionych podkładek.

2. Czystość gatunkowa i odmianowa

W szkółkach i na plantacjach uszlachetnionych podkładek wymagana jest całkowita czystość gatunkowa i odmianowa.

Zastosowanie do uszlachetniania drzewek niewłaściwych podkładek, wstawek, przewodnich i pośrednich powodujących objawy niezgodności powoduje dyskwalifikację drzewek odmian z objawami niezgodności (żółknięcie i opadanie liści oraz wyraźne przebarwienie kory).

3. Rozmnażanie

Szkółki zakłada się z materiału elitarnego albo kwalifikowanego przeznaczonego dla szkółek.

4. Wiek:

1) drzewka elitarne nie mogą być starsze niż dwuletnie, o ile nie owocowały;

2) drzewka kwalifikowane nie mogą być starsze niż czteroletnie.

5. Zdrowotność:

1) drzewka albo uszlachetnione podkładki są:

a) wolne od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania,

b) na podstawie wizualnej oceny - praktycznie wolne od organizmów, które mogą obniżyć jego jakość, a w szczególności od organizmów wymienionych w pkt C.II;

2) choroby wirusowe i wirozopodobne: drzewka wolne od patogenów wymienionych w pkt VIII.1 uważa się za wolne od chorób wirusowych i wirozopodobnych.

6. Wymagania dodatkowe

Plantację przedstawia się do jednej oceny rocznie, którą wykonuje się w końcu lata albo na początku jesieni, przed zakończeniem wegetacji roślin albo przed sprzedażą roślin doniczkowanych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwych do usunięcia może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

Każdy gatunek i odmiana są oznaczone etykietami na początku rzędu lub kwatery.

VIII. Zdrowotność kwalifikowanego materiału szkółkarskiego

1. Wykaz wirusów i fitoplazm oraz chorób wirusowych i wirozopodobnych dla materiału szkółkarskiego o statusie zdrowotności "wolne od wirusów".2

Materiał ten oznacza się ww - wolne od wirusów albo vf - virus free.

Materiał ten powinien być wolny od wszystkich wirusów i patogenów wirusopodobnych, a w szczególności od niżej wymienionych:

1) jabłoń:

a) wirusa chlorotycznej plamistości liści jabłoni (Apple chlorotic leafspot virus),

b) wirusa mozaiki jabłoni (Apple mosaic virus),

c) wirusa żłobkowatości pnia jabłoni (Apple stem grooving virus),

d) wirusa jamkowatości pnia jabłoni (Apple stem pitting virus), wywołującego epinastię i zamieranie kory "Spy" (Spay epinasty and decline),

e) fitoplazmy proliferacji jabłoni (Apple proliferation phytoplasma),

f) drobnienia owoców jabłoni (Apple chat fruit),

g) zielonej marszczycy jabłek (Apple green crinkle),

h) podkówkowatego spękania jabłoni (Apple horseshoe wound),

i) szorstkości skórki jabłek (Apple rough skin),

j) gwiaździstego spękania jabłek (Apple star crack),

k) plamistości pierścieniowej jabłek (Apple ring spot),

l) pierścieniowego ordzawienia jabłek (Apple russet ring),

m) gumowatości drewna jabłoni (Apple rubbery wood),

n) spłaszczenia konarów jabłoni (Apple flat limb),

o) rdzawej brodawkowatości jabłek (Apple russet wart),

p) Spy epinasty and decline,

r) łuszczenia się kory Malus platycarpa - (Platycarpa scaly bark);

2) grusza i pigwa:

a) wirusa chlorotycznej plamistości liści jabłoni (Apple chlorotic leafspot virus),

b) wirusa jamkowatości pnia jabłoni (Apple stem pitting virus = Pear vein yellows virus),

c) fitoplazmy zamierania gruszy (Pear decline phytoplasma),

d) wiroida pęcherzowatych zrakowaceń gruszy (Pear blister canker viroid),

e) spękania kory (Pear bark split),

f) nekrozy kory (Pear bark necrosis),

g) szorstkości kory (Pear rough bark),

h) sadzowatej pierścieniowej plamistości pigwy (Quince sooty ringspot),

i) gumowatości drewna (Apple rubbery wood),

j) żółtej plamistości pigwy (Quince yellow blotch),

k) kamienistości miąższu gruszek (Pear stony pit);

3) wiśnia i czereśnia:

a) wirusa chlorotycznej plamistości liści jabłoni (Apple chlorotic leafspot virus),

b) wirusa mozaiki jabłoni (Apple mosaic virus),

c) wirusa mozaiki gesiówki (Arabis mosaic virus),

d) wirusa zielonej pierścieniowej pstrości czereśni (Cherry green ring mottle virus),

e) wirusa liściozwoju czereśni (Cherry leaf roll virus),

f) wirusa drobnienia czereśni 1 i 2 (Cherry little cherry virus 1, Cherry little virus 2),

g) wirusa karłowatości śliwy = żółtaczki wiśni (Prune dwarf virus),

h) wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni (Prunus necrotic ringspot virus),

i) wirusa cętkowanej plamistości liści czereśni (Cherry mottle leaf virus),

j) wirusa pierścieniowej plamistości maliny (Raspberry ringspot virus),

k) utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki (Strawberry latent ringspot virus),

l) wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus),

m) fitoplazmy europejskiej żółtaczki drzew pestkowych (European stone fruit yellows phytoplasma),

n) rdzawej pstrości czereśni (Cherry rusty mottle),

o) nekrotyczno-rdzawej plamistości czereśni (Cherry necrotic rusty mottle),

p) detrimental canker,

r) Shirofugen stunt;

4) śliwa:

a) wirusa chlorotycznej plamistości liści jabłoni (Apple chlorotic leafspot virus),

b) wirusa mozaiki jabłoni (Apple mosaic virus),

c) utajonego wirusa pierścieniowej plamistości mirabelki (Myrobalan latent ringspot virus),

d) wirusa ospowatości śliwy (Plum pox virus),

e) wirusa karłowatości śliwy = żółtaczki wiśni (Prune dwarf virus),

f) wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni (Prunus necrotic ringspot virus),

g) fitoplazmy europejskiej żółtaczki drzew pestkowych (European stone fruit yellows phytoplasma);

5) brzoskwinia:

a) wirusa chlorotycznej plamistości liści jabłoni (Apple chlorotic leafspot virus),

b) wirusa mozaiki jabłoni (Apple mosaic virus),

c) wirusa zielonej pierścieniowej pstrości czereśni (Cherry green ring mottle virus),

d) wirusa ospowatości śliwy (Plum pox virus),

e) wirusa karłowatości śliwy = żółtaczki wiśni (Prune dwarf virus),

f) wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni (Prunus necrotic ringspot virus),

g) utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki (Strawberry latent ringspot virus),

h) wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus),

i) fitoplazmy europejskiej żółtaczki drzew pestkowych (European stone fruit yellows phytoplasma),

j) utajonego wiroida mozaiki brzoskwini (Peach latent mosaic viroid),

k) gwiaździstej plamistości brzoskwini (Peach asteroid spot);

6) morela:

a) wirusa chlorotycznej plamistości liści jabłoni (Apple chlorotic leafspot virus),

b) wirusa mozaiki jabłoni (Apple mosaic virus),

c) wirusa ospowatości śliwy (Plum pox virus),

d) wirusa karłowatości śliwy = żółtaczki wiśni (Prune dwarf virus),

e) wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni (Prunus necrotic ringspot virus),

f) fitoplazmy europejskiej żółtaczki drzew pestkowych (European stone fruit yellows phytoplasma),

g) gwiaździstej plamistości brzoskwini (Peach asteroid spot).

IX. Plantacje mateczne i sadzonki truskawki

1. Rozmnażanie

Dla truskawki stosuje się cztery stopnie kwalifikacji:

1) superelita (SE) - materiał przedbazowy;

2) elita 1 i elita 2 (E1, E2) - materiał bazowy;

3) oryginał (O) - materiał kwalifikowany.

2. Izolacja przestrzenna

Bazowe plantacje sadzonek są położone w odległości nie mniejszej niż 200 m od roślin dziko rosnących lub owocujących plantacji z rodzaju Fragaria spp., a plantacje kwalifikowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od roślin dziko rosnących lub owocujących plantacji z rodzaju Fragaria spp. Odstępy między odmianami, stopniami kwalifikacji lub kategoriami w mateczniku nie mogą być mniejsze niż 3 m.

3. Czystość gatunkowa i odmianowa

Wymagana jest całkowita czystość gatunkowa i odmianowa.

4. Wiek

Plantacje truskawki mogą być prowadzone przez 1 rok.

Na polu przeznaczonym do założenia plantacji truskawki przez co najmniej 4 lata, przed założeniem plantacji, nie mogą być uprawiane truskawki, ziemniaki, ogórki, pomidory, len, porzeczki, agrest, maliny i jeżyny.

5. Zdrowotność - rośliny mateczne i sadzonki truskawek są:

1) wolne od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania;

2) na podstawie wizualnej oceny - praktycznie wolne od organizmów, które mogą obniżyć jego jakość, w szczególności od organizmów wymienionych w pkt C.II oraz od:

- wirusów i patogenów wirusopodobnych:

wirusa mozaiki gęsiówki (Arabis mosaic virus),

wirusa pierścieniowej plamistości maliny (Raspberry ringspot virus),

wirusa czarnej plamistości pierścieniowej pomidora (Tomato black ring virus),

wirusa marszczycy liści truskawki (Strawberry crinkle virus),

utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki (Strawberry latent ringspot virus),

wirusa żółtobrzeżności liści truskawki (Strawberry mild yellow edge virus),

wirusa cętkowanej plamistości liści truskawki (Strawberry mottle virus),

wirusa otaśmienia nerwów liści truskawki (Strawberry vein banding virus),

fitoplazmy zielenienia płatków truskawki (Strawberry green petal phytoplasma),

fitoplazmy żółtaczki astra (Aster yellows phytoplasma),

oraz patogena wywołujacego żółtaczkę czerwcową (Strawberry june yellows),

- chorób:

zgnilizny korony truskawki (Phytophthora cactorum),

werticiliozy truskawki (Verticillium dahliae),

antraknozy (Colletotrichum spp.),

białej plamistości liści truskawki (Mycosphaerella fragariae),

mączniaka prawdziwego truskawki (Sphaerotheca macularis ssp. fragariae),

czerwonej plamistości liści truskawki (Diplocarpon earliana),

- szkodników:

guzaków (Meloidogyne spp.),

niszczyka zjadliwego (Ditylenchus dipsaci),

węgorka chryzantemowca (Aphelenchoides ritzemabosi),

węgorka truskawkowca (Aphelenchoides fragariae),

roztocza truskawkowego (Phytonemus pallidus ssp. fragariae),

mszyc (Aphididae),

skoczkowatych (Jassidae),

wciornastkowatych (Thripidae),

przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae).

6. Wymagania dodatkowe

Plantacje przedstawia się do jednej oceny rocznie, wykonywanej latem albo jesienią przed kopaniem sadzonek albo sprzedażą roślin doniczkowanych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwych do usunięcia może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

Każda odmiana jest oznaczona etykietami na początku rzędu lub kwatery.

X. Plantacje mateczne, szkółki porzeczek oraz agrestu

1. Rozmnażanie

Dla porzeczek, agrestu stosuje się cztery stopnie kwalifikacji:

1) superelita (SE) - materiał przedbazowy;

2) elita 1 i elita 2 (E1, E2) - materiał bazowy;

3) oryginał (O) - materiał kwalifikowany.

2. Izolacja przestrzenna:

1) mateczniki i szkółki bazowe są położone w odległości nie mniejszej niż 300 m od roślin dziko rosnących lub owocujących plantacji z rodzaju Ribes;

2) mateczniki i szkółki kwalifikowane są położone w odległości nie mniejszej niż 100 m od roślin dziko rosnących lub owocujących plantacji z rodzaju Ribes;

3) mateczniki porzeczki złotej są położone w odległości nie mniejszej niż 100 m od roślin dziko rosnących lub owocujących plantacji z rodzaju Ribes;

4) mateczniki i szkółki różnych kategorii i stopni kwalifikacji są oddalone od siebie co najmniej 3 m.

3. Czystość gatunkowa i odmianowa

Wymagana jest całkowita czystość gatunkowa i odmianowa.

4. Wiek:

1) bazowe mateczniki porzeczek i agrestu utrzymuje się do 6 lat, a kwalifikowane do 8 lat;

2) bazowe mateczniki porzeczki złotej utrzymuje się do 8 lat, a kwalifikowane do 15 lat;

3) w szkółkach ocenie podlegają rośliny nie starsze niż trzyletnie.

5. Zdrowotność

Rośliny mateczne i sadzonki porzeczek i agrestu są:

1) wolne od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania;

2) na podstawie wizualnej oceny - praktycznie wolne od organizmów, które mogą obniżyć jego jakość, w szczególności od organizmów wymienionych w pkt C.II oraz od wirusów: Strawberry latent ringspot virus, Raspberry ringspot virus, Arabic mosaic virus, Goosberry vein banding virus, Cucumber mosaic virus, Black currant reversion virus;

3) praktycznie wolne od innych organizmów, które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego.

6. Wymagania dodatkowe

1) mateczniki porzeczki i agrestu przedstawia się do dwóch ocen rocznie:

a) pierwsza wykonywana jest wiosną - na obecność wielkopąkowca porzeczkowego albo rewersji dla porzeczek (koniec marca do końca kwitnienia porzeczek) oraz otaśmienia nerwów w matecznikach agrestu (maj, do połowy czerwca),

b) druga ocena wykonywana jest w drugiej połowie czerwca - przy rozmnażaniu przez sadzonki zielne i półzdrewniałe, albo do końca sierpnia przy innych sposobach rozmnażania;

2) w matecznikach porzeczek należy corocznie pozostawić na każdym krzewie po jednym dobrze wyrośniętym pędzie owocującym w celu wykrycia ewentualnego porażenia przez wielkopąkowca i wirusa rewersji; po dokonaniu oceny pędy te mogą być wycięte;

3) plantacje mateczne porzeczki złotej przedstawia się do jednej oceny rocznie, którą wykonuje się na początku jesieni, nie później niż do końca września;

4) szkółki porzeczki i agrestu przedstawia się do jednej oceny rocznie, którą wykonuje się w okresie sierpień-wrzesień; na wniosek producenta rośliny produkowane w pojemnikach mogą być oceniane wcześniej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwych do usunięcia może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

Każdy gatunek i odmiana są oznaczone etykietami na początku rzędu lub kwatery.

XI. Plantacje mateczne i szkółki malin oraz jeżyn

1. Rozmnażanie

Dla malin i jeżyn stosuje się cztery stopnie kwalifikacji:

1) superelita (SE) - materiał przedbazowy;

2) elita 1 i elita 2 (E1, E2) - materiał bazowy;

3) oryginał (O) - materiał kwalifikowany.

2. Izolacja przestrzenna:

1) mateczniki i szkółki bazowe są położone w odległości nie mniejszej niż 200 m od roślin dziko rosnących lub owocujących plantacji z rodzaju Rubus;

2) mateczniki i szkółki kwalifikowane są położone w odległości nie mniejszej niż 50 m od roślin dziko rosnących lub owocujących plantacji z rodzaju Rubus;

3) odstępy między odmianami, stopniami kwalifikacji lub kategoriami nie mogą być mniejsze niż 5 m.

3. Czystość gatunkowa i odmianowa

Wymagana jest całkowita czystość gatunkowa i odmianowa.

4. Wiek:

1) mateczniki utrzymuje się do 5 lat;

2) odrosty korzeniowe w matecznikach nie mogą być starsze niż jednoroczne;

3) sadzonki w pojemnikach nie mogą być starsze niż dwuletnie.

5. Zdrowotność

Rośliny mateczne i sadzonki malin i jeżyn są:

1) wolne od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania;

2) na podstawie wizualnej oceny - praktycznie wolne od organizmów, które mogą obniżyć jego jakość, w szczególności od organizmów wymienionych w pkt C.II oraz od:

- wirusów i patogenów wirusopodobnych:

wirusa mozaiki gęsiówki (Arabis mosaic virus),

wirusa pierścieniowej plamistości maliny (Raspberry ringspot virus),

wirusa czarnej plamistości pierścieniowej pomidora (Tomato black ring virus),

utajonego wirusa pierścieniowej plamistości truskawki (Strawberry latent ringspot virus),

wirusów wywołujących mozaikę maliny (Raspberry mosaic),

wirusa liściozwoju czereśni (Cherry leaf roll virus),

wirusa karłowatości krzaczastej maliny (Raspberry bushy dwarf virus),

fitoplazmy karłowatości maliny (Rubus stunt phytoplasma),

- chorób grzybowych i bakteryjnych:

zamierania pędów maliny (Didymella aplanata),

werticyliozy (Verticillium spp.),

mączniaka prawdziwego (Sphareotheca macularis),

włosowatości korzeni (Agrobacterium rhizogenes),

guzowatości korzeni (Agrobacterium tumefaciens),

staśmienia łodyg (Rhodococcus fascians),

- szkodników:

korzeniaka szkodliwego (Pratylenchus penetrans),

mszyc (Aphididae),

przebarwiacza malinowego (Phyllocoptes gracilis),

wciornastkowatych (Thripidae),

skoczkowatych (Jassidae),

przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae).

6. Wymagania dodatkowe

1) mateczniki przedstawia się do jednej oceny w roku, którą wykonuje się:

a) dla pozyskiwania sadzonek zielnych - w czerwcu,

b) dla pozostałych mateczników - do połowy września;

2) plantacje mateczne należy prowadzić bez pędów owocujących; owocowanie odmian powtarzających jest dopuszczalne;

3) szkółki w pojemnikach przedstawia się do jednej oceny w roku, którą wykonuje się w końcu lata; owocowanie odmian powtarzających jest dopuszczalne.

Na wniosek producenta rośliny produkowane w pojemnikach mogą być oceniane wcześniej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwych do usunięcia może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

Każdy gatunek i odmiana są oznaczone etykietami na początku rzędu lub kwatery.

XII. Pozostałe gatunki

1. Izolacja przestrzenna

Rośliny tych gatunków rosną w odległości co najmniej 10 m od dziko rosnących lub owocujących roślin tego samego gatunku lub rodzaju.

2. Czystość gatunkowa i odmianowa

Wymagana jest całkowita czystość gatunkowa i odmianowa.

3. Zdrowotność

1) materiał szkółkarski tych gatunków jest:

a) wolny od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania,

b) na podstawie wizualnej - oceny praktycznie wolny od organizmów, które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego, a w szczególności od organizmów wymienionych w pkt C.II;

2) choroby wirusowe i wirozopodobne roślin cytrusowych:

a) materiał ten powinien pochodzić z materiału wyjściowego, który został skontrolowany i uznany za niewykazujący objawów chorób wirusów i wirozopodobnych;

b) został poddany indywidualnemu badaniu z użyciem metod do wykrywania takich wirusów i patogenów wirusopodobnych lub chorób i został uznany za wolny od nich,

c) materiał ten został skontrolowany i uznany za wolny od takich wirusów i patogenów wirusopodobnych lub chorób od ostatniego cyklu wegetacyjnego,

d) w przypadku szczepienia, materiał powinien zostać zaszczepiony na podkładki inne niż podatne na wiroidy.

4. Wymagania dodatkowe

Plantację przedstawia się do jednej oceny rocznie, którą wykonuje się w końcu lata albo na początku jesieni, przed zakończeniem wegetacji roślin.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości możliwych do usunięcia może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

Każdy gatunek i odmiana są oznaczone etykietami na początku rzędu lub kwatery.

B.

 Wymagania jakościowe elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

I. Elitarny i kwalifikowany materiał szkółkarski spełnia wymagania jakościowe:

1) pełnej czystości gatunkowej i odmianowej;

2) właściwego wyglądu gatunku i odmiany;

3) jest praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, mechanicznych albo chemicznych;

4) jest praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wynikających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość;

5) jest przygotowany w postaci jednorodnych partii; w przypadku łączenia partii zachowuje się dane o składzie partii i pochodzeniu poszczególnych składników;

6) jest wolny od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania;

7) jest praktycznie wolny od patogenów, chorób i organizmów wymienionych w pkt C.II;

8) jest praktycznie wolny od innych organizmów, które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego.

II. Minimalne wymagania jakościowe materiału szkółkarskiego

1. Dla drzewek owocowych:

1) wysokość jest nie mniejsza niż 80 cm, mierząc od szyjki korzeniowej;

2) średnica pnia jest nie mniejsza niż 8 mm, mierząc na wysokości 10 cm powyżej miejsca uszlachetniania;

3) korzeń główny i nie mniej niż 3 korzenie boczne albo wiązkę korzeni drobnych, albo korzenie przerastające całą objętość gleby w pojemniku.

2. Dla krzewów jagodowych:

1) minimum jeden pęd o długości co najmniej 20 cm, mierząc od nasady do jego wierzchołka albo dobrze wykształcone pąki nasadowe;

2) średnica pędu jest nie mniejsza niż 4 mm, mierząc u nasady pędu;

3) nie mniej niż 3 korzenie szkieletowe albo wiązka korzeni drobnych, albo korzenie przerastające całą objętość gleby w pojemniku.

3. Dla sadzonek truskawek:

1) co najmniej dwa w pełni wykształcone liście albo średnicę korony o grubości nie mniejszej niż 4 mm;

2) nie mniej niż 4 korzenie szkieletowe albo wiązkę korzeni drobnych, albo korzenie przerastające całą objętość gleby w pojemniku.

4. Dla podkładek generatywnych i wegetatywnych:

1) wysokość dla podkładek wegetatywnych jest nie mniejsza niż 30 cm, mierząc od nasady pędu do jego wierzchołka;

2) wysokość dla podkładek generatywnych jest nie mniejsza niż 20 cm, mierząc od szyjki korzeniowej do wierzchołka pędu;

3) średnica jest nie mniejsza niż 3 mm, mierząc bezpośrednio nad szyjką korzeniową;

4) nie mniej niż 3 korzenie szkieletowe albo wiązkę korzeni drobnych, albo korzenie przerastające całą objętość gleby w pojemniku.

5. Dla zrazów:

1) długość jest nie mniejsza niż 30 cm;

2) średnica jest nie mniejsza niż 4 mm;

3) co najmniej 5 oczek.

6. Dla innych sadzonek:

1) długość jest nie mniejsza niż 12 cm;

2) średnica jest nie mniejsza niż 4 mm;

3) mają co najmniej 3 oczka.

7. Dla oczek - określenie liczby wykształconych oczek.

8. Dostawcy mogą, zgodnie z minimalnymi wymaganiami, o których mowa w pkt. B.II, ustalać własne klasy jakości dla materiału szkółkarskiego wprowadzanego do obrotu.

C.

 Minimalne wymagania dla materiału szkółkarskiego CAC

I. Materiał szkółkarski CAC spełnia wymagania jakościowe:

1) odpowiedniej czystości gatunkowej i odmianowej;

2) właściwego wyglądu gatunku i odmiany;

3) jest praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, mechanicznych albo chemicznych;

4) jest praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wynikających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość;

5) jest przygotowany w postaci jednorodnych partii; w przypadku łączenia partii zachowuje się dane o składzie partii i pochodzeniu poszczególnych składników;

6) jest wolny od organizmów podlegających obowiązkowi zwalczania;

7) jest praktycznie wolny od patogenów, chorób i organizmów wymienionych w pkt C.II;

8) jest praktycznie wolny od innych organizmów, które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego;

9) sprawdzenie wymagań o których mowa w pkt 1-8, przeprowadza się podczas kontroli wytwarzania tego materiału.

II. Wykaz organizmów szkodliwych obniżających jakość materiału szkółkarskiego

1. Lima Citrus aurantifolia (Christm) Swing, Cytryna zwyczajna Citrus limon L. Burm. F, Grejpfrut Citrus paradisi Maef, Mandarynka Citrus reticulata Blanco, Pomarańcza chińska Citrus sinensis (L.) Osbeck

1) szkodniki:

a) Aleurotrixus floccosus (Mashell),

b) mątwiki Meloidogyne spp.,

c) Parabernisia myricae (Kuwana),

d) Tylenchulus semipenetrans,

2) choroby grzybowe: Phytophthora spp.

3) choroby wirusowe i wirozopodobne:

a) Citrus leaf rugose,

b) choroby, które wywołują psorosis i podobne objawy na młodych liściach jak: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum,

c) ich czynniki sprawcze,

d) wirody takie jak: exocortis, cachexiaxyloporosis.

2. Leszczyna (Corylus avellana)

1) szkodniki:

a) wielkopąkowiec leszczynowy (Phytoptus avellanae),

b) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona);

2) choroby bakteryjne:

a) guzowatość korzeni (Agrobacterium tumefaciens),

b) bakteryjna zgorzel leszczyny (Xanthomonas campestris pv.corylina);

3) choroby grzybowe:

a) opieńka miodowa (Armillariella mellea),

b) srebrzystość liści (Chondrostereum purpureum),

c) rak drzew owocowych (Nectria galligena),

d) Phyllactina guttata,

e) werticilioza (Verticillium spp.);

4) choroby wirusowe i wirozopodobne:

a) mozaika leszczyny (Apple mosaic virus),

b) Hazel maculatura lineare - MLO.

3. Pigwa (Cydonia Miller), Grusza (Pyrus communis L.)

1) szkodniki:

a) skośnik brzoskwiniaczek (Anarsia lineatella),

b) bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum),

c) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i inne).

2) choroby bakteryjne:

a) guzowatość korzeni (Agrobacterium tumefaciens),

b) rak bakteryjny (Pseudomonas syringae pv. syringae);

3) choroby grzybowe:

a) opieńka miodowa (Armillariella mellea),

b) srebrzystość liści (Chondrostereum purpureum),

c) rak drzew owocowych (Nectria galligena, Phytopthora spp.),

d) biała zgnilizna korzeni (Rosellinia necatrix),

e) werticiliozy (Verticillium spp.);

4) choroby wirusowe i wirozopodobne - wszystkie.

4. Truskawka (Fragaria x ananassa Duch)

1) szkodniki:

a) węgorki (Apchelenchoides spp.),

b) niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci),

c) Tarsonemidae;

2) choroby grzybowe:

a) zgnilizna korony truskawki (Phytophthora cactorum),

b) werticilioza (Verticillium spp.);

3) choroby wirusowe i wirozopodobne: zielenienie płatków truskawki (Strawberry green petal phytoplasma MLO).

5. Orzech włoski (Juglans regia L.)

1) szkodniki: tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona) i inne;

2) choroby bakteryjne:

a) guzowatość korzeni (Agrobacterium tumefaciens),

b) bakteryjna zgorzel orzecha włoskiego (Xanthomonas campestris pv. juglandi);

3) choroby grzybowe:

a) opieńka miodowa (Armillariella mellea),

b) rak drzew owocowych (Nectria galligena),

c) srebrzystość liści (Chondrostereum purpureum),

d) zgnilizna podstawy pnia (Phytophthora spp.);

4) choroby wirusowe i wirozopodobne: liściozwój czereśni (Cherry leaf roll virus).

6. Jabłoń (Malus Mill.)

1) szkodniki:

a) skośnik brzoskwiniaczek (Anarsia lineatella),

b) bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum),

c) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i inne);

2) choroby bakteryjne:

a) guzowatość korzeni (Agrobacterium tumefaciens),

b) rak bakteryjny (Pseudomonas syringae pv. syringae);

3) choroby grzybowe:

a) opieńka miodowa (Armillariella mellea),

b) srebrzystość liści (Chondrostereum purpureum),

c) rak drzew owocowych (Nectria galligena),

d) zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia (Phytophthora cactorum),

e) biała zgnilizna korzeni (Rosellinia necatrix),

f) parch (Venturia spp.),

g) werticilioza (Verticillium spp.);

4) choroby wirusowe i wirozopodobne - wszystkie.

7. Oliwka europejska (Olea europea L.)

1) szkodniki:

a) Eusophera pinguis,

b) Guzaki (Meloidogyne spp.),

c) Saissetia oleae;

2) choroby grzybowe i bakteryjne:

a) Verticillium dabliae,

b) Pseudomonas syringae pv. savastanoi;

3) choroby wirusowe i wirozopodobne - wszystkie.

8. Pistacja właściwa (Pistacia vera)

1) choroby grzybowe i bakteryjne: Verticillium spp.;

2) choroby wirusowe i wirozopodobne - wszystkie.

9. Śliwa (Prunus domestica L), Śliwa japońska (Prunus salicina).

1) szkodniki:

a) pordzewiacz śliwowy (Aculus fockeui),

b) czerniec ciemny (Capnodis tenebrionis),

c) szpeciel śliwowy (Eriophyes similis),

d) guzaki (Meloidogyne spp.),

e) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona) i inne;

2) choroby bakteryjne:

a) guzowatość korzeni (Agrobacterium tumefaciens),

b) rak bakteryjny drzew pestkowych (Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas syringae pv. mors prunorum);

3) choroby grzybowe:

a) opieńka miodowa (Armillariella mellea),

b) srebrzystość liści (Chondrostereum purpureum),

c) rak drzew owocowych (Nectria galligena),

d) biała zgnilizna korzeni (Rosellinia necatrix),

e) werticilioza (Verticillium spp.);

4) choroby wirusowe i wirozopodobne:

a) karłowatość śliwy (Prune dwarf virus),

b) nekrotyczna plamistość pierścieniowa wiśni (Prunus necrotic ringspot virus).

10. Brzoskwinia (Prunus persica (L.) Batsch), Morela (Prunus armeniaca L.), Prunus amygdalus (Batsch)

1) szkodniki:

a) skośnik brzoskwiniaczek (Anarsia lineatella),

b) czerniec ciemny (Capnodis tenebrionis),

c) guzaki (Meloidogyne spp.),

d) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona) i inne;

2) choroby bakteryjne:

a) guzowatość korzeni (Agrobacterium tumefaciens),

b) rak bakteryjny drzew pestkowych (Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas syringae pv. mors prunorum);

3) choroby grzybowe:

a) opieńka miodowa (Armillariella mellea),

b) srebrzystość liści (Chondrostereum purpureum),

c) rak drzew owocowych (Nectria galligena),

d) biała plamistość korzeni (Rosellinia necatrix),

e) kędzierzawka liści brzoskwiń (Taphrina deformans),

f) werticilioza (Verticillium spp.);

4) choroby wirusowe i wirozopodobne:

a) karłowatość śliwy (Prune dwarf virus),

b) nekrotyczna plamistość pierścieniowa wiśni (Prunus necrotic ringspot virus).

11. Wiśnia (Prunus cerasus), Czereśnia (Prunus avium L.)

1) szkodniki:

a) czerniec ciemny (Capnodis tenebrionis),

b) guzaki (Meloidogyne spp.),

c) tarczniki (Quadraspidiotus perniciosus, Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona) i inne;

2) choroby bakteryjne:

a) guzowatość korzeni (Agrobacterium tumefaciens),

b) rak bakteryjny drzew pestkowych (Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas syringae pv. mors prunorum);

3) choroby grzybowe:

a) opieńka miodowa (Armillariella mellea),

b) srebrzystość liści (Chondrostereum purpureum),

c) rak drzew owocowych (Nectria galligena),

d) biała plamistość korzeni (Rosellinia necatrix),

e) werticilioza (Verticillium spp.);

4) choroby wirusowe i wirozopodobne:

a) karłowatość śliwy (Prune dwarf virus),

b) nekrotyczna plamistość pierścieniowa wiśni (Prunus necrotic ringspot virus).

12. Porzeczki, agrest (Ribes spp.)

1) szkodniki:

a) węgorki (Apchelenchoides spp.),

b) wielkopąkowiec porzeczkowy (Cecidophyopsis ribis);

2) choroby bakteryjne: guzowatość korzeni (Agrobacterium tumefaciens);

3) choroby grzybowe:

a) opieńka miodowa (Armillariella mellea),

b) gruzłek cynobrowy (Nectria cinnabarina),

c) biała zgnilizna korzeni (Rosellinia necatrix),

d) werticilioza (Verticillium spp.);

4) choroby wirusowe i wirozopodobne: rewersja porzeczki czarnej (Black currant reversion, Black currant infectious variegation agent).

13. Malina, jeżyna (Rubus spp.)

1) szkodniki: szpeciel jeżynowiec (Aceria essigi);

2) choroby bakteryjne:

a) włosowatość korzeni (Agrobacterium rhizogenes),

b) guzowatość korzeni (Agrobacterium tumefaciens),

c) staśmienie łodyg (Rhodococcus fascians);

3) choroby grzybowe:

a) opieńka miodowa (Armillariella mellea),

b) zamieranie pędów malin (Didymella applanata),

c) mączniak rzekomy maliny (Peronospora rubi),

d) zgnilizna korzeni malin (Phytophthora fragariae var. rubi),

e) werticilioza (Verticillium spp.);

4) choroby wirusowe i wirozopodobne:

a) krzaczasta karłowatość maliny (Raspberry bushy dwarf virus),

b) kędzierzawka maliny (Raspberry leaf curl virus).

14. Dodatkowe wymagania dla roślin cytrusowych:

a) materiał ten powinien pochodzić z materiału wyjściowego, który został skontrolowany i uznany za niewykazujący objawów chorób wirusów i wirozopodobnych;

b) został poddany indywidualnemu badaniu z użyciem metod do wykrywania takich wirusów i patogenów wirusopodobnych lub chorób i został uznany za wolny od nich;

c) materiał ten został skontrolowany i uznany za wolny od takich wirusów i patogenów wirusopodobnych lub chorób od ostatniego cyklu wegetacyjnego;

d) w przypadku szczepienia materiał powinien zostać zaszczepiony na podkładki inne niż podatne na wiroidy.

D.

 Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego winorośli

I. Warunki dla upraw rosnących

1. Warunki ogólne:

1) uprawa powinna posiadać dostateczną tożsamość i czystość odmianową;

2) warunki uprawy plantacji i stadium rozwojowe roślin powinno umożliwiać sprawdzenie odpowiednio tożsamości i czystości odmianowej;

3) gleba, w której zakładane są szkółki hodowlane podkładek i sadzonek, przeznaczonych do uprawy materiału elitarnego lub materiału kwalifikowanego, jest wolna od organizmów szkodliwych, szczególnie tych, które przenoszą wirusy;

4) organizmy szkodliwe, które obniżają przydatność materiału rozmnożeniowego, są dopuszczalne na najniższym możliwym poziomie;

5) uprawa powinna być wolna od roślin wykazujących objawy porażenia przez choroby wirusowe;

6) wskaźnik wypadania w szkółkach hodowlanych podkładek przeznaczonych do produkcji materiału kwalifikowanego nie powinien przekraczać 5 %; w szkółkach hodowlanych podkładek przeznaczonych do produkcji materiału standardowego nie powinien przekraczać 10 %; jeśli wypadanie roślin było spowodowane przez czynniki fizyczne, to wskaźnik ten może wyjątkowo przekroczyć ustalone wartości;

7) każdego roku powinna być przeprowadzana jedna ocena uprawy; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może być wyznaczony termin dodatkowej oceny.

2. Warunki szczegółowe:

1) szkółki hodowlane sadzonek nie powinny być zakładane w obrębie lub w odległości kilku metrów od winnic przeznaczonych do produkcji owoców;

2) części roślin winorośli używane do produkcji ukorzenionych sadzonek i ukorzenionych zrazów powinny być pobierane z urzędowo ocenianych lub standardowych szkółek.

II. Warunki dotyczące materiału rozmnożeniowego winorośli

1. Warunki ogólne:

1) materiał rozmnożeniowy powinien posiadać pełną tożsamość i czystość odmianową; w przypadku obrotu materiałem standardowym dopuszcza się stosowanie 1 %-owej tolerancji;

2) minimalna czystość techniczna: 96 %; za zanieczyszczenie techniczne jest uznawany:

a) materiał rozmnożeniowy wysuszony całkowicie lub przesuszony częściowo, nawet jeśli po przesuszeniu został zwilżony wodą,

b) materiał rozmnożeniowy uszkodzony, słaby lub zepsuty, a zwłaszcza jeśli uszkodzenia powstały na skutek gradu lub mrozu albo gdy materiał jest zgnieciony lub połamany;

3) organizmy szkodliwe, które obniżają przydatność materiału rozmnożeniowego, są dopuszczalne na najniższym możliwym poziomie.

2. Warunki szczegółowe.

1) zrazy ukorzenione: zrazy ukorzenione składające się z materiału elitarnego szczepionego na materiale elitarnym lub składające się z materiału elitarnego szczepionego na materiale kwalifikowanym powinny być oceniane jako materiał elitarny; zrazy ukorzenione składające się z materiału kwalifikowanego szczepionego na materiale elitarnym lub składające się z materiału kwalifikowanego szczepionego na materiale kwalifikowanym powinny być oceniane jako materiał kwalifikowany; wszelkie inne kombinacje powinny być oceniane jako materiał standardowy;

2) części młodych roślin winorośli: pędy winorośli powinny osiągnąć odpowiednią fazę dojrzałości drewna; współczynnik "drewno/rdzeń" powinien być prawidłowy dla danej odmiany.

3. Jakość

1) sadzonki podkładkowe do szczepienia, sadzonki szkółkarskie i sadzonki wierzchołkowe do szczepienia:

a) średnica powinna być mierzona w najszerszym punkcie przekroju poprzecznego wierzchołka:

- sadzonki podkładkowe do szczepienia i sadzonki wierzchołkowe do szczepienia:

-- średnica wierzchołka:

itis rupestris i jej mieszańce z Vitis vinifera: 6 - 12 mm,

-- inne odmiany: 6,5 - 12 mm,

w przypadku Vitis rupestris i jej mieszańców z Vitis vinifera, liczba pędów o średnicy nieprzekraczającej 7 mm, oraz w przypadku innych odmian liczba pędów o średnicy nieprzekraczającej 7,5 mm, nie powinna przekraczać 25 % całej partii,

-- maksymalna średnica grubszego końca powinna wynosić 14 mm, z wyjątkiem sadzonek wierzchołkowych do szczepienia roślin in situ; cięcie powinno być dokonane co najmniej 2 cm poniżej najniższego oczka,

- sadzonki szkółkarskie: minimalna średnica wierzchołka: 3,5 mm,

b) długość powinna być mierzona od najniższej części najniższego kolanka; szczytowe międzywęźle powinno pozostać nienaruszone:

- sadzonki podkładkowe do szczepienia: minimalna długość - 1,05 m,

- sadzonki szkółkarskie: minimalna długość - 55 cm, w przypadku Vitis vinifera - 30 cm,

- sadzonki wierzchołkowe do szczepienia: minimalna długość - 50 cm, z co najmniej pięcioma oczkami;

2) sadzonki ukorzenione:

a) średnica - mierzona w połowie międzywęźla bezpośrednio pod przyrostem i wzdłuż najdłuższej osi nie powinna być mniejsza niż 5 mm,

b) długość - odległość od pierwszego punktu wyrastania korzeni do podstawy przyrostu nie powinna być mniejsza niż:

- dla podkładek - 30 cm;

- dla innych ukorzenionych sadzonek - 22 cm,

c) korzenie - każda roślina powinna posiadać co najmniej trzy dobrze uformowane i równomiernie ułożone korzenie; odmiana oznaczona numerem A 420 może posiadać tylko dwa dobrze uformowane korzenie, pod warunkiem że są one po przeciwnych stronach, albo korzenie przerastają całą objętość gleby w pojemniku;

3) zrazy ukorzenione:

a) długość łodygi powinna wynosić co najmniej 20 cm,

b) korzenie - każda roślina powinna posiadać co najmniej trzy dobrze uformowane i równomiernie ułożone korzenie; odmiana oznaczona numerem A 420 może posiadać tylko dwa dobrze uformowane korzenie, pod warunkiem że są one po przeciwnych stronach, albo korzenie przerastają całą objętość gleby w pojemniku,

c) miejsce szczepienia: komponenty szczepienia (podkładka i zraz) są dobrze zrośnięte.

III. Pakowanie materiału rozmnożeniowego winorośli

1. Zrazy ukorzenione - po 25 sztuk lub tam gdzie jako opakowania używane są plastikowe torby, 50 lub 100 sztuk.

2. Ukorzenione sadzonki - po 50 sztuk lub tam gdzie jako opakowania używane są plastikowe torby, 50 lub 100 sztuk.

3. Sadzonki wierzchołkowe do szczepienia:

a) z pięcioma oczkami - po 100 lub po 200 sztuk,

b) z jednym oczkiem - po 500 sztuk lub wielokrotność tej liczby.

4. Sadzonki podkładkowe do szczepienia - po 200 sztuk.

5. Sadzonki szkółkarskie podkładek i sadzonki szkółkarskie Vitis vinifera - po 200 lub po 500 sztuk.

6. Inne sadzonki szkółkarskie - po 200 sztuk.

________

1 Wiek - liczba lat wyrażona liczbą okresów wegetacyjnych, dla:

a) plantacji - liczona od roku założenia (posadzenia) plantacji,

b) drzewek - liczona od roku szczepienia (okulizacji) podkładki zrazem (oczkiem) odmiany, wstawki, skarlającej, pośredniej lub przewodniej,

c) drzewek własnokorzeniowych - liczona jest od roku ukazania się u nasady pędu korzeni przybyszowych,

d) podkładek:

- generatywnych - liczona od roku skiełkowania nasion,

- wegetatywnych - liczona od roku ukazania się części nadziemnej podkładki i korzeni przybyszowych,

- z kultur in vitro - liczona od roku wysadzenia ukorzenionych roślin pod osłony lub pole,

e) roślin w formie krzaczastej - liczona od roku posadzenia sadzonek pod osłonami lub na polu,

f) roślin w formie piennej - liczona od rozpoczęcia wzrostu pędów z przyjętych zrazów lub oczek odmiany.

2 Materiał wolny od wirusów (ww, vf): materiał szkółkarski, który został poddany testowaniu i uznany za wolny od wirusów dla poszczególnych gatunków w tym statusie; jest to również materiał otrzymany bezpośrednio z materiału wolnego od wirusów produkowany lub utrzymywany, w określonej liczbie pokoleń, w warunkach gwarantujących niewystąpienie infekcji.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ UZNANY ZA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII HANDLOWY

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
1Esparceta siewnaOnobrychis sativa L.
2Gorczyca czarnaBrassica nigra L.
3Wiechlina rocznaPoa annua L.
4Wyka pannońskaVicia pannonica L.
5Mozga HardingaPhalaris aquatica L.
6Kozieradka pospolita (Koniczyna grecka)Trigonella foenum-graecum L.
7Siekiernica włoskaHedysarum coronarium L.
8Cynodon palczastyCynodon dactylon (L.) Pers.
9Orzech ziemnyArachis hypogaea L.
1 § 16a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2004 r. (Dz.U.04.198.2044) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2004 r.
2 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2005 r. (Dz.U.05.41.388) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 marca 2005 r.
3 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.121.840) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2006 r.