§ 5. - Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.59.565

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2006 r.
§  5.
1.
Plantacje nasienne powinny być oznakowane za pomocą tablicy, o wymiarach nie mniejszych niż 210 mm x 297 mm (format A4), zawierającej w szczególności następujące informacje:
1)
nazwę gatunku;
2)
nazwę wytwarzanej odmiany;
3)
stopień kwalifikacji wysianego materiału siewnego;
4)
powierzchnię plantacji;
5)
imię i nazwisko lub nazwę składającego wniosek o dokonanie oceny.
2.
Materiał szkółkarski oznacza się etykietami, na których umieszcza się nazwę odmiany dla każdego rzędu ocenianej plantacji nasiennej.