§ 7. - Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.59.565

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2006 r.
§  7.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych, z wyłączeniem ziemniaka, dla poszczególnych grup gatunków roślin są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.