§ 1. - Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.59.565

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2006 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych i winorośli, z uwzględnieniem w szczególności:
a)
liczby i terminów dokonywania ocen stanu plantacji, w odniesieniu do poszczególnych grup roślin i gatunków,
b)
izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, wieku roślin sadowniczych, zdrowotności oraz zmianowania roślin,
c)
sposobu oznaczania plantacji nasiennych;
2)
szczegółowe wymagania dotyczące jakości materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych, ozdobnych i winorośli;
3)
dopuszczalną wielkość partii materiału siewnego w obrocie;
4)
ilość rozmnożeń dla poszczególnych grup roślin materiału siewnego, uwzględniając opis kategorii i stopni;
5)
wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy.