§ 4. - Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.59.565

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2006 r.
§  4.
1.
Plantacje nasienne powinny być zakładane z zachowaniem:
1)
izolacji przestrzennej od innych upraw;
2)
wymagań dotyczących wytwarzania poszczególnych gatunków roślin.
2.
Izolację przestrzenną zachowuje się w celu oddzielenia od źródeł obcego pyłku lub chorób pochodzących z roślin uprawnych lub roślin dziko rosnących.
3.
Izolacja przestrzenna może być zmniejszona do 1/3 wymaganej odległości w przypadku, gdy plantacja jest oddzielona od źródeł, o których mowa w ust. 2, lasem, wzgórzami lub wysokimi budynkami.