Dyrektywa 2002/68/WE zmieniająca dyrektywę 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.195.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2002 r.

DYREKTYWA RADY 2002/68/WE
z dnia 19 lipca 2002 r.
zmieniająca dyrektywę 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Mieszańce gatunków roślin oleistych i włóknistych należy włączyć do zakresu dyrektywy 2002/57/WE(3). Należy także określić warunki, jakie mają spełniać mieszańce, włączając kolor urzędowej etykiety, którą umieszcza się na opakowaniach kwalifikowanego materiału siewnego mieszańców.

(2) Ze względu na rosnące znaczenie we Wspólnocie, materiał siewny odmian mieszańcowych gatunków roślin oleistych i włóknistych, poza słonecznikiem, należy także objąć zakresem niektórych definicji dyrektywy 2002/57/WE.

(3) W związku z tym, dyrektywa 2002/57/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(4) Ze względu na rosnące znaczenie takiego materiału siewnego we Wspólnocie, Komisja przyjęła decyzję 95/232/WE(4) w celu ustanowienia warunków, jakie ma spełniać materiał siewny mieszańców i skojarzeń odmianowych rzepaku i rzepiku. Decyzja ta straciła moc w dniu 30 czerwca 2002 r. Właściwe jest zatem, w oczekiwaniu na zastosowanie nowych przepisów, utrzymanie w mocy wspólnotowych warunków dotyczących obrotu tym materiałem siewnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 2002/57/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:

"3. Zmiany przepisów ust. 1 lit. c) i d) w celu włączenia mieszańców roślin oleistych i włóknistych, innych niż słonecznik, do zakresu niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 25 ust. 2;"

2) w art. 12 ust. 1 lit. a) po zdaniu drugim dodaje się zdanie w brzmieniu:

"W przypadku kwalifikowanego materiału siewnego mieszańca, etykieta ma kolor niebieski z poprzecznym zielonym pasem;"

3) dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Artykuł 19a

1. Państwa Członkowskie zezwalają na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego gatunków roślin oleistych i włóknistych w formie mieszańca.

2. Dla celów ust. 1:

a) »mieszaniec« oznacza kombinację kwalifikowanego materiału siewnego określonego mieszańca obcopylnego, urzędowo zatwierdzonego na mocy dyrektywy 2002/53/WE, z kwalifikowanym materiałem siewnym jednego lub większej liczby określonych komponentów przywracających płodność, podobnie zatwierdzonych oraz mechanicznie połączonych w proporcjach wspólnie określonych przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie tych komponentów, przy zgłoszeniu takiej kombinacji organowi dokonującemu certyfikacji;

b) »mieszaniec obcopylny« oznacza komponent męskosterylny w »mieszańcu« (komponent mateczny);

c) »komponent(-y) przywracający(-e) płodność« oznacza komponent rozsiewający pyłek w »mieszańcu« (komponent ojcowski).

3. Nasiona komponentów męskiego i żeńskiego opryskiwane są opryskiem do nasion w różnym kolorze."

Artykuł  2

W art. 5 ust. 5 decyzji 95/232/WE datę "30 czerwca 2002 r." zastępuje się datą "30 czerwca 2003 r.".

Artykuł  3
1.
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 30 czerwca 2003 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie regulowanej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 2 stosuje się od dnia 1 lipca 2002 r.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2002 r.
W imieniu Rady
T. PEDERSEN
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 2 lipca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia wydana dnia 17 lipca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74.

(4) Dz.U. L 154 z 5.7.1995, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2001/18/WE (Dz.U. L 4 z 9.1.2001, str. 36).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.