Szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych. - Dz.U.2004.35.311 - OpenLEX

Szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.35.311

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dotyczące:
1)
prowadzenia składów podatkowych;
2)
miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane, zwane dalej "wyrobami", będą magazynowane.
1.
Miejsce magazynowania wyrobów w składzie podatkowym powinno:
1)
być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów;
2)
spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim wyrobów oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego;
3)
być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia.
2. 1
W przypadku paliw silnikowych oraz olejów opałowych za miejsce magazynowania uznaje się zbiorniki naziemne i podziemne, podlegające prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów. Za miejsce magazynowania tych wyrobów uznaje się również zbiorniki naziemne i podziemne, wprowadzone do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r., które nie posiadają dowodów legalizacji - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.
2a. 2
W przypadku magazynowania w składzie podatkowym paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu, nie mają zastosowania wymogi dotyczące warunków gwarantujących zapewnienie nienaruszalności i tożsamości tych wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem:
1)
prowadzenia, przez prowadzącego skład podatkowy, ewidencji umożliwiających identyfikację tych wyrobów;
2)
magazynowania w jednym zbiorniku wyłącznie wyrobów o tym samym symbolu PKWiU i kodzie CN oraz posiadających te same parametry fizykochemiczne, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.
3.
Rurociąg dalekosiężny przeznaczony do transportu paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu, wychodzący ze składu podatkowego, stanowi środek transportu. Przekazywanie paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu rurociągiem dalekosiężnym odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.
4.
W przypadku podmiotu prowadzącego działalność polegającą na produkcji i przetwarzaniu wyrobów, w miejscu magazynowania mogą znajdować się wyłącznie wyroby z jednego grupowania wyrobów w układzie odpowiadającym zastosowanym w ustawie klasyfikacjom.
5.
W przypadku magazynów znajdujących się na terenie składu podatkowego, gdy warunki tego składu nie pozwalają na wyodrębnienie magazynu przeznaczonego wyłącznie dla zharmonizowanych wyrobów akcyzowych, naczelnik urzędu celnego może dopuścić magazynowanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej, określonych w regulaminie funkcjonowania składu podatkowego, pod warunkiem możliwości każdorazowej kontroli i weryfikacji co do ilości i sposobu wykorzystania przechowywanych towarów.
Szczegółowe warunki dotyczące składu podatkowego określa regulamin funkcjonowania składu podatkowego, zawierający:
1)
zasady funkcjonowania składu podatkowego;
2)
rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w składzie podatkowym;
3)
wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do:
a)
prowadzenia działalności gospodarczej,
b)
sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego,
c)
wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;
4)
opis stosowanych zabezpieczeń technicznych;
5)
opis urządzeń służących do produkcji, przetwarzania i magazynowania wyrobów oraz technologii stosowanych w składzie podatkowym;
6)
opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej;
7)
wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej, o których mowa w § 2 ust. 5.
Szczegółowy zakres przygotowania oraz oznaczania pomieszczeń i urządzeń do produkcji, przetwarzania wyrobów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu jest określony na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego.
Szczegółowe warunki dotyczące przyjmowania, magazynowania i wysyłania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, objętych szczególnym nadzorem podatkowym, określają przepisy, o których mowa w § 4.
1.
Prowadzący skład podatkowy ewidencjonuje wyroby znajdujące się w składzie podatkowym w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.
2.
W przypadku magazynowania w składzie podatkowym wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów z zapłaconą akcyzą powinny być one magazynowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich każdorazowe wyodrębnienie. W takich przypadkach prowadzi się odrębną ewidencję i dokumentację.
3.
Ewidencja i dokumentacja, o której mowa w ust. 2, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację czynności związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi.
Prowadzący skład podatkowy, w przypadku wystąpienia braków ilościowych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od momentu ujawnienia braków, właściwego naczelnika urzędu celnego.
1.
Powiadomienie o przerwaniu działalności składu podatkowego na okres dłuższy niż trzy miesiące powinno być złożone przez prowadzącego skład podatkowy w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przerwania działalności.
2.
W powiadomieniu należy określić przewidywany okres, na jaki zostaje przerwana działalność składu podatkowego.
Prowadzący skład podatkowy jest obowiązany oznaczyć skład podatkowy przez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy "Skład podatkowy" oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

1 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.250.2106) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.247.1829) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.228.1511) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2008 r.

2 § 2 ust. 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 lipca 2005 r. (Dz.U.05.131.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 sierpnia 2005 r.