IBPP3/443-38/09/DG - Wydanie zezwolenia na prowadzenie drugiego składu podatkowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 lutego 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-38/09/DG Wydanie zezwolenia na prowadzenie drugiego składu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2009 r. (data wpływu 12 stycznia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie udzielenia zezwolenia na prowadzenie magazynowego składu podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie w zakresie udzielenia zezwolenia na prowadzenie magazynowego składu podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy od 2004 r. Obecnie z uwagi na specyfikę prac zachodzi konieczność uruchomienia drugiego składu podatkowego w oddalonym o ok. 2 km obiekcie wydzierżawionym. Do tego składu podatkowego Nr 2 trafiałyby nabywane w UE towary, które wymagają dodatkowego przetworzenia zanim wyjdą do obrotu.

Przetworzenie, o którym mowa wyżej polegałoby na:

* sprawdzeniu jakości,

* nanoszeniu etykiet lub kontretykiet,

* nanoszeniu innych materiałów typu siateczki,

* nanoszeniu znaków akcyzy,

* ewentualnego zlewania do ponownej filtracji

dokonywałby skład podatkowy Nr 1.

Przemieszczenie między składami odbywałoby się przy pomocy dok. ADT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie drugiego składu podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składu podatkowego daje Wnioskodawcy taką możliwość. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego - również w § 8 przewiduje taką możliwość. § 13 tego rozporządzenia określa warunki prowadzenia działalności polegającej na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W ocenie Wnioskodawcy nie będzie on w składzie podatkowym Nr 2 prowadzić działalności magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, ponieważ nie spełnia wymagań "wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot". Skład podatkowy Nr 2 będzie nabywał towary z UE do przetworzenia w składzie podatkowym Nr 1. Zarówno skład podatkowy Nr 1 jak i skład podatkowy nr 2 będzie należał do tego samego podmiotu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Z kolei w myśl art. 30 ust. 2 ustawy, produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Natomiast przepis art. 31 ust. 1 ustawy, wskazuje iż zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.

prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,

2.

jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

3.

jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe,

4.

nie zalega z cłem, podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

5.

złoży zabezpieczenie akcyzowe,

6.

nie zostało jemu cofnięte zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych ze względu na naruszenie przepisów prawa w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Stosownie do art. 31 ust. 2 ww. ustawy podmiot prowadzący działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot, poza warunkami określonymi w ust. 1, obowiązany jest dodatkowo spełniać warunki w zakresie:

1.

minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi;

2.

wysokości złożonego zabezpieczenia akcyzowego;

3.

sposobu i minimalnego okresu magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym rozróżniają zatem dwa podstawowe typy składów podatkowych: tzw. skład podatkowy "producencki" i "magazynowy".

Skład podatkowy "producencki" jest miejscem, w którym podmiot prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu (art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Drugim typem składu podatkowego jest tzw. skład podatkowy "magazynowy - usługowy", służący do prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot (art. 31 ust. 2 ustawy). Aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego magazynowego, podmiot obok warunków określonych w art. 31 ust. 1, winien spełniać dodatkowo warunki wymienione w ust. 2 pkt 1-3 tego artykułu, które zostały szczegółowo określone w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.).

Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego (...) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia jest:

1.

dla wyrobów tytoniowych - minimalna wysokość obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 700 mln zł;

1a)

dla napojów alkoholowych - minimalna wysokość obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 100 mln zł;

2.

dla paliw silnikowych, olejów opałowych - pojemność magazynowa co najmniej na poziomie 5.000 m3

2a)

dla olejów smarowych - minimalna wysokość obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 20 mln zł;

3.

dla gazu - pojemność magazynowa co najmniej na poziomie 500 m3.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca planuje otrzymać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego do którego wprowadzane będą nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zharmonizowane, które następnie będą przez Wnioskodawcę w stanie nieprzetworzonym wysyłane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do istniejącego już drugiego składu podatkowego, gdzie będą podlegały przetworzeniu.

Z powyższego wynika, iż Wnioskodawca planuje w składzie podatkowym określonym przez niego jako Nr 2 magazynować nabywane wewnątrzwspólnoto wyroby akcyzowe, które w tym składzie nie będą podlegały przetworzeniu ani nie będą wykorzystywane do produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Zatem działalnością prowadzoną w planowanym składzie podatkowym Nr 2 będzie magazynowanie nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych przez inny podmiot, które to wyroby nabyte wewnatzrwspólnotowo będą wysyłane do składu podatkowego Nr 1 w celu przetworzenia.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż Wnioskodawca w planowanym składzie podatkowym Nr 2 będzie prowadzić działalność polegającą na nabywaniu wytworzonych przez inny podmiot wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, ich magazynowaniu i wysyłce do składu podatkowego Nr 1 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w celu ich przetworzenia. Przedstawione czynności nie mieszczą się w pojęciu produkcja lub przetwarzanie, a zatem planowany skład podatkowy będzie składem podatkowym typu magazynowego, dla którego uzyskanie zezwolenia wymaga spełnienia warunków określonych w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego.

Reasumując, Wnioskodawca w sprawie będącej przedmiotem interpretacji indywidualnej może uzyskać zezwolenie na prowadzenie Nr 2 składu podatkowego jedynie po spełnieniu warunków określonych dla magazynowego składu podatkowego, które przedstawione zostały powyżej.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż powołany przez wnioskodawcę § 8 ww. rozporządzenia nie określa warunków uzyskania zezwolenie lecz jedynie wskazuje jakie elementy w zezwoleniu na prowadzenie składu podatkowego winny być obligatoryjnie zawarte. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311 z późn. zm.) nie odnoszą się do zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego ani do warunków udzielenia tychże zezwoleń.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl