§ 6. - Szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.35.311

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.
§  6.
1.
Prowadzący skład podatkowy ewidencjonuje wyroby znajdujące się w składzie podatkowym w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.
2.
W przypadku magazynowania w składzie podatkowym wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów z zapłaconą akcyzą powinny być one magazynowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich każdorazowe wyodrębnienie. W takich przypadkach prowadzi się odrębną ewidencję i dokumentację.
3.
Ewidencja i dokumentacja, o której mowa w ust. 2, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację czynności związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi.