402000-PA-910-44/2004 - Wydzierżawienie powierzchni magazynowej przez prowadzącego skład podatkowy innemu podmiotowi w celu składowania w nim wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 czerwca 2004 r. Urząd Celny w Rzeszowie 402000-PA-910-44/2004 Wydzierżawienie powierzchni magazynowej przez prowadzącego skład podatkowy innemu podmiotowi w celu składowania w nim wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dn. 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami.

Specjalny rygor prawny dotyczy w składzie podatkowym miejsca przeznaczonego do magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, które winno być wyodrębnione i przeznaczone tylko do przechowywania tych wyrobów (art. 30 ust. 4 ww. ustawy).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 01.03.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311) precyzuje wymogi jakie winno spełniać to miejsce, jak również inne warunki prowadzenia składów podatkowych. W § 6 ust. 2 tegoż rozporządzenia zawarto zapis, iż w przypadku magazynowania w składzie podatkowym wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów z zapłaconą akcyzą powinny być one magazynowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich każdorazowe wyodrębnienie.

Powyższy przepis nie przesądza kwestii własności składowanych towarów, można więc rozumieć iż dotyczyć może również towarów niebędących własnością prowadzącego skład podatkowy. Z braku odrębnych unormowań przyjąć więc należy, iż w świetle obowiązujących przepisów brak jest przeszkód do tego, by prowadzący skład podatkowy mógł na jego terenie wydzierżawić powierzchnię magazynową innemu podmiotowi w celu składowania w nim wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, oczywiście pod warunkiem, iż nie będzie to ograniczać w żaden sposób możliwości sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego.

Z uwagi na treść § 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego określa regulamin jego funkcjonowania, fakt wydzierżawienia powierzchni magazynowej innemu podmiotowi na terenie składu podatkowego winien być zgłoszony organowi celnemu oraz odnotowany w regulaminie zatwierdzonym przez ten organ.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl