§ 3. - Szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.35.311

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.
§  3.
Szczegółowe warunki dotyczące składu podatkowego określa regulamin funkcjonowania składu podatkowego, zawierający:
1)
zasady funkcjonowania składu podatkowego;
2)
rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w składzie podatkowym;
3)
wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do:
a)
prowadzenia działalności gospodarczej,
b)
sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego,
c)
wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;
4)
opis stosowanych zabezpieczeń technicznych;
5)
opis urządzeń służących do produkcji, przetwarzania i magazynowania wyrobów oraz technologii stosowanych w składzie podatkowym;
6)
opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej;
7)
wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej, o których mowa w § 2 ust. 5.