§ 7. - Szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.35.311

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.
§  7.
Prowadzący skład podatkowy, w przypadku wystąpienia braków ilościowych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, informuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od momentu ujawnienia braków, właściwego naczelnika urzędu celnego.