442000-AP-9104-21/06/NG - Magazynowanie gazu propan-butan z zawieszoną akcyzą.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 lutego 2007 r. II Urząd Celny w Warszawie 442000-AP-9104-21/06/NG Magazynowanie gazu propan-butan z zawieszoną akcyzą.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, uzupełnionego pismem z dnia 15 grudnia 2006 r.,

postanawiam

uznać stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie wpłynął wniosek składu podatkowego o numerze akcyzowym PL ... w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Strona pismem z dnia 7 grudnia 2006 r. została wezwana do uzupełnienia ww. wniosku o przedstawienie własnego stanowiska, w sprawie postawionego pytania wraz z opisem sposobu postępowania w sprawie konkretnego stanu faktycznego związanego z postawionym pytaniem z przytoczeniem przepisów prawa, którymi Strona kierowała się w tym postępowaniu oraz do uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku w wysokości 5,00 zł (data doręczenia - 11 grudnia 2006 r.). Strona uzupełniła złożony wniosek pismem z dnia 15 grudnia 2006 r. (wpływ do Urzędu Celnego II w Warszawie w dniu 18 grudnia 2006 r.). Z uzupełnionego wniosku wynika poniżej wymieniony opis stanu faktycznego.

Decyzją Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie Nr 140400-AP-9100-266/04/MP z dnia 30 kwietnia 2004 r. spółka cywilna: ........... otrzymała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego zlokalizowanego w miejscowości ........, ważne do dniu 30 kwietnia 2007 r. W składzie podatkowym prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, tj. rozlewania gazu propan-butan. Skład podatkowy od dwóch lat posiada autocysternę do przewozu gazu propan-butan, wykorzystywaną również do czasowego magazynowania gazu, który nie został rozlany do butli. Przedmiotowa cysterna ujęta jest w Księdze - Spis Zabezpieczeń Urzędowych, zarejestrowanej przez Referat Szczególnego Nadzoru Podatkowego Urzędu Celnego II w Warszawie pod numerem ....... . Zdaniem Wnioskodawcy zbiorniki posiadane przez skład podatkowy o pojemności 13000 litrów nie zaspokajają jego potrzeb magazynowych, nie są w stanie pomieścić całej ilości gazu przewożonego autocysterną. Po zakończonym roztankowaniu cysterny, pozostały w niej gaz jest ważony i następnie cysterna jest plombowana przez pracownika szczególnego nadzoru podatkowego. Skład podatkowy jest ogrodzony betonowym płotem i całodobowo monitorowany przez firmę ochroniarską. Według oświadczenia Pana XY (współwłaściciela Spółki), skład podatkowy oczekuje na pozwolenie na budowę dodatkowych zbiorników na gaz, a przeprowadzona kontrola skarbowa nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności składu podatkowego.

Przedstawione we wniosku pytanie Wnioskodawcy jest następujące (cyt.):

"Czy możemy jak dotychczas chwilowo magazynować gaz propan-butan z zawieszoną akcyzą do następnego dnia w autocysternie, czy uległy zmianie przepisy, które uniemożliwiają nam stosowania takiej praktyki?".

Oceniając przedstawione stanowisko Wnioskodawcy stwierdzam, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce. W składzie podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinno być wyodrębnione i przeznaczone tylko do przechowywania tych wyrobów (art. 30 ust. 4 ww. ustawy).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące prowadzenia składów podatkowych, w tym dotyczące miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane będą magazynowane, uwzględniając:

1)

specyfikę produkcji poszczególnych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i obrotu tymi wyrobami;

2)

konieczność właściwego zabezpieczenia wyrobów akcyzowych przed ich wyprowadzeniem ze składu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami;

3)

konieczność zapewnienia właściwej kontroli i sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego;

4)

specyfikę zastosowanych środków transportu używanych do przewozu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku akcyzowym, użyte w ustawie określenie - wyroby akcyzowe zharmonizowane - oznacza paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie zaś z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 311 z późn. zm.), rozporządzenie określa szczegółowe warunki dotyczące:

1)

prowadzenia składów podatkowych;

2)

miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane, zwane dalej "wyrobami", będą magazynowane.

Zgodnie z § 2 ust. 1 tegoż rozporządzenia miejsce magazynowania wyrobów w składzie podatkowym powinno:

1)

być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów;

2)

spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim wyrobów oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego;

3)

być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia.

Według § 2 ust. 2a ww. rozporządzenia w przypadku magazynowania w składzie podatkowym paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu, nie mają zastosowania wymogi dotyczące warunków gwarantujących zapewnienie nienaruszalności i tożsamości tych wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem:

1)

prowadzenia, przez prowadzącego skład podatkowy, ewidencji umożliwiających identyfikację tych wyrobów;

2)

magazynowania w jednym zbiorniku wyłącznie wyrobów o tym samym symbolu PKWiU i kodzie CN oraz posiadających te same parametry fizykochemiczne, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność polegającą na produkcji i przetwarzaniu wyrobów, w miejscu magazynowania mogą znajdować się wyłącznie wyroby z jednego grupowania wyrobów w układzie odpowiadającym zastosowanym w ustawie klasyfikacjom (§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Reasumując, mając na uwadze stan faktyczny podany przez Wnioskodawcę, stwierdzam, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sytuacji opisanej w ww. wniosku oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie Regulaminem Funkcjonowania Składu Podatkowego............. oraz protokołem oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z dnia 27 kwietnia 2004 r., Strona nie może magazynować w autocysternie nieroztankowanego gazu propan-butan i nie przyjętego na stan magazynowy. Z ww. regulaminu funkcjonowania składu podatkowego wynika bowiem, że na terenie składu podatkowego zlokalizowanego w........ gaz propan-butan dostarczany jest w autocysternach, a następnie gaz ten magazynowany jest w dwóch stalowych, podziemnych zbiornikach, całkowicie obsypanych ziemią o całkowitej objętości 13,4 m3. Gaz z autocysterny za pomocą pompy jest pod ciśnieniem przetłaczany do tych zbiorników. Następnie gaz ten jest przetłaczany do butli o pojemności 11 kg i 33 kg, które magazynowane są w pomieszczeniach magazynowych znajdujących się przy rozlewni (pkt 5 i 10 Regulaminu). Z pkt 4 ww. protokołu oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego wynika, że projektowany skład podatkowy posiada jako miejsca magazynowania gazu płynnego m.in. 2 zbiorniki magazynowe zakopcowane o całkowitej objętości 13,4 m3 i możliwości napełnienia 85%. Na podstawie ww. przepisów prawa i dokumentacji składu podatkowego nie można uznać więc, że Skład Podatkowy.......... może magazynować gaz propan-butan w autocysternie, która służy jedynie do celów transportowych.

Powyższa odpowiedź w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczy wyłącznie stanu przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia. Odpowiedź nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl