Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.247.1829

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1097 i Nr 250, poz. 2106) w § 2 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Za miejsce magazynowania tych wyrobów uznaje się również zbiorniki nadziemne i podziemne, wprowadzone do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r., które nie posiadają dowodów legalizacji - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.