Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.988

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 17 sierpnia 2001 r.
w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.
1.
Spis wyborców sporządza się na formularzu wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 922).
2.
Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce "adres zamieszkania" w stosunku do pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz ich rodzin podaje się "Ambasada (Konsulat) Rzeczypospolitej Polskiej w ...", w stosunku do innych osób przebywających czasowo za granicą wpisuje się adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, w odniesieniu zaś do osób zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy za granicą. Rubryka spisu wyborców "numer ewidencyjny PESEL" pozostaje niewypełniona, jeśli wyborca zamieszkały za granicą nie posiada numeru PESEL.
3.
Formularz spisu zapisuje się dwustronnie w kolejności alfabetycznej nazwisk.
4.
Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.
5.
W razie sporządzenia spisu w formie wydruku komputerowego:
1)
można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,
2)
formularz spisu może być zapisany jednostronnie.
1.
Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach.
2.
Konsul podpisuje spis wyborców i opatruje go pieczęcią urzędową placówki oraz parafuje i opatruje pieczęcią placówki każdy arkusz formularza spisu wyborców.
3.
Konsul przekazuje jeden egzemplarz spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów, a drugi egzemplarz przechowuje w urzędzie konsularnym lub w przedstawicielstwie dyplomatycznym.
1.
Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub dokonanie skreślenia ze spisu już sporządzonego.
2.
Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu wyborców.
3.
Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Po sporządzeniu spisu wyborców na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:
1)
zostały pominięte w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania do spisu została uwzględniona przez właściwego konsula,
2)
zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistej omyłki.
2.
Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1)
wobec których właściwy konsul wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji,
2)
które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistej omyłki,
3)
którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.
3.
Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu "uwagi" umieszcza się odpowiednią adnotację "reklamacja" lub "omyłka".
1.
O wpisaniu do spisu wyborców lub dopisaniu na dodatkowym formularzu spisu wyborców wyborcy stale zamieszkałego w kraju konsul zawiadamia właściwy urząd gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego wojewody.
2.
Dane wyborcy, o którym mowa w ust. 1, konsul przekazuje telefaksem lub telegraficznie, nie później niż w czwartym dniu przed dniem wyborów, wymieniając nazwisko i imię wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu, numer ewidencyjny PESEL oraz adres stałego zamieszkania w kraju.
3.
W celu powiadomienia właściwego urzędu gminy o objęciu wyborcy spisem wyborców za granicą stosuje się odpowiednio wzór określony w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
Obwodowa komisja wyborcza dopisuje w dniu głosowania do spisu wyborców osobę, która przedkłada zaświadczenie o prawie do głosowania, załączając zaświadczenie do spisu.
1.
Na żądanie wyborcy wpisanego do spisu wyborców i zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów konsul wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.
Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, konsul skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu "uwagi" adnotację "zaświadczenie".
3.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia.