§ 5. - Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.988

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.
§  5.
1.
Po sporządzeniu spisu wyborców na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:
1)
zostały pominięte w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania do spisu została uwzględniona przez właściwego konsula,
2)
zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistej omyłki.
2.
Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1)
wobec których właściwy konsul wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji,
2)
które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistej omyłki,
3)
którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.
3.
Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu "uwagi" umieszcza się odpowiednią adnotację "reklamacja" lub "omyłka".