Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.21.113

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2014 r.

USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.",

b)
uchyla się ust. 2a;
2)
w art. 24b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112).";

3)
w art. 24k w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) radnego lub wójta - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie odpowiednio art. 383 lub art. 492 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6,";

4)
w art. 28d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 24b ust. 6.";

5)
w art. 29a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W celu złożenia przez wójta ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.";

6)
w art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 383 § 2 i 6 i art. 387 § 1 oraz art. 492 § 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6 oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.".

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 21:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje komisarz wyborczy właściwy w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.",

b)
uchyla się ust. 4;
2)
w art. 27b w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112).";

3)
w art. 33 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Organy województwa ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach określonych w art. 390 § 1 pkt 3 oraz § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

8. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa art. 390 § 5 oraz § 8 ustawy, o której mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-6 z uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów województwa, wyznacza się dla każdego z województw powstałych w wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa.";

4)
w art. 86a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 383 § 2 i 6 oraz art. 387 § 1 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu województwa, sekretarzem województwa, skarbnikiem województwa, kierownikiem wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ województwa do podjęcia uchwały w terminie 30 dni.".

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.",

b)
uchyla się ust. 4;
2)
w art. 25b w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112).";

3)
w art. 29 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Organy powiatu ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach określonych w art. 390 § 1 pkt 3 oraz § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

7. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa art. 390 § 5 i 8 ustawy, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-5 z uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów powiatu, wyznacza się dla każdego z powiatów powstałych w wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa.";

4)
w art. 85a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 383 § 2 i 6 oraz art. 387 § 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego powiatową osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ powiatu do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.".

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do referendum lokalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881).";

2)
w art. 9 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wzór karty do głosowania oraz wzory nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a,".

W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wyborów do rady dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) dotyczące wyboru radnych do rady w mieście na prawach powiatu, z tym że komitetom wyborczym zgłaszającym kandydatów do rady dzielnicy nie przysługuje prawo do bezpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w publicznym radiu i publicznej telewizji z tytułu tego zgłoszenia.".

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do trybu przeprowadzenia głosowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112).";

2)
w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w stałych obwodach głosowania, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;";

3)
użyte w art. 6 w ust. 2, 3 i 4, w art. 9 w ust. 1 i 7, w art. 10 w pkt 1, w art. 16 w ust. 1, w art. 17, w art. 18 w ust. 1, w art. 19 w ust. 1, w art. 34 w ust. 2, w art. 47 w ust. 2, w art. 92 w ust. 1 wyrazy "przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami "przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy";
4)
w art. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komisarze wyborczy, powołani na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;";

4a) 2
w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Wzór karty do głosowania, zasady drukowania kart i tryb przekazywania ich komisjom obwodowym oraz wzory nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a ustala, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza.";

5)
w art. 92 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

3. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory do Parlamentu Europejskiego, w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.".

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) art. 21c otrzymuje brzmienie:

"Art. 21c. Po otrzymaniu od Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub informacji, o których mowa w art. 297 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112), sąd wydaje orzeczenie w pierwszej instancji w terminie 21 dni, a w drugiej instancji w terminie 14 dni. Orzeczenie sądu niezwłocznie doręcza się Państwowej Komisji Wyborczej.".

W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 56, poz. 337) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obsadzenia mandatu, o którym mowa w art. 1, dokonuje się stosując odpowiednio zasady określone w przepisach art. 354, art. 356, art. 358 oraz art. 359 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112).".

Traci moc:

1)
ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467, Nr 201, poz. 1327 i Nr 212, poz. 1385);
2)
ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190);
3)
ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385);
4)
ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191);
5)
ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385).

Ilekroć w dotychczasowych przepisach mowa jest o przepisach:

1)
ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467, Nr 201, poz. 1327 i Nr 212, poz. 1385),
2)
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190),
3)
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385),
4)
ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191),
5)
ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385)

- rozumie się przez to odpowiednie przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

1.
Państwowa Komisja Wyborcza działająca w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, staje się Państwową Komisją Wyborczą w rozumieniu tej ustawy.
2.
Komisarze wyborczy działający w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się komisarzami wyborczymi w rozumieniu tej ustawy.
3.
Krajowe Biuro Wyborcze działające w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, staje się Krajowym Biurem Wyborczym w rozumieniu tej ustawy.
4.
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego działający w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, staje się Szefem Krajowego Biura Wyborczego w rozumieniu tej ustawy.

 

1.
Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.
1. 4
Rada gminy dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania, o których mowa w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, o których mowa w art. 13.
2.
Głosowanie w wyborach przeprowadzanych przed dokonaniem przez radę gminy podziału na stałe obwody głosowania, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustaw uchylanych w art. 10 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.

Liczba lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie każdej gminy powinna wynosić co najmniej:

1)
do dnia 31 grudnia 2014 r. - 1/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie;
2)
do dnia 31 grudnia 2015 r. - 1/3 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie;
3)
do dnia 31 grudnia 2016 r. - 2/5 wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych w danej gminie.
1. 6
(utracił moc).
2. 7
(utracił moc).
2a. 8
Do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.
Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
Do przedterminowych wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1 Art. 5 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2011 r. (Dz.U.11.147.881) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 lipca 2011 r.
2 Art. 7 pkt 4a dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2011 r. (Dz.U.11.147.881) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 lipca 2011 r.
3 Art. 13 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.11.102.588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 czerwca 2011 r.
4 Art. 14 ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.11.102.588) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 czerwca 2011 r.
5 Art. 15a:

- dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2011 r. (Dz.U.11.147.881) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 lipca 2011 r.

- zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1072) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 sierpnia 2014 r.

6 Z dniem 21 lipca 2011 r. art. 16 ust. 1 przez to, że uzależnia reżim prawny wyborów od terminu ich zarządzenia, został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, zgodnie z pkt 12 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U.11.149.889).
7 Z dniem 21 lipca 2011 r. art. 16 ust. 2 przez to, że uzależnia reżim prawny wyborów od terminu ich zarządzenia, został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, zgodnie z pkt 12 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U.11.149.889).
8 Art. 16 ust. 2a dodany przez art. 1 ustawy z dnia 12 października 2012 r. (Dz.U.12.1399) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 grudnia 2012 r.