§ 6. - Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.988

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.
§  6.
1.
O wpisaniu do spisu wyborców lub dopisaniu na dodatkowym formularzu spisu wyborców wyborcy stale zamieszkałego w kraju konsul zawiadamia właściwy urząd gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego wojewody.
2.
Dane wyborcy, o którym mowa w ust. 1, konsul przekazuje telefaksem lub telegraficznie, nie później niż w czwartym dniu przed dniem wyborów, wymieniając nazwisko i imię wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu, numer ewidencyjny PESEL oraz adres stałego zamieszkania w kraju.
3.
W celu powiadomienia właściwego urzędu gminy o objęciu wyborcy spisem wyborców za granicą stosuje się odpowiednio wzór określony w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.