§ 3. - Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.988

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.
§  3.
1.
Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach.
2.
Konsul podpisuje spis wyborców i opatruje go pieczęcią urzędową placówki oraz parafuje i opatruje pieczęcią placówki każdy arkusz formularza spisu wyborców.
3.
Konsul przekazuje jeden egzemplarz spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów, a drugi egzemplarz przechowuje w urzędzie konsularnym lub w przedstawicielstwie dyplomatycznym.