Spis wyborców przebywających za granicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.186.1108

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

Na podstawie art. 35 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców w tych obwodach osobach stale zamieszkałych w kraju oraz sposób wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Kodeksie wyborczym, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

Sposób sporządzania spisu wyborców

§  3.
1.
Spis wyborców do przeprowadzania głosowania w zarządzonych wyborach dla obwodu głosowania utworzonego za granicą sporządza konsul na podstawie zgłoszenia wyborcy o wpisanie do spisu wyborców dokonanego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
2.
Wzór zgłoszenia o wpisanie do spisu wyborców obywateli polskich stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Wzór zgłoszenia o wpisanie do spisu wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, którym przysługuje prawo wybierania w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych zgłoszonych przez wyborcę przy dokonywaniu zgłoszenia do spisu wyborców, konsul weryfikuje je, wykorzystując dostępne mu bazy danych, lub sprawdza we właściwych organach Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.
W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców sporządzany przez konsula składa się z części A lub części A i części B.
§  5.
1.
Spis wyborców składa się z:
1)
części A - w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
części A i części B - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich.
3.
Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, którym przysługuje prawo wybierania w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6.
1.
Część A oraz część B spisu wyborców, dla właściwych wyborów, sporządza się zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.
2.
Formularz spisu wypełnia się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.
3.
Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.
§  7.
1.
Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.
2.
Każdą stronę arkusza spisu wyborców konsul opatruje pieczęcią urzędową urzędu konsularnego i podpisuje.
3.
Konsul przekazuje jeden egzemplarz spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów, a drugi egzemplarz przechowuje w urzędzie konsularnym.

Aktualizowanie spisu wyborców

§  8.
1.
Spis wyborców jest aktualizowany odpowiednio w części A i B do dnia przekazania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.
2.
Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu wyborców.
3.
Przepisy § 3, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§  9.
1.
Po sporządzeniu spisu wyborców na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:
1)
zostały pominięte w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania do spisu została uwzględniona przez właściwego konsula;
2)
zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistej omyłki.
2.
W przypadku wpisania wyborcy na dodatkowym formularzu spisu w rubryce spisu "Uwagi" umieszcza się adnotację określającą przyczynę wpisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się: "reklamacja" lub "omyłka".
§  10.
1.
Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1)
wobec których właściwy konsul wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji;
2)
które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistej omyłki;
3)
niemające prawa wybierania w rozumieniu art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego;
4)
którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.
2.
W przypadku skreślenia wyborcy ze spisu wyborców w rubryce spisu "Uwagi" umieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się: "reklamacja", "omyłka", "zawiadomienie - art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego" lub "zaświadczenie".
3.
Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.
§  11.
1.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 8 ust. 1.
2.
Adnotacje, o których mowa w § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2, uzupełnia się o wyrazy "ponowne głosowanie".

Sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju

§  12.
1.
O wpisaniu do spisu wyborców lub dopisaniu na dodatkowym formularzu spisu wyborców wyborcy stale zamieszkałego w kraju konsul zawiadamia właściwy urząd gminy nie później niż w drugim dniu przed dniem wyborów.
2.
Dane wyborcy, o którym mowa w ust. 1, konsul przekazuje, wykorzystując dostępne mu elektroniczne środki łączności zapewniające bezpieczeństwo przesyłanych informacji, wymieniając nazwisko i imię (imiona) wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres stałego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wyborców będących obywatelami polskimi konsul przekazuje również numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - wskazuje obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3.
W przypadku zawiadamiania urzędu gminy z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności nie jest wymagany podpis konsula, pod warunkiem umieszczenia na zawiadomieniu imienia i nazwiska konsula oraz jego stanowiska. Wówczas w stopce zawiadomienia jest wymagane podanie danych teleadresowych urzędu konsularnego.
4.
W wyjątkowych sytuacjach jest dopuszczalne przekazywanie danych z użyciem innych dostępnych środków łączności.
§  13.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 12 ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia i odnosi się zarówno do obywateli polskich, jak i obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, którym przysługuje prawo wybierania w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób wydawania i ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

§  14.
1.
Na żądanie wyborcy wpisanego przez konsula do spisu wyborców i zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów konsul wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatrując je podpisem oraz pieczęcią urzędu konsularnego. Po nadaniu numeru wpisuje zaświadczenie do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.
2.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. Zaświadczenie zabezpiecza się przez umieszczenie odcisku suchej pieczęci urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego wydającego zaświadczenie, a w przypadku braku suchej pieczęci - przez umieszczenie etykiety samoprzylepnej o wymiarach 38 x 21 mm zawierającej informację o rodzaju wyborów oraz roku ich przeprowadzenia, zapisaną kolorem czarnym i umieszczoną na białym tle. Na etykiecie odciska się okrągłą pieczęć urzędową urzędu konsularnego w taki sposób, aby jedna jej część była odciśnięta na etykiecie, a druga - bezpośrednio na zaświadczeniu.
3.
Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, konsul skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu "Uwagi" adnotację: "zaświadczenie".
4.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim. W przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, wskazuje się w nim jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, a także datę urodzenia.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie listem poleconym lub w innej, przewidzianej w kraju urzędowania konsula formie przesyłki umożliwiającej potwierdzenie odbioru.
§  15.
1.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
2.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
§  16.
Zaświadczenia o prawie do głosowania konsul wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
§  17.
1.
Konsul prowadzi i przechowuje ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.
2.
Informacja o wydaniu zaświadczenia jest rejestrowana i zawiera: numer zaświadczenia, datę jego wydania, imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia wyborcy.
3.
W przypadku obywateli polskich oprócz danych wymienionych w ust. 2 dodatkowo rejestruje się numer ewidencyjny PESEL.
4.
W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oprócz danych wymienionych w ust. 2 konsul rejestruje również numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości oraz posiadane przez wyborcę obywatelstwo.
5.
W przypadku wydania zaświadczenia osobie upoważnionej rejestracji podlega również imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL osoby upoważnionej lub, w przypadku gdy osobą upoważnioną jest obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, data urodzenia, numer paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu tożsamości oraz posiadane obywatelstwo.
6.
Ewidencję wydanych zaświadczeń konsul może prowadzić w formie papierowej lub w systemie informatycznym.
7.
Ewidencja wydanych zaświadczeń oraz upoważnień do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowi część dokumentacji wyborczej konsula.

Przepis końcowy

§  18.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Spraw Zagranicznych: z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 89, poz. 988), z dnia 8 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 871) oraz z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 73, poz. 665), które na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZGŁOSZENIE WYBORCY OBYWATELA POLSKIEGO O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

....................., dnia ...........

Konsul RP

w ..................................

adres ............................

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy proszę o wpisanie do spisu wyborców.

1. Nazwisko: .............................................................................................................................

2. Imię (imiona): ........................................................................................................................

3. Imię ojca: ...............................................................................................................................

4. Data urodzenia: .....................................................................................................................

5. Numer ewidencyjny PESEL: ................................................................................................

6. Miejsce pobytu za granicą: ....................................................................................................

a) miejscowość: ..................................................................................................................

b) ulica, nr domu, nr mieszkania: ........................................................................................

c) kod pocztowy: ................................................................................................................

7. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce*: .............................................................

a) miejscowość/gmina: .......................................................................................................

b) ulica, nr domu, nr mieszkania: ........................................................................................

c) kod pocztowy: ................................................................................................................

8. Numer ważnego polskiego paszportu: ...................................................................................

a) data wydania paszportu: ................................................................................................

b) miejsce wydania paszportu: ...........................................................................................

c) data upływu ważności: ...................................................................................................

9. Numer ważnego dowodu osobistego**: ...............................................................................

a) data wydania dowodu osobistego: ................................................................................

b) miejsce wydania dowodu osobistego: ...........................................................................

c) termin ważności: ............................................................................................................

10. Deklaracja sposobu głosowania***:

a) osobiście: .......................................................................................................................

b) korespondencyjnie: ........................................................................................................

11. Dane kontaktowe:

a) adres e-mail: ..................................................................................................................

b) nr telefonu: ....................................................................................................................

......................................................

(podpis wnioskodawcy)

______

* Należy przez to rozumieć miejsce zameldowania na pobyt stały lub miejsce wpisania do rejestru wyborców na wniosek.

** Dane dotyczące dowodu osobistego podaje się w państwach Unii Europejskiej oraz w innych państwach, do których można wjechać na podstawie dowodu osobistego. W takiej sytuacji nie jest konieczne wypełnienie pkt 8.

*** Głosowanie korespondencyjne w okręgu konsularnym odbywa się tylko w obwodach głosowania utworzonych za granicą przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZGŁOSZENIE WYBORCY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

....................., dnia ...........

Konsul RP

w .................................

adres ............................

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy proszę o wpisanie do spisu wyborców.

1. Nazwisko: ..............................................................................................................................

2. Imię (imiona): ........................................................................................................................

3. Imię ojca: ...............................................................................................................................

4. Data urodzenia: .....................................................................................................................

5. Miejsce pobytu za granicą: ....................................................................................................

a) miejscowość: ..................................................................................................................

b) ulica, nr domu, nr mieszkania: ..........................................................................................

c) kod pocztowy: ................................................................................................................

6. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce*: .............................................................

a) miejscowość/gmina: ........................................................................................................

b) ulica, nr domu, nr mieszkania: ........................................................................................

c) kod pocztowy: ...............................................................................................................

7. Numer ważnego paszportu lub innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość**:

...............................................................................................................................................

a) data wydania paszportu**/dokumentu stwierdzającego tożsamość**: ........................

b) miejsce wydania paszportu**/dokumentu stwierdzającego tożsamość**: ...................

8. Deklaracja sposobu głosowania***:

a) osobiście: ......................................................................................................................

b) korespondencyjnie: ......................................................................................................

9. Dane kontaktowe:

a) adres e-mail: .................................................................................................................

b) nr telefonu: ...................................................................................................................

......................................................

(podpis wnioskodawcy)

______

* Należy przez to rozumieć miejsce zameldowania na pobyt stały lub miejsce wpisania do rejestru wyborców na wniosek.

** Proszę wskazać rodzaj dokumentu.

*** Głosowanie korespondencyjne w okręgu konsularnym odbywa się tylko w obwodach głosowania utworzonych za granicą przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW

Obwód głosowania nr ............

w ...................................................

Okręg wyborczy nr ....................

(pieczęć nagłówkowa

urzędu konsularnego) *

SPIS WYBORCÓW

Lp.Nazwisko i imię (imiona)Imię ojcaData urodzenia (rok, miesiąc, dzień)Nr ewidencyjny PESELAdres zamieszkaniaUwagi

........................................................

(podpis konsula, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)*

______

* Umieszcza się na każdym arkuszu spisu.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW

Obwód głosowania nr ..........

w .................................................

Okręg wyborczy nr ................

(pieczęć nagłówkowa

urzędu konsularnego)*

SPIS WYBORCÓW

Lp.Nazwisko i imię (imiona)Imię ojcaData urodzenia (rok, miesiąc, dzień)Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii EuropejskiejNumer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamośćAdres zamieszkaniaUwagi

.........................................................

(podpis konsula, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)*

______

* Umieszcza się na każdej karcie spisu.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

O DOPISANIU LUB WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

(pieczęć nagłówkowa

urzędu konsularnego)

..........................., dnia ...........

Urząd miasta/gminy/dzielnicy

w ...........................................

adres .....................................

Zawiadamia się, że .....................................................................................................................

(nazwisko i imiona)

...................................................................................................................................................

(imię ojca, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL*, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej**)

stale zamieszkały(a) / ostatnio zameldowany(a) na pobyt stały / wpisany(a) do rejestru wyborców / wpisany(a) do spisu wyborców w Waszej gminie / Waszym mieście pod adresem:

a) gmina (miasto, dzielnica): ................................................................................................

b) miejscowość: ....................................................................................................................

c) ulica: .................................................................................................................................

d) nr domu: ...........................................................................................................................

e) nr mieszkania: ..................................................................................................................

Został(a) wpisany(a) do spisu wyborców przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości .............................................................. (nazwa kraju) .......................................

Powyższe przekazuję w celu skreślenia wyborcy ze spisu wyborców sporządzonego dla wyborów .................................................................................................................................

.........................................................

(podpis konsula, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

______

* Dotyczy obywateli polskich.

** Wypełnia się w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA NR ........

(pieczęć nagłówkowa

urzędu konsularnego)

Odcisk suchej pieczęci urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego wydającego zaświadczenie, a w przypadku braku suchej pieczęci - etykieta samoprzylepna o wymiarach 38 x 21 mm zawierającą informację o rodzaju wyborów oraz roku ich przeprowadzenia, zapisaną kolorem czarnym i umieszczoną na białym tle. Na etykiecie odciska się okrągłą pieczęć urzędową urzędu konsularnego w taki sposób, aby jedna jej część odciśnięta była na etykiecie, a druga - bezpośrednio na zaświadczeniu.

.........................., dnia ..............

Niniejsze zaświadczenie uprawnia:

1. Imię (imiona): ........................................................................................................................

2. Nazwisko: ..............................................................................................................................

3. Imię ojca: ...............................................................................................................................

4. Data urodzenia: .....................................................................................................................

5. Nr ewidencyjny PESEL*: .....................................................................................................

6. Nr paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość: ........................................

7. Adres zamieszkania:

a. gmina (miasto, dzielnica): ..............................................................................................

b. miejscowość: ..................................................................................................................

c. ulica: ...............................................................................................................................

d. nr domu: .........................................................................................................................

e. nr mieszkania: .................................................................................................................

8. Obywatelstwo **: .................................................................................................................

do głosowania w dniu ............................, w obwodzie miejsca pobytu w wyborach: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu pierwszego głosowania / Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ponownego głosowania / do Sejmu i Senatu / do Parlamentu Europejskiego * * *.

.......................................................

(podpis konsula, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

______

* Dotyczy obywateli polskich.

** Wypełnia się w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

*** Niepotrzebne skreślić.